Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13. Визначення тарифів на проведення робіт під час експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

13. Визначення тарифів на проведення робіт під час експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Визначення тарифів на проведення робіт щодо експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначен-ня за рахунок бюджетних коштів здійснюється у відповідності з Порядком, затвердженим наказом Держкомзему України від 8 лютого 2000 р. №18 та на основі Методик, затверджених по-становами Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р. № 213 і 30.05.97 р. № 525.

Тариф на проведення робіт з грошової оцінки земель насе-леного пункту визначається за формулою:

Т = Б х К1 х К2 х К3 х К4 ,  (1)

де: Т - тариф на проведення робіт з грошової оцінки земель населеного пункту в гривнях за гектар території населе-ного пункту;

Б - базова вартість робіт з грошової оцінки земель населе-ного пункту в гривнях за гектар території населеного пункту (табл. 10.1);

К1 - коефіцієнт, який характеризує щільність населення на-селеного пункту (табл.. 10.2);

К2 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори гро-шової оцінки земель населеного пункту: адміністратив-ний статус, належність до категорії курортних та істори-ко-культурних, розташування у приміській зоні великого міста (формула 2 та табл. 10.3);

К3 - коефіцієнт, який характеризує складність інженерно-геологічних, територіально-планувальних та санітарно-гігієнічних умов, рівень облаштування території та стро-катість грунтового покриву (формула 3 та табл.10.4-10.8);

К4 - коефіцієнт, який характеризує наявність та актуальність містобудівної та землевпорядної документації на терито-рію населеного пункту (формула 4 та табл. 10.9-10.10).

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Базова вартість робіт з грошової оцінки земель населеного пункту відповідного типу (місто, селище, село) визначена за тру-довитратами на проведення грошової оцінки населеного пункту з мінімальною щільністю населення, що не належить до категорії курортних та історико-культурних населених пунктів, зі сприят-ливими екологічними та інженерно-геологічними умовами.

При визначенні базової вартості робіт з грошової оцінки земель населеного пункту (Б) ураховуються трудовитрати при проведенні таких робіт:

♦          підготовка проекту завдання на проведення робіт з гро-шової оцінки земель населеного пункту;

♦          збір у місцевих державних органах земельних ресурсів та структурних підрозділах органів місцевого самоврядуван-ня вихідних даних державного земельного кадастру та інших даних про адміністративні межі, загальну площу, склад земельних угідь, якісну характеристику земель сільськогосподарського призначення, функціональне ви-користання земель, дані щодо витрат на освоєння та об-лаштування території, чисельності населення та адмініст-ративного статусу населеного пункту, його місця в системі розселення, впливу приміської зони великого міста, наявності спеціального статусу, екологічного стану;

а) Базова вартість робіт з грошової оцінки земель насе-лених пунктів різних типів (Б)

Таблиця 10.1

 

№ з/п  Типи населених пунктів      Базова вартість грн./га

1          Місто  8,0

2          Селище          7,5

3          Село   7,0

♦          одержання та підготовка актуалізованої картографічної основи (у паперовому, електронному вигляді);

аналіз вихідних даних та картографічної основи, матері-алів генерального плану чи проекту планіровки і забудоЗемельне право України

ви населеного пункту, плану його земельно-господарсько-го устрою, матеріалів кадастрового землеустрою , додат-кове натурне обстеження території з метою визначення диференціації функціонального використання окремих частин території населеного пункту;

♦          визначення витрат на освоєння та облаштування тери-торії та їх індексація;

♦          аналіз структури функціонального використання тери-торії населеного пункту та визначення площі території, що оцінюється;

♦          визначення нормативу витрат на освоєння та облаштування території у розрахунку в гривнях на один квадратний метр;

♦          установлення числових значень коефіцієнтів, що харак-теризують регіональні фактори оцінки, та проведення розрахунку базової вартості одного квадратного метра території населеного пункту;

♦          визначення зональних факторів, що впливають на грошо-ву оцінку земель даного населеного пункту, та їх віднос-ної значущості;

♦          виділення оцінних районів та встановлення за кожним з них числових значень коефіцієнтів, що характеризують зональні фактори оцінки;

♦          визначення меж економіко-планувальних зон та прове-дення за кожною з них грошової оцінки земель населе-ного пункту з урахуванням зональних факторів;

♦          установлення локальних факторів та числових значень відповідних коефіцієнтів;

♦          проведення оцінки локальних факторів (територіально-планувальні, інженерно-планувальні, інженерно-гео-логічні, історико-культурні, природно-ландшафтні, сані-тарно-гігієнічні умови, облаштування території);

