Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок : Земельне право України : Бібліотека для студентів

8. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Право дарування земельної ділянки мають власники землі (громадяни і юридичні особи). Загальні положення про дару-вання, так само як і при регулюванні інших цивільно-правових угод, регулюються цивільним законодавством.

По договору дарування одна сторона безоплатно передає іншій стороні земельну ділянку у власність.

Для забезпечення угоди дарування розроблена спеціальна форма договору дарування земельної ділянки.

У відповідності з вимогами Земельного кодексу України власник земельної ділянки може передавати земельну ділянку або її частину у власність громадянину, юридичній особі, а та-кож державі або органу місцевого самоврядування за догово-ром дарування.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-вання можуть відмовитися від договору дарування земельної ділянки, якщо вона несе небезпеку для життя і здоров’я грома-дян, тваринного і рослинного світу або обтяжена боргами, які перевищують її вартість.

Дарування земель права державної і комунальної власності не допускається.

Громадяни та юридичні особи можуть відмовитися від да-рованих земельних ділянок за будь-яких обставин.

Нотаріально посвідчений договір дарування земельної ділянки або її частини є підставою для видачі новому власни-ку ділянки державного акта на право власності на землю.

Успадкування земельної ділянки виникає на підставі цив-ільного законодавства за заповітом або законом. У разі успад-кування за заповітом право приватної власності виникає на

Розділ VIII. Земельний обіг України

підставі складеного у відповідності з законодавством заповіту власника земельної ділянки в порядку та в строки, встановлені заповітом і законом. Спадкоємець стає власником землі після проходження процедури вступу до успадкування і реєстрації права власності в державних органах. Успадкування по закону здійснюється в порядку, встановленому законом, у відповід-ності з правилами спадкування майна родичами померлого.

Згідно з вимогами Земельного кодексу України у разі смерті громадянина право власності на належну йому земельну ділян-ку або її частину переходить у спадщину за заповітом або за-коном на підставі цивільного законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Не допускається подія між спадкоємцями земельної ділян-ки, якщо це призводить до унеможливлення використання її за призначенням.

За відсутності спадкоємців або у разі відмови від спадкоєм-ства земельна ділянка передається у державну власність.

У разі успадкування земельної ділянки особою, яка не досяг-ла повноліття, її законні представники можуть до досягнення спад-коємцем повноліття передавати цю земельну ділянку в оренду. Свідоцтво про успадкування земельної ділянки є підставою для видачі спадкоємцю державного акта на право власності на землю.

Земельна ділянка фермерського господарства, яка успадко-вується, поділу між спадкоємцями не підлягає і передається тому із членів господарства або із членів спадкоємців будь-якої черги, хто виявив бажання вести фермерське господарство. Спадкоємець фермерського господарства повинен відповідати вимогам Земельного кодексу. За наявності декількох спад-коємців спір про переважне право спадкоємця фермерського господарства розглядається в судовому порядку.

Спадкоємці у разі відмови від участі у веденні фермерсько-го господарства мають право на відчуження земельної ділянки шляхом продажу фермерського господарства та одержання відповідної частини спадщини.

Із судового рішення право приватної власності на землю виникає у тих випадках, коли судом приймається рішення про

Земельне право України

надання чи поновлення права приватної власності на землю громадянина чи юридичної особи.

Дане рішення приймається в порядку судового захисту пра-ва власності на землю. Способи захисту передбачені законодав-ством і відповідають способам захисту права власності на зем-лю взагалі.

До підстав придбання земельної ділянки, що допускаються законом, відносяться:

♦          спадкування земельної ділянки;

♦          придбання за давністю користування.

Виникнення права приватної власності земельної ділянки за давністю користування нею можливе лише у випадку довгого, відкритого і безперервного володіння землею як своїм власним майном. Тому виключена можливість придбання права власності за давністю користування, якщо майно використовувалось осо-бою на підставі договірних відносин чи якщо на протязі довгого часу основний володар визнавав дане майно своїм.

Початок строку придбання за давністю користування як підстави для виникнення права власності на земельну ділянку може йти з дати затвердження права приватної власності на землю в законодавстві України, тому що до цього моменту осо-ба не може рахуватись власником державної земельної ділян-ки “як своєї”.

Земельний кодекс України передбачає обмін земельних діля-нок. Земельні ділянки, що перебувають у приватній власності, можуть обмінюватися одна на іншу в будь-якому співвідношенні. У разі згоди особи, які бажають обміняти свої земельні ділянки, укладають угоду про обмін, яка підлягає нотаріальному по-свідченню. Нотаріально посвідчена угода є підставою для пере-оформлення державних актів на право власності на землю.

Угоди з питань дарування, успадкування, обміну земельних ділянок укладаються у письмовій формі та нотаріально по-свідчуються.

Угоди щодо земельних ділянок, на яких розміщені будин-ки, будівлі і споруди, незалежно від прав на ці земельні ділян-ки, будинки, будівлі і споруди оформляються одним договором.

            Розділ VIII. Земельний обіг України         

Договір повинен містити такі умови:

♦          сторони угоди (прізвище, ім’я та по батькові громадяни-на, назва юридичної особи);

♦          вид угоди;

♦          предмет угоди ( кадастровий план та опис земельної ділянки, її правовий режим, у тому числі обмеження і сер-вітути, кадастровий номер, дані про нерухоме майно, роз-міщене на земельній ділянці);

♦          підстави набуття особою прав на земельну ділянку і роз-міщене на ній нерухоме майно (приватизація, купівля, успадкування);

♦          відомості про відсутність заборон на здійснення угод щодо даної земельної ділянки і тісно пов’язаного з нею нерухомого майна;

♦          відомості про відсутність або наявність обтяжень земель-ної ділянки правами третіх осіб (застава, оренда, особли-вий режим використання, сервітути, майнові права тощо);

♦          дата передачі прав на земельну ділянку;

♦          ціна угоди;

♦          зобов’язання сторін.

Угоди щодо земельних ділянок вважаються укладеними з дня їх нотаріального посвідчення.

Застава земельної ділянки - це спосіб забезпечення вико-нання зобов’язань.

3 огляду на заставу кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості застав-леної земельної ділянки переважно перед іншими кредиторами. Застава (іпотека) земельної ділянки виникає у зв’язку з дого-вором чи законом.

Предметом застави (іпотеки) може бути земельна ділянка, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, або частка в праві спільної власності на земельну ділянку та земель-на ділянка, яка може бути відчужена заставодавцем і на яку може бути звернено стягнення.

Земельне право України

Предметом застави може бути земельна ділянка, яка перехо-дить у власність заставодавця після укладення договору застави.

Предметом застави не можуть бути земельні ділянки, що пере-бувають у державній або комунальній власності, приватизація яких заборонена відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу лише за згодою всіх власників.

Земельні ділянки, які перебувають у громадян та юридич-них осіб на праві власності або оренди, за згодою власника можуть бути передані в заставу для забезпечення кредитних організацій. Якщо в заставу передається частина земельної ділянки, попередньо встановлюються її межі. Особливості зас-тави земельної ділянки регулюються законом.