Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18. Тенденції щодо створення кадастру майбутнього1 : Земельне право України : Бібліотека для студентів

18. Тенденції щодо створення кадастру майбутнього1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Сучасний земельно-кадастровий процес значною мірою впливає на формування економічного потенціалу розвинутих країн, торкаючись усіх його сфер, і вплив цей посилюється. Тому провідна наукова думка, аналізуючи перспективи наступ-ного розвитку суспільства, уважно вивчає особливості сучасно-го кадастру як необхідну вихідну умову для формування мо-делі кадастру наступного століття.

Актуальність даного питання була підкреслена на конгресі у Мельбурні в 1994 p., де було поставлене завдання визначити місце і роль кадастрових систем у наступні 20 років.

На виконання цього завдання в 1998 р. Ю.Кауфман і Д. і Д.Стендлер оприлюднили звіт, у якому наводяться результати дослідження стану сучасних кадастрових систем, а також про-гнозуються найбільш пріоритетні напрями кадастрової діляль-ності в 2014 р.

Дослідження опиралися на змістовну інформацію про су-часні національні кадастри, одержану від представників країн різних регіонів світу. Представлений матеріал, характеризуючи стан сучасного кадастру, висвітлив і притаманні йому тенденції, що склалися наприкінці XX ст., серед яких найважливішими є:

♦          зближення напрямів реєстрації земельної власності када-стрового картографування;

♦          пошук шляхів підвищення ефективності у питаннях зе-мельного менеджменту, приватизації й маркетингу;

♦          застосування нових підходів у плануванні використання земельної власності та екологічних аспектів кадастру;

♦          посилення ідеї створення геоінформаційних систем, що базуються на даних земельного кадастру.

Аналіз означених тенденцій, а також опрацювання інших матеріалів дозволили авторам звіту спрогнозувати основні риси кадастру в XXI ст.

1 Войтенко С.П., Володін М.О. Провідні тенденції в сучасному кадастрі // Землевпорядний вісник. - 2000. - №1. - С. 17-20.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

У звіті визначаються нові завдання майбутніх кадастрових систем і нові види діяльності, необхідні для створення й підтри-мання таких систем, а також дається висока оцінка індивідуаль-ному вкладу фахівців-виконавців, серед яких особлива роль відводиться геодезистам нової формації. За цим документом бачення конструкції кадастру 2014 р. грунтується на кількох основних висновках-ствердженнях, наведених нижче.

“Кадастр 2014 є методично впорядкованим громадським реє-стром даних стосовно всіх законних об’єктів земельної власності у конкретній країні або регіоні, базованим на зйомці їхніх меж.

Кадастр – це повністю комп’ютеризований реєстр земель-ної власності, що містить усю доречну законну інформацію про землеволодіння.

Кадастр 2014 буде організацією, в якій громадський сектор гарантує законну безпеку землеволодіння і є відповідальним за нагляд. Приватний сектор виконуватиме оперативну роботу.

Кадастр 2014 більше не фінансуватиметься лише громадсь-кими фондами. Гроші, що інвестовані в систему реєстрації, по-винні бути повернені споживачам інформації.

Кадастром 2014 будуть управляти менеджери нерухомості нового типу, фахівці 2014.

Фахівець 2014 повинен мати відмінні здібності й волод-іти ситуацією в питаннях використання земельної власності індивідами та суспільством. Він повинен мати специфічну майстерність в оцінці законних аспектів використання зе-мельної власності, які визначаються приватним і громадсь-ким законодавством.

Фахівець 2014 повинен мати здатність використовувати сучасні технології для локалізації, документування та експлуа-тації реальних і законних об’єктів земельної власності.

Кадастр 2014 не буде автоматично розвиватися від традицій-них систем реєстрації земельної власності. Його здійснення повин-но бути підтримано конгресом та національними організаціями”.

