Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

9. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджена постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 23 березня 1995 р. № 213 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 864 та від 20 травня 1997 р. №525).

2 Гнаткович Д.І. Розвиток науково-методичних положень державного земельного кадастру – інформаційної бази здійснення земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 1998. – №3 – С.12–14.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Грошова оцінка земель здійснюється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначенні ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визна-ченні розміру внеску до статутних фондів акціонерних това-риств, об’єднань, кооперативів.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель сільсько-господарського призначення є матеріали державного земельно-го кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, боніту-вання грунтів, економічна оцінка земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудо-ви населених пунктів, матеріали економічної оцінки території.

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначен-ня (далі - земель) провадиться окремо по орних землях, зем-лях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за рентним доходом, який формується залежно від якості, місцерозташування і економічної оцінки земель.

Грошова оцінка земель здійснюється послідовно по: Україні, Автономній Республіці Крим і областях, кадастрових і адміні-стративних районах, сільськогосподарських підприємствах, ок-ремих земельних ділянках.

В основу розрахунку грошової оцінки земель кладеться рентний доход, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р.

а) Грошова оцінка земель по Україні

Для визначення грошової оцінки земель по Україні розра-ховується диференціальний рентний доход з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах) за формулою:

Рдн =(УхЦ-3-ЗхКНР): Ц,      (1)

де: Рдн - диференціальний рентний доход з гектара орних земель (у центнерах);

Земельне право України

У – урожайність зернових з гектара (у центнерах);

Ц – ціна реалізації центнера зерна;

З – виробничі затрати на гектар;

Кнр – коефіцієнт норми рентабельності.

Крім диференціального рентного доходу, в сільському гос-подарстві створюється абсолютний рентний доход.

Загальний рентний доход обчислюється як сума диференц-іального та абсолютного рентних доходів.

Диференціальний рентний доход з гектара земель під бага-торічними насадженнями, природними сіножатями і пасовища-ми розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою по виробництву зернових культур за формулою:

n          ^ДЯ X "* Д(б)(с¥и)

рдщб)(с)(п) = ,           (2)

д

де: Рдн(б)(с)(п) - диференціальний рентний доход з гекта-ра земель під багаторічними насадженнями (б), природ-ними сіножатями (с) і пасовищами (п) (у центнерах);

Рдн - диференціальний рентний доход з гектара орних зе-мель (у центнерах);

Рд(б)(с)(п) - диференціальний рентний доход з гектара зе-мель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцін-кою земель (у гривнях);

Рд - диференціальний рентний доход з гектара орних зе-

мель за економічною оцінкою по виробництву зернових

культур (у гривнях).

Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними

насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Ук-

раїні визначається як добуток річного рентного доходу за екоРозділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

номічною оцінкою no виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:

Г03 = Рздн хЦхТк,     (3)

де: Гоз - грошова оцінка гектара орних земель, земель під

багаторічними насадженнями, природними сіножатями,

пасовищами по Україні (у гривнях); Рздн - загальний рентний доход на орних землях, землях під

багаторічними насадженнями, природними сіножатями і

пасовищами по Україні (у центнерах); Ц - ціна центнера зерна (у гривнях); Тк - термін капіталізації рентного доходу (в роках), який

встановлюється на рівні 33 років.

б) Грошова оцінка земель по Автономній Республіці Крим, областях та їх кадастрових і адміністративних районах.

Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і па-совищами в Автономній Республіці Крим, областях та їх кадас-трових і адміністративних районах обчислюється за формулою:

рдщР) =          р          '           (4)

Д(у)

де: Рдн(р) - диференціальний рентний доход з гектара ор-них земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по відповідному регіону (р) (у центнерах);

Рдн(у) - диференціальний рентний доход з гектара орних зе-мель, земель під багаторічними насадженнями, природни-ми сіножатями і пасовищами по Україні (у) (у центнерах);

Рд(р) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних зем-лях, землях під багаторічними насадженнями, природниЗемельне право України

ми сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по відповідному регіону (р) (у гривнях); Рд(у) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних зем-лях, землях під багаторічними насадженнями, природни-ми сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по Україні (у) (у гривнях). До диференціального рентного доходу з гектара орних зе-мель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4, додаєть-ся абсолютний рентний доход (постійна величина, встановле-на по Україні на гектар угідь, - 1,6 центнера).

Грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторіч-ними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами визначається за формулою 3 і вихідними даними регіонів.

в) Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств.

Грошова оцінка земель колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогос-подарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств (далі - сільськогосподарські підприємства), обчис-люється за формулою 3.

Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах обчис-люється за формулою:

Рдн(щ=           '           V>

Д(р)

де: Рдн(п) - диференціальний рентний доход з гектара ор-них земель, земель під багаторічними насадженнями, при-родними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарсь-кому підприємстві (п) (у центнерах);

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Рдн(р) - диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природ-ними сіножатями і пасовищами по адміністративному району (р) (у центнерах); Рд(п) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних зем-лях, землях під багаторічними насадженнями, природни-ми сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях); Рд(р) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних зем-лях, землях під багаторічними насадженнями, природни-ми сіножатями і пасовищами за оцінкою по адміністра-тивному району (р) (у гривнях). До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатя-ми і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських підприє-мствах, додається абсолютний рентний доход (постійна величи-на, встановлена по Україні на гектар угідь, - 1,6 центнера).

Загальна грошова оцінка земель сільськогосподарського підприє-мства обчислюється, виходячи з грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування.

г) Грошова оцінка окремої земельної ділянки.

Грошова оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб) визначається на основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів.

Шкали грошової оцінки агровиробничих груп грунтів роз-раховуються за формулою:

ГХБагР

Г          ,           (Ь)

Б

де: Гагр - грошова оцінка агровиробничої групи грунтів (у

гривнях); Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів;

Земельне право України

Б - бал бонітету гектара відповідних угідь по сільськогоспо-

дарському підприємству; Г - грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільськогос-

подарському підприємству (у гривнях). Загальна грошова оцінка окремої земельної ділянки визна-чається сумою добутків площ агровиробничих груп грунтів на їх грошові оцінки.