Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) : Земельне право України : Бібліотека для студентів

11. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

а) Мета і об’єкти грошової оцінки

Методика грошової оцінки земель несільськогосподарсь-кого призначення (крім земель населених пунктів) затверРозділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

джена постановою Кабінету Міністрів України від 30 трав-ня 1997 р. №525.

Грошова оцінка земель несільськогосподарського призна-чення (крім земель населених пунктів) здійснюється з метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством Украї-ни, та визначення розмірів земельного податку і проводиться для земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншо-го призначення; земель природоохоронного, оздоровчого, рек-реаційного та історико-культурного призначення; земель лісо-вого і водного фондів; земель запасу.

Об’єктами грошової оцінки земель несільськогосподарсько-го призначення є земельні ділянки, що використовуються за функціональним призначенням незалежно від того, до якої категорії вони віднесені.

Інформаційною базою для грошової оцінки цих земель є відомості державних кадастрів (земельного, лісового, вод-ного), землевпорядної та містобудівної документації, інвен-таризації земель.

В основу грошової оцінки земель покладено капіталізований рентний доход, що визначається відповідно до функціонально-го використання і місцерозташування земельних ділянок.

б) Грошова оцінка земель промисловості, транспорту

В основу розрахунку грошової оцінки земель промисло-вості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення по-кладено рентний доход від цільового використання земельних ділянок та здійсненого поліпшення їх облаштування.

Грошова оцінка земель промисловості, транспорту та зв’яз-ку визначається за формулою:

Цн =Рпнпх ТкхКфх Км,

де Цн - грошова оцінка одного квадратного метра земель-

ної ділянки (у гривнях); Рпнп - рентний доход, який створюється за рахунок облаш-

тування земельної ділянки (у гривнях);

Земельне право України

Тк - термін капіталізації рентного доходу, який встанов-

люється на рівні 33 років; Кф - коефіцієнт, який враховує функціональне використан-

ня земельної ділянки; Км - коефіцієнт, який враховує місцерозташування земель-

ної ділянки. Коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:

Км = КрхКл,

де: Кр - коефіцієнт, який враховує регіональні фактори

місцерозташування земельної ділянки (віддаленість від

центру адміністративного району та найближчого насе-

леного пункту, що має магістральні шляхи сполучення,

входження до приміської зони великих міст тощо);

Кл - коефіцієнт, який враховує локальні фактори місцероз-

ташування земельної ділянки за територіально-плану-

вальними, інженерно-геологічними, історико - культур-

ними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними

та іншими умовами.

Грошова оцінка земельних ділянок, наданих для потреб обо-

рони та іншого призначення, визначається з урахуванням їх

фактичного використання, на основі положень, викладених у

відповідних розділах цієї Методики і Методики грошової оці-

нки земель сільськогосподарського призначення та населених

пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 23 березня 1995 р. № 213.

в) Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчо-го, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення визна-чається за формулою:

Цн = Ех ТкхКмц,

де Цн - грошова оцінка одного квадратного метра земель-ної ділянки (у гривнях);

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Е - нормативний середньорічний економічний ефект від ви-користання відповідно земель природоохоронного, оздо-ровчого, рекреаційного та історико-культурного призна-чення з розрахунку на один квадратний метр (у гривнях);

Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного еконо-мічного ефекгу, який встановлюється на рівні 33 років;

Кмц - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування та цінність земельної ділянки відповідного призначення.

г) Грошова оцінка земель лісового фонду

Грошова оцінка земель лісового фонду визначається за формулою:

Цнол =Елх ТкхК ^ К2,

де: Цнол - грошова оцінка одного гектара лісових земель лісо-вого фонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі і категорії захисності лісів (у гривнях); Ел - нормативний середньорічний економічний ефект від використання лісових земель лісового фонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі і категорії захисності лісів (у гривнях); Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного еконо-

мічного ефекгу, який встановлюється на рівні 50 років; К1 - коефіцієнт, який враховує ефект від використання при-

родинх корисних властивостей лісів; К2 - коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної ліси-

стості території оптимальній. Коефіцієнт, який враховує ефект від використання природ-них корисних властивостей лісів (К.), визначається експертним шляхом.

Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісис-тості оптимальній (К2), обчислюється як відношення оптималь-ної лісистості до фактичної.

Грошова оцінка нелісових земель лісового фонду, а також земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та істоЗемельне право України

рико-культурного призначення проводиться на основі поло-жень, викладених у відповідних розділах цієї Методики і Ме-тодики грошової оцінки земель сільськогосподарського призна-чення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995р. №213.

д)         Грошова оцінка земель водного фонду

Грошова оцінка земель під морями, річками, озерами, водо-сховищами, іншими водоймами здійснюється за формулою:

Цн =Евх Тк х К1X К2х К3,

де: Цн - грошова оцінка одного гектара земель під водою (у

гривнях); Ев - нормативний середньорічний економічний ефект від

використання зазначених земельних ділянок; Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного еконо-

мічного ефекгу, який встановлюється на рівні 33 років; К1 - коефіцієнт, який враховує місцерозташування водного

об’єкта; К2 - коефіцієнт, який враховує якісний склад та його еко-

логічне значення; К3 - коефіцієнт, який враховує функціональне використан-

ня водного об’єкта. Землі під гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, землі островів, прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів оцінюються з ура-хуванням їх фактичного використання, на основі положень, викладених у відповідних розділах цієї Методики і Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213.

е)         Грошова оцінка земель запасу

Грошова оцінка земель запасу визначається за угіддями з урахуванням облікових даних державного земельного кадаст-ру: ліси та лісовкриті площі - відповідно до розділу 4 цієї Ме-тодики; під водою - відповідно до розділу 5 цієї Методики;

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

сільськогосподарські угіддя – відповідно до Методики грошо-вої оцінки земель сільськогосподарського призначення та насе-лених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. №213.