Наведені твердження дуже стисло і концентровано моделю-ють непросту специфіку, притаманну механізму майбутнього кадастру, що певною мірою ускладнює його сприймання. З ог-Земельне право України

ляду на цю обставину, а також ураховуючи зацікавленість вітчизняної аудиторії, доцільно побудувати логічно доступнішу інтерпретацію кадастру прийдешнього, з’ясовуючи при цьому як чинники руху до нього, так і відповідні перетворення. Су-часні досягнення, й насамперед ефективність використання земельно-кадастрової інформації в провідних країнах, одно-значно переконують, що головна конструктивна основа такої інтерпретації полягає в новітніх комп’ютерних технологіях. Саме вони, опановуючи процеси управління середовищем на сучасному етапі, водночас є передумовою руху до створення досконаліших систем.

Але комп’ютерні технології, навіть найпотужніші, – це лише технічний засіб, своєрідний важіль, який, знаходячись у певних руках, визначає дієвість усього кадастрового механізму. Найб-ільшого ж ефекту досягають системи, що управляються з дос-татнім динамізмом і гнучкістю, спроможні швидко реагувати на зміну обставин, завжди здатні до оновлення та перетворень із метою вдосконалення. Це дуже серйозні вимоги, і забезпечу-ються вони, як показує досвід, тільки єдиним шляхом – підви-щенням рівня приватизованості.

Отже, високі комп’ютерні технології й достатній рівень при-ватизованості є тими головними чинниками, які, впливаючи на систему сучасного кадастру, зумовлюють її рух до вдосконален-ня. (Зрозуміло, що визначальною домінантою цього руху в ка-дастрі, як і взагалі в усіх галузях практичної діяльності люди-ни, є постійно зростаючі потреби суспільства).

З’ясування головних чинників і суспільної домінанти пере-творень на шляху від сучасних до майбутніх кадастрових сис-тем дає змогу накреслити достатньо вірогідну схему цих пере-творень (рис.10.2).

За цією схемою задоволення зростаючих потреб суспільства вимагає, з одного боку, застосування в галузі кадастру вищих (новітніх комп’ютерних) технологій, а з іншого – забезпечення необхідної дієвості таких технологій досягається відповідним зростанням рівня приватизованості кадастрових структур.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

 

Схема 10.3. Схема руху створення кадастру майбутнього

Належна дія обох головних чинників – підвищення техно-логічності та рівня приватизованості – в розвинених системах сучасного кадастру створює багатофакторний ефект, який зу-мовлює структурні організаційні й кадрові перетворення. У свою чергу, сукупність радикальних перетворень, що відбули-ся, втілюється в тканині кадастру ХХІ ст. Переходячи до розг-ляду сфери майбутнього кадастру, необхідно підкреслити, що результат дії головних чинників – багатофакторний ефект – надає кадастровому процесу принципово новий спектр можли-востей, але водночас вимагає і відповідних умов для своєї реа-лізації.

Серед цих можливостей першочергової уваги заслуговує реалізація давно очікуваної ідеї об’єднання двох частин кадас-тру – картографічної (базової) та реєструвальної (юридичної).

Доцільно нагадати, що за прийнятою методикою робіт після геодезичної зйомки завжди передбачалось обов’язкове каме-ральне опрацювання, в процесі якого виконували обчислення й трудомісткі креслярські роботи на папері; у результаті камеЗемельне право України

рального опрацювання одержували необхідні для реєстрації паперові графічні матеріали – плани і карти земельних ділянок. Як бачимо, відокремлення між картографічною та реєструваль-ною частинами складалось історично, оскільки традиційна па-перово-олівцева технологія не передбачала іншого шляху для створення реєстрів земельних даних.

Нинішні можливості комп’ютерної техніки, зокрема досяг-нення комп’ютерної графіки, дають змогу принципово вдоскона-лити класичну методику, вимагаючи лише однієї вихідної умо-ви – проведення польових вимірів; все інше – обчислювальне опрацювання й графічні креслення, включаючи одержання по-трібних кадастрових планів і карт, виконується автоматично.

