Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ XI Контроль за використанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів 1. Організація державного контролю : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Розділ XI Контроль за використанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів 1. Організація державного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

До основних завдань контролю за використанням і охоро-ною земель відноситься забезпечення додержання усіма орга-нами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами зе-мельного законодавства України з метою раціонального вико-ристання, охорони та відтворення земельних ресурсів.

Згідно з Земельним кодексом України контроль за викори-станням і охороною земель поділяється на державний і гро-мадський. В окремих випадках до видів контролю відносять виробничий контроль.

Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється спеціально уповноваженими органами виконав-чої влади з питань екології та природних ресурсів, а також з питань земельних ресурсів. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюєть-ся законом.

Громадський контроль за використанням та охороною зе-мель здійснюється громадськими інспекторами, повноваження яких визначаються положенням, що затверджується спеціаль-но уповноваженим органом виконавчої влади з питань земель-них ресурсів.

Виробничий контроль за використанням і охороною земель здійснюється на підприємствах, установах і організаціях.

Державний контроль за раціональним використанням зе-мель в умовах ринкової економіки набуває важливого значен-ня. Законодавство про земельну реформу надає власникам, зем-лекористувачам, орендаторам широкі права щодо самостійного господарювання на землі. Однак така діяльність не повинна

Земельне право України

наносити збитки навколишньому природному середовищу і порушувати права та законні інтереси інших осіб, а також дер-жави. Повинні суворо дотримуватися вимоги Земельного ко-дексу України, указів Президента України, розпоряджень Каб-інету Міністрів України щодо раціонального використання земель і охорони їх від забруднення, деградації тощо.

До системи органів державного контролю відносяться орга-ни представницької і виконавчої гілок влади, з одного боку, і органи, спеціально уповноважені виконувати функції держав-ного контролю, – з іншого. До перших відносяться державні і місцеві органи загальної компетенції. Вони вирішують загальні питання земельної реформи, а також інші важливі проблеми соціально-економічного розвитку відповідної території, викону-ють одночасно і функції державного контролю щодо викорис-тання і охорони земель. У своїй контрольній діяльності дер-жавні органи загальної компетенції спираються на систему органів, спеціально уповноважених займатися земельним кон-тролем, які їм підзвітні.

До спеціально уповноважених державних органів, що здійснюють земельний контроль, відносяться Державний ком-ітет України по земельних ресурсах (Держкомзем), Міністер-ство екології та природних ресурсів України, Міністерство охо-рони здоров’я України, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України тощо.

Перераховані органи здійснюють свої функції у взаємодії з органами представницької і виконавчої гілок влади як у центрі, так і на місцях. Крім того вони погоджують свою роботу між собою. У даному випадку головним організатором щодо загаль-них питань земельного контролю є Держкомзем.

Перелічені вище спеціальні органи організовують, кожний окремо, перевірку і експертизу змін якісного складу земель та функціонального зонування міст і інших поселень; приймають участь у підготовці законодавчих і нормативних актів щодо використання і охорони земель; вживають заходів щодо усунен-ня порушень земельного законодавства; вносять в установле-ному порядку пропозиції щодо консервації деградованих і заб-Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

руднених земель, подальше використання яких є небезпечним для життя і здоров’я людини, може призвести до надзвичайних подій, негативних екологічних наслідків і забруднення сільсько-господарської продукції та водних джерел; інформують насе-лення про стан земельного фонду, ефективність його викорис-тання і вжитих заходах щодо охорони земель; беруть участь у погодженні містобудівної і землевпорядної документації, в ро-боті комісій щодо приймання меліоративних, рекультивованих та інших земель, на яких проведені заходи щодо покращання їх якісного стану.

У ході вирішення конкретних питань земельного контролю функції спеціально уповноважених органів розмежовані таким чином, щоб не допускалось дублювання в роботі і забезпечува-лась погодженість контрольних дій і заходів.