2. Державний комітет України по земельних ресурсах як головний орган державного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Державний комітет України по земельних ресурсах (Держ-комзем) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за використанням та охороною земель.

Держкомзем України у своїй діяльності керується Консти-туцією України, законами України, указами Президента Украї-ни, актами Кабінету Міністрів України, спеціальними дирек-тивними наказами Міністра екології та природних ресурсів України, а також Положенням “Про Державний комітет Украї-ни по земельних ресурсах”, затвердженим Указом Президента України від 14 серпня 2000 р. № 970/2000.

Держкомзем України узагальнює практику застосування за-конодавства з питань, що належать до його компетенції, розроб-ляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в ус-тановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повнова-жень Держкомзем України організовує виконання актів законо-давства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Земельне право України

Основними завданнями Держкомзему України є:

♦          підготовка пропозицій щодо формування державної пол-ітики у сфері регулювання земельних відносин, викорис-тання, охорони та моніторингу земель, ведення держав-ного земельного кадастру та забезпечення її реалізації;

♦          координація проведення земельної реформи в Україні;

♦          здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

♦          організація і забезпечення ведення державного земельно-го кадастру, здійснення землеустрою;

♦          розроблення та участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання, охорони та моні-торингу земель, відновлення родючості грунтів, ведення державного земельного кадастру.

Держкомзем України відповідно до покладених на нього завдань:

♦          готує пропозиції щодо вдосконалення регулювання зе-мельних відносин, державного контролю за використан-ням і охороною земель, а також змісту, організації та по-рядку ведення державного земельного кадастру, здійснення моніторингу земель;

♦          розробляє державні програми з питань розвитку земель-них відносин, раціонального використання, охорони та здійснення моніторингу земель, ведення державного зе-мельного кадастру, а також здійснює нормативно-мето-дичне забезпечення їх виконання;

♦          бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціально-го розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

♦          організовує та забезпечує проведення робіт з грошової, в тому числі експертної, оцінки земель, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку проведення таких робіт;

Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

♦          забезпечує розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямова-них на раціональне використання земель, їх захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтво-рення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель, забезпечення режиму земель природоохоронно-го, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурно-го призначення;

♦          бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо роз-витку ринку земель, кредитних відносин та вдосконален-ня системи оподаткування;

♦          здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додержанням земельного законодавства, в тому числі встановленого порядку вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок відпо-відно до їх цільового призначення та умов надання, влас-никами земельних ділянок і землекористувачами;

♦          готує разом з іншими центральними органами виконав-чої влади пропозиції щодо вдосконалення захисту права власності на землю та права користування землею;

♦          бере участь у формуванні інвестиційної політики, вихо-дячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

♦          розглядає та в межах своєї компетенції бере участь у зат-вердженні нормативно-технічних документів з питань роз-роблення землевпорядної документації, ціноутворення у проектуванні, будівництві, експлуатації об’єктів і споруд;

♦          здійснює в межах державного земельного кадастру реєст-рацію землеволодінь, землекористувань, договорів орен-ди земельних ділянок та забезпечує ведення відповідних реєстрів;

♦          організовує в установленому порядку землевпорядні роботи;

♦          здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корис-них властивостей земельних ділянок;

Земельне право України

♦          виступає в установленому порядку державним замовни-ком науково-дослідних, проектно-розвідувальних і буді-вельних протиерозійних робіт, що здійснюються в межах заходів з охорони земель, реформування земельних відно-син, землеустрою, ведення державного земельного кадас-тру, здійснення моніторингу земель;

♦          створює інформаційну базу даних з питань реформуван-ня земельних відносин, землеустрою, охорони земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення моніторингу земель;

♦          використовує в установленому законодавством поряд-ку бюджетні та позабюджетні кошти для реалізації про-грам освоєння нових технологій, іншої науково-техніч-ної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;

♦          здійснює державну експертизу програм і проектів з пи-тань землеустрою, державного земельного кадастру, охо-рони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обгрунтувань цих програм і планів;

♦          організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і державного земельного кадастру, здійснює у сфері реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, землеустрою та охо-рони земель і ведення державного земельного кадаст-ру, науково-технічне співробітництво з науковими ус-тановами та організаціями;

♦          бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких дого-ворів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні до-говори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері регулюван-ня земельних відносин, використання і охорони земель;

♦          здійснює заходи щодо галузевого співробітництва Украї-ни з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень

Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

забезпечує виконання Українською Стороною зобов’я-зань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх дер-жавами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, виконання інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

♦          розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони землі;

♦          координує проведення топографо-геодезичних, картогра-фічних, обстежувальних та вишукувальних робіт, необхі-дних для здійснення землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони та моніторингу земель;

♦          сприяє проведенню земельних аукціонів та конкурсів;

♦          здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільо-вим використанням коштів, що надходять відповідно до законодавства України у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

♦          контролює додержання суб’єктами господарювання вста-новлених вимог щодо виконання земельно-кадастрових та землевпорядних робіт, експертної грошової оцінки зе-мельних ділянок;

♦          розробляє та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні норма-тиви проведення землевпорядних робіт, виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, надан-ня послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації та в межах своїх повноважень контролює додержання цих нормативів;

♦          здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

♦          забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повнова-жень, визначених законодавством;

            Земельне право України     

♦          забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію держав-ної політики з питань кадрової роботи та державної служ-би, забезпечує функціонування галузевої системи підго-товки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

♦          забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію держав-ної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у єдиній системі державних органів земель-них ресурсів, на підприємствах, в установах та організац-іях, що належать до сфери його управління;

♦          організовує розгляд звернень громадян з питань, що на-лежать до його компетенції, забезпечує в межах повнова-жень, визначених законодавством, виявлення та усунен-ня причин, що породжують скарги громадян;

♦          здійснює в порядку, визначеному законодавством, мето-дичне забезпечення місцевих державних адміністрацій з питань регулювання земельних відносин;

♦          розглядає згідно із законодавством справи про адмініст-ративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

♦          порушує в установленому законодавством порядку кло-потання про зупинення або скасування актів місцевих державних адміністрацій, органів та посадових осіб місце-вого самоврядування з питань, що належать до його ком-петенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства України, до передбаченої зако-ном відповідальності;

♦          здійснює інші функції, необхідні для виконання покладе-них на нього завдань.

Держкомзем України має право:

♦          одержувати в установленому законодавством порядку від

центральних та місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування інформацію, докуменРозділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

ти і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

♦          залучати спеціалістів центральних і місцевих органів ви-конавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

♦          скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

♦          створювати за погодженням з іншими центральними орга-нами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

♦          представляти Кабінет Міністрів України за його доручен-ням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

♦          засновувати друковані засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність з метою висвітлення питань державної політики у сфері регулювання земель-них відносин, використання, охорони та моніторингу зе-мель, ведення державного земельного кадастру.

Держкомзем України під час виконання покладених на ньо-го завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-ня, а також з відповідними органами іноземних держав.

Держкомзем України здійснює свої повноваження безпесеред-ньо та через єдину систему державних органів земельних ресурсів.

Держкомзем України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.