♦          розробка та складання (за відсутності грунтових обсте-жень земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту) карти грунтового покриву;

♦          проведення грошової оцінки земель різного функціональ-ного використання;

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

♦          розробка зведених економічних показників грошової оц-інки земель населеного пункту;

♦          розробка прикладів проведення грошової оцінки окремих земельних ділянок;

♦          складання схеми економіко-планувального зонування земель населеного пункту та їх грошової оцінки, карти впливу локальних факторів оцінки;

♦          оформлення пояснювальної записки та графічних матер-іалів до неї;

♦          погодження результатів грошової оцінки із замовником, зацікавленими структурними підрозділами органів місце-вого самоврядування;

♦          подання результатів грошової оцінки на державну земле-впорядну експертизу;

♦          участь у затвердженні результатів грошової оцінки земель.

Коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори грошо-

вої оцінки земель населеного пункту (адміністративний статус, належність до категорії курортних та історико-культурних, роз-ташування у приміській зоні великих міст), обумовлюється чотирма групами факторів (табл. 10.3) та обчислюється за фор-мулою:

К2 = К2ас х К2к х К2ік х К2пз ,      (2)

де: К2ас - коефіцієнт, який характеризує адміністративний

статус населеного пункту; К2к - коефіцієнт, який характеризує належність до категорії

курортних населених пунктів; К2ік - коефіцієнт, який характеризує належність до категорії

історико-культурних населених пунктів; К2пз - коефіцієнт, який характеризує розташування населе-

ного пункту в приміській зоні великого міста. Коефіцієнт, який характеризує складність інженерно-геоло-гічних, територіально-планувальних та санітарно-гігієнічних умов, рівень облаштування території та строкатість грунтового

Земельне право України

покриву, обумовлюється п’ятьма групами факторів (табл. 10.4 10.8) та обчислюється за формулою:

3сп

K3-K3ix3x3x3x3

(3)

де: К

3іг

коефіцієнт, який характеризує складність інженер-

но-геологічних умов (табл. 4);

К

коефіцієнт, який характеризує складність територіаль-но-планувальних умов (табл. 10.5);

К3сг – коефіцієнт, який характеризує санітарно-гігієнічні умо-ви (табл. 10.6);

К3от – коефіцієнт, який характеризує рівень облаштування території (табл. 10.7);

К – коефіцієнт, який характеризує строкатість грунтового

3тп

3сп

покриву (табл. 10.8).

б) Коефіцієнти, які характеризують щільність населен-ня у населених пунктах різних типів (К1)

Таблиця 10.2

№ з/п  Щільність населення, чол./га           Значення коефіцієнта К!

Міста

1          4,1 -Ю            1,02

2          10,1 - 20         1,03

3          20,1 - 30         1,04

4          30,1 - 40         1.055

5          40,1 - 60         1,06

6          Понад 60        1,075

            Селища         

1          3,1 - 5 1,02

2          5,1 - 10           1,03

3          10,1 - 15         1,04

4          Понад 15        1,05

            Села   

1          2,1 - 3 1,02

2          3,1 - 5 1,03

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

в) Коефіцієнти, які характеризують регіональні факто-ри грошової оцінки земель населеного пункту

Таблиця 10.3

 

№ з/п  Типи регіональних факторів            Значення коефіцієнтів

1          Адміністративний статус (К2ас)

міста

Київ та Севастополь

інші міста

селища і села - центри сільських

та селищних рад       1,05 1,03 1,02

2          Належність до категорії курортних (Кгк)   1,2

3          Належність до категорії історико-культурних (К2ік)        1,02

4          Розташування у приміській зоні великого міста (К2пз)   1,02

Коефіцієнт, який характеризує наявність та актуальність містобудівної та землевпорядної документації на територію населеного пункту, обумовлюється двома групами факторів (таблиці 9–10) та обчислюється за формулою:

К4 =

К 4гпХК 4гк ,

(4)

де: К4гп – коефіцієнт, який характеризує наявність та акту-альність містобудівної документації на територію населе-ного пункту (табл. 9);

К4гк – коефіцієнт, який враховує потребу складання карти грун-тового покриву території населеного пункту (табл. 10.10).

