Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Управління як засіб реалізації земельного законодавства : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Управління як засіб реалізації земельного законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Складовою частиною організаційно-правового механізму забезпечення ефективного природокористування в сільському господарстві є управління як засіб реалізації земельного зако-нодавства, як цілеспрямована діяльність уповноважених органів із забезпечення додержання всіма підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами агропромислово-го комплексу та громадянами приписів і вимог чинного зако-нодавства щодо ефективного використання земель, інших при-родних ресурсів, вжиття необхідних заходів з попередження, припинення і встановлення правопорушень у цій сфері, віднов-лення порушених прав і законних інтересів власників і корис-тувачів земель та інших природних ресурсів.

Управління природокористуванням у сільському госпо-дарстві передбачає забезпечення ефективного, збалансованого науково обгрунтованого, комплексного і цільового використанЗемельне право України

ня земель та інших природних ресурсів, стимулювання відтво-рення цих ресурсів, захисту агроландшафтів як складних при-родних утворень (екосистем), гарантування сприятливої еколо-гічної обстановки та безпеки в процесі ведення сільського господарства.

Цьому сприятиме координація сільськогосподарської діяльності суб’єктів агропромислового комплексу щодо використання і відтво-рення природних ресурсів, стимулювання відтворення природних ресурсів з боку органів загального управління, зокрема:

♦          організація комплексного прогнозування у цій сфері, об-ліку і ведення земельного кадастру;

♦          збалансований розподіл та перерозподіл природних ресурсів між суб’єктами сільськогосподарського при-родовикористання;

♦          організація землевпорядних територіально-планувальних робіт, екологічної та землевпорядної експертизи обгрун-тувань передачі у власність та надання у використання природних ресурсів;

♦          проведення екологічного контролю, стандартизації і нор-мування;

♦          встановлення лімітів використання природних ресурсів;

♦          систематичне інформування населення та державних органів про можливі зміни внаслідок сільськогосподарсь-кої діяльності;

♦          здійснення моніторингу і вирішення спорів у галузі при-родовикористання.

Управління щодо використання та охорони земель под-іляється на державне і місцеве (самоврядне).

Державним органам належить провідна роль в управлінні земельними ресурсами: вони організують і здійснюють земле-устрій, земельний кадастр, моніторинг земель, державний кон-троль за використанням земель, вирішують земельні спори.

Основою державного управління являється принцип надан-ня широких повноважень місцевим органам виконавчої влади, органам самоврядування.

Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами

Важливим напрямком управління земельними ресурсами з боку держави являється класифікація земель за категорія-ми в залежності від їх цільового призначення. Це дозволяє державі, по-перше, перебувати біля джерел визначення при-значення земель, не допускати без достатніх підстав переве-дення їх з однієї категорії в іншу, а по-друге, здійснювати кон-троль за режимом використання земель в залежності від їх цільового призначення.

Стабільність цільового призначення земель, збереження перш за все сільськогосподарських земель, недопущення їх без-підставного переведення у менш ефективні форми використан-ня завжди являлось наріжним принципом земельного права України.

Органи місцевого самоуправління являються однією із форм народовладдя. Суб’єктом місцевого самоврядування є населення, що мешкає на території місцевого адміністративно-го утворення. До об’єкта управління, тобто те, на що направле-на владна дія населення, закон відносить питання місцевого значення.

До питань управління місцевого значення відносяться:

♦          прийняття і зміна уставів муніципальних (місцевих) ут-ворень;

♦          володіння, користування і розпорядження муніципаль-ною власністю, в тому числі земельною;

♦          місцеві фінанси, формування, затвердження і виконання місцевого кошторису, встановлення місцевих податків;

♦          регулювання планування і забудови територій місцевих земельних утворень;

♦          контроль за використанням земель на території муніци-пальних утворень;

♦          регулювання використання водних утворень, корисних копалин;

♦          благоустрій та озеленення територій місцевих утворень;

♦          участь в охороні навколишнього середовища.

            Земельне право України