Втілення ідеї об’єднання обох частин кадастру вигідне не лише структурним удосконаленням системи, воно відкриває бачення якісно нових перспектив задоволення потреб суспіль-ства завдяки можливості побудови єдиної базової моделі даних відносно реальних об’єктів місцевості. Якщо, наприклад, давно відомою базою даних для створення топографічних карт є по-льові геодезичні виміри, виконані з урахуванням певних вимог, то більш універсальною базою буде модель, створена із засто-суванням значно місткіших джерел даних і відомостей, стосов-но інших аспектів використання земель.

Це стає можливим саме завдяки потенціалу новітніх техно-логій, оскільки лише створена на їхній основі базова модель існуючої ситуації (не тільки геодезичної, а й господарської, пра-вової, екологічної і т.д.), прив’язана до конкретної частини про-стору, здатна забезпечити суспільство терміново необхідною багатофакторною інформацією.

Таким чином, кадастр майбутнього одержує принципово новий інструментарій, особливо необхідний державі для вироб-лення збалансовуючої політики використання земель в умовах зростання чисельності населення, погіршення екології та збільшення дефіциту ресурсів.

Визначивши цю найсуттєвішу ознаку майбутнього кадаст-ру, слід ще раз підкреслити, що дієвість будь-якого інструмен-тарію завжди залежить від раціонально організованого проце-Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

су виробництва, а це вимагає безпосередньої участі у вироб-ництві приватних структур. На цю обставину прямо вказують Ю. Кауфман і Д. Стендлер, стверджуючи, що “кадастр 2014 буде високо приватизованим. Громадський і приватний сектор пра-цюватимуть разом”.

Це означає, що співпраця буде забезпечена організаційним розподілом функціональних обов’язків між обома секторами. Приватний сектор як більш гнучкий і здатний швидше реагува-ти на вимоги вільної економіки виконуватиме поточну роботу, пов’язану із забезпеченням кадастровою інформацією комерцій-ного ринку земель і відповідних державних служб по плануван-ню використання земельної власності. Громадському сектору призначаються обов’язки контролю й нагляду за діяльністю при-ватного сектора та ефективністю усієї кадастрової системи.

Головним результатом діяльності обох секторів повинна стати завжди актуальна для суспільства досконала картина вив-ченості земель, і в першу чергу, правових аспектів земельної власності. Особливої ваги цей акцент у діяльності кадастру набуває на вищих ступенях розвитку цивілізації, в умовах не-впинного зростання рівня використання земель і функціональ-ного навантаження на одиницю території, коли дедалі більше обмежується класичне право власності й абсолютне володіння землею. Як правило, це призводить до перетину на одній і тій же просторовій базі протилежних і навіть антагоністичних інте-ресів громадськості та приватних прошарків. Очевидно, що не-врегульованість подібних відносин не має права на існування в розвинутому суспільстві, оскільки є причиною для конфліктів. При цьому єдиною прийнятно легітимною основою для регу-лювання може бути лише з’ясована в усіх подробицях правова ситуація відносно використання земель.

Це також означає, що кадастр майбутнього повинен бути забезпечений адекватним законодавством, у якому б громадсь-ка сфера інтересів на просторовий базис була визначена і зба-лансована законодавчим шляхом із законною системою приват-них прав, обтяжень та обмежень на земельну власність, розташовану в тому ж координатному просторі.

Земельне право України

Оскільки у нинішньому кадастрі при реєстрації прав на зе-мельну власність документуються тільки цивільні права, май-бутній розвиток вимагатиме обов’язкового врахування й захис-ту також громадських прав та обмежень, перед кадастром наступного періоду стоїть величезне за обсягом і нове за змістом завдання, яке потребуватиме великих фінансових витрат.

Інвестування в системі кадастру завжди вимагали великих коштів і завжди існувала проблема щодо їх повернення. Але зміни в організаційній структурі майбутнього кадастру на ко-ристь приватної діяльності в оперативній роботі й значно більші можливості надання споживачам якісно ціннішої інфор-мації дозволяють розв’язати цю проблему. “Кадастр 2014 буде відновлюючим кошти”, впевнено стверджують дослідники, і вони мають підставу, якщо взяти до уваги прибутки численних споживачів кадастрових матеріалів. Відшкодування вкладених у систему кадастру інвестицій за рахунок прибутків його спо-живачів – цілком реальне джерело фінансування в ХХІ ст.

