Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Порядок ведення державного земельного кадастру : Земельне право України : Бібліотека для студентів

7. Порядок ведення державного земельного кадастру


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Порядок ведення державного земельного кадастру визна-чається Земельним кодексом України та нормативно-правови-ми актами Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України та Державним комітетом України по земель-них ресурсах.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Державний земельний кадастр ведеться Держкомземом України за системою, яка складається з трьох рівнів:

а)         базового (на рівні району);

б)         регіонального (на рівні Автономної республіки Крим,

області);

в)         національного (по Україні в цілому).

На базовому рівні в державному земельному кадастрі виз-начаються і зберігаються відомості про земельні ділянки, розм-іщені на території відповідних адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), про межі земельних діля-нок, межі населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних утворень у цілому, про розподіл земельних діля-нок серед власників землі, землекористувачів, у тому числі орендарів, про правовий режим земельних ділянок, їх кількісну та якісну характеристику і оцінку земель.

На регіональному рівні в державному земельному кадастрі визначаються і зберігаються відомості про межі адміністратив-но-територіальних утворень (сіл, селищ, міст, районів, області), про правовий режим земель, їх розподіл за категоріями та гос-подарським використанням, про їх кількісну та якісну характе-ристику і оцінку земель.

На національному рівні в державному земельному кадастрі визначаються і зберігаються відомості про державний кордон України, межі Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, про правовий режим земель, їх розподіл за категоріями та господарським використанням, про їх кількісну та якісну характеристику і оцінку земель.

Ведення державного земельного кадастру забезпечується кадастровими, топографо-геодезичними, картографічними, зем-левпорядними, містобудівними, грунтовими, геоботанічними, радіологічними та іншими обстеженнями і розвідуваннями і виконуються за програмами і в порядку, встановленому Дер-жавним комітетом України по земельних ресурсах Міністерства аграрної політики України.

Документація державного земельного кадастру поділяється на основну і допоміжну.

Земельне право України

До основної документації належать:

♦          картографічні документи (кадастрові плани, чергові када-строві плани, індексні кадастрові плани);

♦          кадастрові справи на земельні ділянки;

♦          книги записів реєстрації державних актів на право власності та на право користування землею, договорів оренди землі;

♦          Поземельна книга;

♦          земельно-кадастрові книги району (міста);

 

♦          інші документи, передбачені законодавством. До допоміжної документації належать:

♦          книги обліку картографічних та інших документів;

♦          книга обліку видачі відомостей (довідок).

В процесі кадастрового обліку кожній земельній ділянці надається кадастровий номер, який зберігається на протязі існування земельної ділянки як об’єкта права власності чи права користування.

Кадастровий номер земельної ділянки має чотири рівні:

♦          перший - номер території адміністративно-територіальної одиниці за Класифікатором об’єктів адміністративно-те-риторіального устрою України;

♦          другий - номер кадастрової зони території селищної або сільської ради, села, селища або міста;

♦          третій - номер кадастрової ділянки в межах населених пунктів;

♦          четвертий - номер земельної ділянки.

Кадастрова справа на земельну ділянку містить документи, які дають повну характеристику земельної ділянки як об’єкта права власності або права користування. Кадастрова справа фор-мується на кожну земельну ділянку за її кадастровим номером.

Черговий кадастровий план ведеться у розрізі кадастрово-го кварталу, кадастрової зони або населеного пункту у цілому в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Нанесення кадастрової інформації про земельну ділянку на чер-говий кадастровий план здійснюєгься до проведення кадастрового обліку і є обов’язковим засобом попереднього контролю за правиль-ністю визначення місцезнаходження земельної ділянки та її меж.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

На черговому кадастровому плані відображаються існуючі номери кадастрових зон або кварталів, їхні межі, а також межі, розміри й кадастрові номери земельних ділянок, межі об’єктів нерухомого майна та угідь.

Кадастровий план земельної ділянки, кварталу, зони, насе-леного пункту складається для графічного відображення необ-хідних елементів земельно-кадастрової інформації в масштабі, який забезпечує точність її відображення.

Індексний кадастровий план містить інформацію про межі земельних ділянок та індексні кадастрові номери в розрізі ка-дастрового кварталу, кадастрової зони, населеного пункту.

Порушення законодавства про державний земельний кадастр тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Відповідальність несуть особи, винні у:

♦          порушенні порядку, правил, стандартів та інших норма-тивних документів під час виконання земельно-кадастро-вих робіт, ведення відповідної документації Державного Земельного кадастру, надання земельно-кадастрової інформації;

♦          внесенні змін до нормативно-технічних документів без затвердження в установленому порядку;

♦          проведенні земельно-кадастрових робіт без спеціально-го дозволу;

♦          порушенні порядку обліку та зберігання матеріалів і доку-ментованих відомостей державного земельного кадастру;

♦          порушенні умов користування земельно-кадастровими матеріалами, в тому числі несанкціонованому копіюванні їх і передачі юридичним та фізичним особам.