г) Коефіцієнти, які характеризують складність інженер-но-геологічних умов (схил поверхні понад 20 відсотків; несу-ча спроможність грунтів менше 1,0 кг/кв.см при шарі грун-ту понад два метри; глибина залягання грунтових вод менше трьох метрів; затоплення повінню понад 4 відсотки; забезЗемельне право України

печеності при глибині затоплення понад два метри; значна заболоченість з грунтовим живленням, що важко осу-шується; наявність небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія, яри глибиною понад 10 м) (К3і г )

Таблиця 10.4

 

№ з/п  Умови            Значення коефіцієнтів

1          Наявність одного несприятливого фактора на площі понад 30% території населеного пункту         1,03

2          Наявність двох та більше ускладнювальних факторів, дія кожного з яких поширюється на площу менше 30% території населеного пункту, а в сумі ці площі перевищують 30%            1,03

3          Наявність двох та більше усклад-нювальних факторів, дія кожного з яких поширюється на площу понад 30% території населеного пункту (додатково за кожний фактор)          1,025

д) Коефіцієнти, які характеризують територіально-планувальні умови (територія населеного пункту розчлено-вана річкою, залізницею, ярами, магістральними трубопро-водами, лініями електропередач високої напруги) (К3тп )

Таблиця 10.5

 

№ з/п  Умови            Значення коефіцієнтів

1          Розчленованість на дві частини     1,02

2          Розчленованість на три та більше частин  1,03

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

е) Коефіцієнти, які характеризують санітарно-гігієнічні умови (наявність санітарно-захисних зон; забруднення ат-мосферного повітря, грунтів, вод; наявність напруження електромагнітного поля; перевищення припустимого рівня шуму) (К3сг )

Таблиця 10.6

 

№ з/п  Умови            Значення коефіцієнтів

1          Наявність одного несприятливого фактора на площі понад 30% території населеного пункту         1,03

2          Наявність двох та більше усклад-нювальних факторів, дія кожного з яких поширюється на площу менше 30% території населеного пункту, a у сумі вони перевищують 30%      1,03

3          Наявність двох та більше усклад-нювальних факторів, дія кожного з яких поширюється на площу понад 30% території населеного пункту (додатково за кожний фактор)          1,025

є) Коефіцієнти, які характеризують рівень облаштуван-ня території (централізоване водопостачання, каналізація, тепломережі, газопостачання) (К3от )

Таблиця 10.7

 

№ з/п  Умови            Значення коефіцієнтів

1          Наявність централізованого водо-постачання     1,015

2          Наявність каналізації 1,030

3          Наявність тепломереж         1,030

4          Наявність централізованого газо-постачання       1,015

Земельне право України

ж) Коефіцієнт, який характеризує строкатість грунто-вого покриву населеного пункту (К3сп )

Таблиця 10.8

 

Умови            Значення коефіцієнта

Наявність більше 10 основних агровиробничих груп грунтів     1,02

з) Коефіцієнт, який характеризує наявність та акту-альність містобудівної документації на територію населе-ного пункту (К4гп )

Таблиця 10.9

 

Умови Значення коефіцієнта

Генеральний план, проект планіровки, розроблений більш як 5 років тому    1,1

и) Коефіцієнти, які враховують потребу складання кар-ти грунтового покриву території населеного пункту (К4г к )

Таблиця 10.10

 

Наявність основних агровиробничих груп грунтів          Значення коефіцієнтів

До5     1,010

До 10  1,015

Понад 10        1,020

Тариф на проведення робіт з грошової оцінки інших земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів установлюється в залежності від базової вартості робіт з грошової оцінки, категорії земель, складності земельно-оцін-них робіт і визначається за формулою:

Т = БхК1хК2,

де: Т - тариф на проведення робіт з грошової оцінки інших земель несільськогосподарського призначення за межа-ми населених пунктів у гривнях за гектар території;

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Б – базова вартість робіт з грошової оцінки інших земель

несільськогосподарського призначення в розрахунку 10

гривень за гектар території; К1 – коефіцієнт, який враховує категорію земель (табл.

10.11); К2 – коефіцієнт, який враховує складність земельно-оцінних

робіт (табл. 10.12).

і) Коефіцієнти, які враховують категорію земель (К1 )

Таблиця 10.11

 

№ з/п  Категорії земель        Значення коефіцієнта КІ

1          Землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення   20,0

2 | Землі лісового фонду       |           0,25

3 | Землі водного фонду       |           0,20

4          Землі природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення       0,50

5 | Землі запасу          |           0,25

ї) Коефіцієнти, які враховують складність земельно-оц-інних робіт (К2 )

Таблиця 10.12

 

№ з/п  Умови            Значення коефіцієнта К2

1          Щільно забудована територія (під забудовою понад 40% території)     1,10

2          Відсутність проектної документації            1,10

3          Складність конфігурації ділянки      1,02

Земельне право України