Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Організаційно-правові форми управління щодо використання та охорони земель : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Організаційно-правові форми управління щодо використання та охорони земель


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Залежно від повноважень, структури, мети і завдань, які реалізують державні органи в сфері організації ефективного використання природних ресурсів, можна відокремити такі форми управління: загальнодержавне, галузеве, спеціальне, внут-рігосподарське, міжгосподарське.

На рівні загальнодержавних заходів управління щодо зем-леустрою здійснюються:

♦          визначення основного цільового характеру земельних діля-нок, розроблення регіональних, комплексних програм ра-ціонального використання та охорони земельних фондів;

♦          планування та прогнозування - розробка державних, обласних, районних схем використання земель та їх охорони;

♦          розроблення цільових програм меліорації, рекультивації, боротьби з водною і вітровою ерозією грунтів.

Галузеві і відомчі завдання землеустрою залежать від харак-теру виробництва, його особливостей, спеціалізації. До цих зав-дань відносяться:

♦          утворення та вдосконалення усіх форм землекористування;

♦          організація господарств, що володіють землею на умовах права власності, а також оренди;

♦          раціональна організація території акціонерних това-риств, фермерських господарств з метою найбільш ефективного ведення сільськогосподарського вироб-ництва в нових умовах;

♦          розроблення заходів, що забезпечують охорону і покра-щання земель, підвищення родючості грунтів, оздоровлен-ня екологічної обстановки, залучення в сільськогоспо-дарське виробництво нових земель, систематичне підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тваринництва;

♦          розроблення заходів, що забезпечують стійкі і оптимальні міжгосподарські економічні зв’язки.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Внутрігосподарське управління здійснюється в рамках кон-кретних сільськогосподарських підприємств, в тому числі се-лянських (фермерських) господарств. Воно полягає в раціональ-ному розміщенні виробничих одиниць і господарських центрів, внутрішніх доріг; організації угідь та сівозмін; в улаштуванні території садів, виноградників, ягідників, кормових угідь.

Міжгосподарське управління дозволяє визначати цільове призначення земель, здійснювати міжгалузевий і внутрігалузе-вий розподіл земельних фондів з метою земельної реформи. 3 допомогою міжгосподарського управління утворюються нові і змінюються існуючі землеволодіння, розробляються заходи, які забезпечують оптимальні міжгосподарські економічні зв’язки.

Надання земель у власність, оренду та безстрокове спадкоє-мне володіння, утворення селянських (фермерських) госпо-дарств - всі ці заходи здійснюються завдяки впливу міжгоспо-дарського управління.

Загальнодержавне управління щодо використання земель-них ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, уря-дом Автономної Республіки Крим, місцевими органами держав-ної виконавчої влади, місцевими органами самоврядування.

Спеціальне управління покладається на уповноважені органи:

♦          Міністерство охорони навколишнього природного сере-довища та ядерної безпеки;

♦          Державний комітет України по лісовому господарству;

♦          Державний комітет України по геології і використанню надр;

♦          Державний комітет України по земельних ресурсах;

♦          Державний комітет України по водному господарству.

Галузеве управління забезпечує Міністерство аграрної пол-

ітики України (колишнє міністерство сільського господарства). Внутрігосподарське управління щодо ефективного викори-стання земель та інших природних ресурсів здійснюють орга-ни самоврядування - загальні збори членів колективного сільськогосподарського підприємства або збори уповноваже-них, правління цих підприємств; голів селянського (фермерсь-кого) господарства, органи управління акціонерних сільськогосЗемельне право України

подарських товариств тощо, які здійснюють управлінські функції у сфері внутрігосподарського використання належних їм відповідно на праві колективної, приватної власності земель або на праві користування окремими земельними ділянками.

Функціонально-правове забезпечення управління та охоро-ни земель передбачає:

♦          організацію та порядок здійснення землеустрою (розподіл і перерозподіл земель);

♦          ведення контролю за використанням і охороною земель;

♦          здійснення моніторингу земель;

♦          ведення державного земельного кадастру;

♦          вирішення земельних спорів.