Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15. Структура кадастрового номера земельної ділянки. : Земельне право України : Бібліотека для студентів

15. Структура кадастрового номера земельної ділянки.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Структура кадастрового номера земельної ділянки є одно-рідною на всій території України і має ієрархічну структуру (див. схему 10.1).

Перший рівень – номери областей, міст державного підпо-рядкування (Київ, Севастополь);

Другий рівень – номери адміністративних районів, міст об-ласного підпорядкування, а також районів у містах державного підпорядкування;

Третій рівень – номери сільських, селищних рад, міст рай-онного підпорядкування або підпорядкованих міськраді, рай-раді міст, номери районів міст обласного підпорядкування, но-мери кадастрових зон у містах державного підпорядкування;

Четвертий рівень – номери сільських населених пунктів, кадастрових зон на території сільських (селищних) рад за межами населених пунктів, номери кадастрових кварталів у містах (СМТ);

Земельне право України

П’ятий рівень – номер земельної ділянки.

Структура інформаційного (кадастрового) номера земельної ділянки

 

Міста

районного

підпоряд-

кування

Кадастр-

рові квартали

Земельні ділянки

м. Київ, м.Севастополь

Райони міста

Кадастрові

зони

Кадастрові квартали

Земельні ділянки

Міста обласного підпорядкування

Райони міста

(якщо є) або

кадастрові

Кадастрові квартали

Земельні ділянки

Область

Схема 10.

1. Структура кадасторового номера земельної ділянки

Щоб забезпечити унікальність кадастрового номера, засто-совують підхід, який базується на ієрархічній фрагментації те-риторії України за такою схемою: “Об’єкт адміністративно-те-риторіального поділу України” => “Кадастрова зона” => “Кадастровий квартал (фрагмент)” => “Земельна ділянка”. Відповідно до наведеної схеми позиційна структура кадастро-вого номера земельної ділянки складається з чотирьох частин.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Використовуючи нотацію Бекуса-Наура, представимо структу-ру кадастрового номера земельної ділянки в такому вигляді:

|КОАТУУ| : |НКЗ| : |НКК| :|НЗД|,

де |КОАТУУ| – код одиниці адміністративно-територіально-го устрою України; |НКЗ| – номер кадастрової зони; |НКК| – номер кадастрового кварталу (фрагмента) у межах

кадастрової зони; |НЗД| – номер земельної ділянки в межах кадастрового квар-талу (фрагмента); | : | – роздільник між складовими кадастрового номера. З метою ефективного використання реляційних систем управління базами даних (СУБД) і застосування стандартно-го програмного забезпечення, а також для уніфікації структури кадастрового номера та уніфікації відповідного прикладного програмного забезпечення використовують фіксовану позицій-ну структуру кадастрового номера, яка має вигляд:

<ХХХХХХХХ> : <ХХ> : <ХХХ> : <ХХХХ>,

де <Х…Х> – складова кадастрового номера;

Х – одна позиція в структурі номера.

Перша частина відповідає КОАТУУ й складається з вось-ми чисел типу Integer. З метою забезпечення одношарового (одноплощинного) покриття території України фрагментами територій об’єктів адміністративно-територіального устрою України доцільно використовувати такі типи одиниць адміні-стративно-територіального устрою України: для сільськогоспо-дарських регіонів – код сільських (селищних) рад; для не-сільськогосподарських регіонів – код населених пунктів. Особливістю КОАТУУ є те, що його використовують тільки один раз для визначення зовнішніх меж земель населеного пункту чи земель сільської (селищної) ради, після чого означе-ну територію поділяють на кадастрові зони, кадастрові квартаЗемельне право України

ли і так далі. Це стосується також тих об’єктів адміністративно-територіального устрою, які мають у своїх межах інші об’єкти адміністративно-територіального устрою. Так, після встановлен-ня КОАТУУ для земель сільської ради ті території населених пунктів, що розташовані в межах сільської ради, розглядаються як кадастрові зони (одна чи декілька). Це дає змогу реалізува-ти єдиний уніфікований підхід до створення індексних карт, контролювати баланс площ земель відповідних адміністратив-но-територіальних утворень (району, області), здійснювати то-пологічний контроль тощо.

Друга частина кадастрового номера вказує на номер кадас-трової зони (НКЗ) у межах території, визначеної КОАТУУ. Номер кадастрової зони складається з двох чисел типу Integer. Отже, максимальна кількість кадастрових зон в межах земель населеного пункту чи земель сільської (селищної) ради стано-вить 99. Якщо у межах населеного пункту або в межах земель сільської (селищної) ради існують інші населені пункти чи ад-міністративно-територіальні утворення, то їхня територія розг-лядається як кадастрова зона (одна або декілька) відповідно до їхніх зовнішніх меж.

Третя частина складається з трьох чисел типу Integer і свідчить про номер кадастрового кварталу (фрагмента) НКК у межах кадастрової зони з номером НКЗ. Термін “кадастровий квартал” тісно пов’язаний із терміном “містобудівний квартал” і, як правило, з ним і співвідноситься для земель населених пунктів. При встановленні меж кадастрових кварталів може бути використана структуризація території населеного пункту на оціночні райони, яка здійснюється в процесі грошової оцін-ки. Щодо земель сільськогосподарського призначення, то зас-тосування терміну “кадастровий квартал” не є в повній мірі коректним. Тому для цієї категорії земель можна використову-вати термін “кадастровий фрагмент”. Кадастрові фрагменти можуть співвідноситися з окремими полями (чи групою полів) сільськогосподарських підприємств або підприємств іншого профілю на землях сільськогосподарського призначення. Акту-альність поділу кадастрових зон на кадастрові фрагменти зу-Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

мовлена суттєвою динамікою реформування аграрного сектора економіки та виникненням значної кількості земельних ділянок сільськогосподарського призначення в результаті виділення земельних часток (паїв) у натурі у вигляді окремих земельних ділянок і перспективою їх подальшого включення в земельний обіг. Такий підхід дає можливість зарезервувати потенційно достатню кількість кадастрових номерів для цілей первинного обліку земельних ділянок.

Четверта частина складається з чотирьох чисел типу Integer і вказує на номер земельної ділянки у межах кадастрового квар-талу (фрагмента) НКК. Максимальна кількість земельних діля-нок в межах кадастрового кварталу (фрагмента) може станови-ти 9999. Максимальна кількість земельних ділянок, яким може бути присвоєний кадастровий номер за запропонованою струк-турою у межах визначеного КОАТУУ об’єкта адміністративно-територіального устрою, становить 99*999*9999= 98 000 199. Звичайно, це дуже велика кількість земельних ділянок для од-ного населеного пункту чи однієї сільської ради, але йдеться не тільки про можливу кількість земельних ділянок, а головне – про можливу кількість кадастрових номерів земельних ділянок, які в умовах розвинутого земельного ринку можуть змінюва-тися в результаті поділу чи консолідації земельних ділянок. Тому з метою уникнення тупикової ситуації, коли всі можливі кадастрові номери будуть вичерпані, запропонована така струк-тура кадастрового номера, за допомогою якої можна буде успі-шно розв’язувати проблему присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам без зміни схем поділу об’єкта адміністра-тивно-територіального устрою на кадастрові зони й кадастрові квартали протягом доступного для огляду часу. Враховуючи сучасний стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, такий підхід не призведе до яких-небудь технічних труднощів.

Земельне право України