Важливі й складні завдання, покладені на кадастр майбут-нього, крім фінансового, організаційного і технічного забезпе-чення, вимагають також докорінних змін у фаховій підготовці персонального складу його нинішніх структур. При цьому не-обхідно враховувати, що застосування високих комп’ютерних технологій, дозволяючи автоматизувати обчислювальні та крес-лярські роботи (включаючи й виготовлення карт у потрібних масштабах і проекціях за відповідно розробленим програмним забезпеченням), у принципі дає можливість звільнитися від певних категорій спеціалістів. Про це неодноразово йшлося у виступах провідних вчених і в багатьох публікаціях, і сформу-льований в одній з них висновок, що “в 2014 р. в галузі кадас-тру не буде креслярів і картографів”, також грунтується на до-статній аргументації.

Але якщо у майбутньому цілком логічна перспектива звільнення від певних спеціалістів, то це аж ніяк не стосується землеміра в класичному розумінні. Потреба у землемірах-зем-левпорядниках існуватиме завжди, оскільки завжди існувати-ме потреба у безпосередніх вимірах у натурі. Справа лише в

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

тому, що якісно новий кадастр вимагатиме суттєвого перепро-філювання нинішніх спеціалістів у фахівців нового зразка. Особливість службових обов’язків таких фахівців полягатиме в поєднанні геодезичного професіоналізму з глибокою юридич-ною освіченістю та економічними знаннями, у їхній здатності приймати індивідуальні рішення і нести за них персональну відповідальність. Такий службовець для споживача кадастру ХХІ ст. повинен уособлювати авторитет держави та її гарантії відносно вірогідності одержаного матеріалу, підкреслюючи його достатньою ерудицією й володінням ситуації у сфері викорис-тання земельної власності.

Отже, необхідно підкреслити, що фахівець майбутнього – керівник і виконавець у галузі кадастру наступного ст. – пови-нен володіти умінням не лише якісно відтворювати в докумен-тах фізичні характеристики нерухомості, а й професійно захи-щати її. При цьому його здатність до аналізу економічних аспектів фахової діяльності як на рівні простого виконавця, так і на посаді провідного менеджера-керівника не повинна підля-гати сумніву.

З’ясування імовірних ознак і особливостей зовсім недале-кого, але ще достатньо гіпотетичного кадастру наступного сто-ліття, дає змогу підійти до побудови його графічної інтерпре-тації, виділяючи п’ять головних аспектів (рис.10.3).

Завдання галузі – виробництво очікуваного суспільством продукту.

Службовий персонал – здійснення виробничого процесу.

Технічні засоби – комп’ютерне забезпечення виробництва.

Структура галузі – організаційне забезпечення виробництва.

Фінансування – фінансове забезпечення галузі.

Розроблена інтерпретація, безумовно, поліпшує сприйман-ня образу, в якому провідна наукова думка вбачає кадастр май-бутнього, але як схема постійно залишається доступною для вдосконалення.

Земельне право України

Створення досконалої задокументованої картини вивченості земель - повномасштабне врахування правових аспектів земельної власності, стану і рівня використання земель

ЗАВДАННЯ

Кадастр XXI ст.

Фінансу-вання

переважно

за рахунок

споживачів

кадастру,

які

одержують

прибуток,

від викорис-

тання

кадастрових

матеріалів

 

            /                       \          

Структура                  Технічні

                                   зас       оби

дворі   внева,             інстр   умен-

посекторна.               тарій

Ірівень-                      високих

приватний                 технологій -

сектор:                        створення

поточна,                    та

оперативна                експлуатація

робота;                       єдиних

П рівень -                   базових

громадський              моделей

сектор:                        існуючої

функції                        ситуації

контролю 1               

наг      пяду               

Службовий персонал

фахівці -спеціалісти

нової

формаціїз

базовою

спеціальною

підготовкою,

глибокою

юридичною

освітою та

економічним

и знаннями

 

276

Схема 10.4. Графічна інтерпретація кадастру XXI століття