Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Поняття і завдання землеустрою : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Поняття і завдання землеустрою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Землеустрій - це сукупність соціально-економічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональ-ної організації території держави, адміністративно-територіаль-них утворень, господарських структур, що здійснюються під впливом формування суспільно-виробничих відносин і розвит-ку продуктивних сил.

Як зазначено в Земельному кодексі України, мета землеус-трою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середо-вища та поліпшення природних ландшафтів.

Основні завдання землеустрою:

♦          реалізація земельної політики держави шляхом науково обгрунтованого перерозподілу земель, формування раці-ональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем;

інформаційне забезпечення правового, економічного, еко-лого-економічного і містобудівного механізму регулюван-ня земельних відносин на всіх рівнях господарювання (національному, регіональному, локальному, господарсьРозділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

кому) шляхом розроблення пропозицій щодо встановлен-ня особливого режиму і умов використання земель, нада-них у власність чи користування, включаючи оренду;

♦          розподіл земель з установленням на місцевості меж адм-іністративно-територіальних утворень, територій з особ-ливим правовим режимом у місцях проживання і госпо-дарювання населення, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним режима-ми, меж міст, селищ і сіл, меж земельних ділянок влас-ників і користувачів землі (в тому числі орендарів) за єдиною державною системою з юридичним, еколого-еко-номічним і технічним оформленням;

♦          здійснення заходів щодо прогнозування, програмування, організації раціонального використання та охорони всіх земель, незалежно від форми власності на всіх рівнях;

♦          організації територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення і раціональне функці-онування сільськогосподарського виробництва, впроваджен-ня прогресивних форм організації управління землекорис-туванням, удосконалення складу і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосів і пасовищеоборотів;

♦          розроблення системи заходів щодо збереження і поліпшен-ня природних ландшафтів, відновлення і підвищення ро-дючості грунтів, рекультивації порушених земель і землю-ванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і за-болочення, ущільнення, забруднення промисловими відхо-дами і хімічними речовинами та інших видів деградації, а також щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель і запобігання іншим негативним явищам;

♦          організація земель територій населених пунктів зі ство-ренням просторових, економічних, правових і екологіч-них умов, що забезпечують оптимальні умови проживан-ня населення, ефективного функціонування виробничої

Земельне право України

і соціальної інфраструктури з урахуванням вимог місто-будівної та іншої документації;

♦          організація територій несільськогосподарських підприємств, організацій і установ з метою створення умов ефективного землекористування та обмежень і об-тяжень у використанні земель;

♦          розроблення системи заходів щодо оптимізації та вико-ристання земель військово-промислового комплексу в процесі здійснення конверсії.

Розгляд і затвердження землевпорядних проектів прово-диться у відповідному порядку. Прогнозні матеріали, техніко-економічні обгрунтування використання та охорони земель і схеми землеустрою після погодження їх у порядку, встановле-ному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, розглядаються і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Проекти створення нових схем землеволодінь і землекористувань зат-верджуються після погодження із заінтересованими власника-ми землі і землекористувачами, а на меліоративних землях - із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства.

Проекти відведення земельних ділянок у постійне користу-вання або надання в оренду із земель права державної чи ко-мунальної власності затверджуються органами виконавчої вла-ди або органом місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки. Проекти передачі (продажу) зе-мельних ділянок із земель права державної чи комунальної власності у приватну власність затверджуються органами ви-конавчої влади або органами місцевого самоврядування, які пе-редають ці земельні ділянки.

Документи щодо землеустрою територій сільськогоспо-дарських підприємств, установ і організацій, особистих селянсь-ких, фермерських господарств після погодження їх із сільськи-ми, селищними радами, а на меліоративних землях - із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства та районними державними адміністраці-Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

ями розглядаються і затверджуються власниками землі або зем-лекористувачами. Проекти щодо зміни призначення земель розглядаються і затверджуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які надали земельну ділян-ку у власність або користування за погодженням з відповідни-ми спеціально уповноваженими органами виконавчої влади.

Робочі землевпорядні проекти, пов’язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням, розглядаються і затверджуються замовниками цих проектів. Прогнозовані матеріали, техніко-економічні об-грунтування використання та охорони земель, схеми землеус-трою адміністративно-територіальних утворень, проекти земле-устрою території сільськогосподарських підприємств підлягають державній землевпорядній експертизі.