Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. Придбання права власності на земельні ділянки, зайняті об’єктами незавершеного будівництва та автозаправними станціями : Земельне право України : Бібліотека для студентів

9. Придбання права власності на земельні ділянки, зайняті об’єктами незавершеного будівництва та автозаправними станціями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Особливості регулювання придбання права власності на земельні ділянки, зайняті об’єктами незавершеного будівницт-ва, визначаються вимогами Указу Президента України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 28 травня 1999 р. №591.

Відчуження об’єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, здійснюється органами місцевого само-врядування.

Покупцями об’єктів незавершеного будівництва можуть бути:

♦          громадяни України;

♦          громадяни іноземних держав;

♦          особи без громадянства;

♦          юридичні особи, зареєстровані на території України, у статутному фонді яких відсутня частка державної власності;

♦          іноземні юридичні особи.

Покупці об’єктів незавершеного будівництва можуть прид-бати разом з об’єктами незавершеного будівництва земельні

Розділ VIII. Земельний обіг України

ділянки, відведені у встановленому порядку для будівництва. За бажанням покупців земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову орен-ду. Земельні ділянки, що не підлягають продажу згідно вимогами Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на передачу зазначених ділянок у недержавну власність.

Іноземним юридичним особам, громадянам іноземних держав, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об’єднанням за участю іноземних юридичних осіб, земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти незавер-шеного будівництва, не продаються, а надаються лише в довгострокову оренду.

Рішення про приватизацію об’єктів незавершеного будів-ництва приймаються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями (органами приватизації).

Для включення об’єкта незавершеного будівництва до пе-реліку об’єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійсню-ють управління відповідними об’єктами незавершеного будів-ництва, подають органам приватизації такі документи:

♦          проектно-кошторисну та технічну документацію щодо об’єкта незавершеного будівництва;

♦          довідку про відведення земельної ділянки, про об’єкт не-завершеного будівництва, а в разі відсутності такого відве-дення - пояснення про його причини.

Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом:

♦          продажу на аукціоні, за конкурсом;

♦          викупу (за наявності одного покупця);

♦          передачі на умовах відповідного договору (включаючи договір оренди або договір про спільну діяльність) особам, які можуть бути покупцями, для завершення будівницт-ва або внесення до статутного фонду господарського то-вариства як внеска держави з наступною приватизацією в установленому порядку після завершення будівництва відповідного об’єкта, продажу під розбирання.

Земельне право України

Функції з управління частками (паями, акціями), що нале-жать державі у майні господарських товариств, до статутних фондів яких передані як внесок об’єкти незавершеного будів-ництва, до завершення їх будівництва і приватизації в установ-леному порядку здійснюються відповідно до законодавства.

Переважне право на приватизацію часток (паїв, акцій), що належать державі у майні господарського товариства, надаєть-ся учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого було передано об’єкт незавершеного будівництва.

У разі відсутності рішення про відведення земельної ділян-ки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, за поданням органів приватизації Державний комітет України по земельних ресурсах та його органи на місцях разом з адмініст-рацією підприємства, установи, організації, на балансі якої пе-ребуває об’єкт незавершеного будівництва, у місячний термін вживають заходи до відведення земельної ділянки несільсько-господарського призначення, на якій розташований об’єкт не-завершеного будівництва.

Вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, визначається Державним коміте-том України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.

Представник органу приватизації і власник приватизованого об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, у п’ятиденний термін після сплати по-вної ціни продажу об’єкта підписують акт про передачу об’єкта.

Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному май-данчику об’єкта незавершеного будівництва, можуть бути про-дані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу.

Обов’язковими умовами приватизації об’єктів незавершено-го будівництва є:

♦          встановлення строку завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва;

♦          заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва та введення об’єкта в

Розділ VIII. Земельний обіг України

експлуатацію. У разі неможливості завершення будівниц-

тва в установлені строки за наявності відповідних обгрун-

тувань строки завершення будівництва можуть змінюва-

тися за рішенням органу приватизації та органу місцевого

самоврядування з укладенням додаткового договору.

Правове регулювання придбання права власності на зе-

мельні ділянки, зайняті автозаправними станціями, здійснюєть-

ся Указом Президента України “Про приватизацію автозаправ-

них станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали

виключно населенню” від 29 грудня 1993 р.

Право на приватизацію автозаправних станцій та земельних ділянок мають:

♦          громадяни України;

♦          громадяни іноземних держав;

♦          особи без громадянства;

♦          юридичні особи, зареєстровані на території України, у ста-тутному фонді яких відсутня частка державної власності;

♦          іноземні юридичні особи.

Приватизація автозаправних станцій та земельних ділянок здійснюється шляхом їх продажу на аукціоні.

Вартість автозаправної станції визначається органами приватизації, виходячи з відповідної вартості з урахуванням індексу інфляції.

Вартість земельної ділянки визначається Державним комі-тетом України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.

Порядок укладання договорів купівлі-продажу та оплати автозаправних станцій і земельних ділянок визначається про-порційно їх початковій вартості, виходячи з остаточної ціни продажу на аукціоні.

Право власності покупця на земельну ділянку настає з мо-менту реєстрації свідоцтва про право власності на автозаправ-ну станцію місцевим органом Державного комітету України по земельних ресурсах, про що робиться відповідний запис у зе-мельно-кадастрових документах і що посвідчується Державним актом на право власності на землю.