Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян : Земельне право України : Бібліотека для студентів

7. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Земельним кодексом України передбачена безоплатна пе-редача земельних ділянок у власність громадян із земель права державної або комунальної власності. Ця передача здійснюєть-ся місцевими державними адміністраціями або органами місце-вого самоврядування в межах їх повноважень.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділян-ки, яка знаходиться у його користуванні, подає заяву до відпо-відної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням його земельної ділян-ки. Зазначена земельна ділянка передається у власність грома-дянину на підставі відповідного рішення цих органів та кадас-трових матеріалів, що підтверджують її розмір.

Громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки, яка перебуває в державній або комунальній власності, для цілей, передбачених Кодексом, подає заяву до сільської, селищної, міської ради або до місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням земельної ділян-ки. У заяві зазначаються бажані розміри і місце розташування ділянки та мета її використання.

Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева держав-на адміністрація розглядає заяву і в разі згоди на передачу зе-мельної ділянки у власність дає дозвіл на замовлення проекту її відведення. Склад, зміст проекту відведення земельної ділян-ки та порядок його розгляду і затвердження встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева держав-на адміністрація у місячний строк розглядає проект відведен-ня земельної ділянки та приймає відповідне рішення.

У разі відмови сільської, селищної, міської ради чи місцевої дер-жавної адміністрації у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку. Рішення суду є підставою для розробки проекту відведен-        Розділ VIII. Земельний обіг України         

ня земельної ділянки, перенесення в натуру (на місцевість) і видачі документа, що посвідчує право власності на землю.

Громадяни мають право на безоплатну передачу їм земель-них ділянок права державної або комунальної власності в та-ких розмірах:

♦          для ведення фермерського господарства - в розмірі зе-мельної частки (паю), визначеної для недержавних сільськогосподарських підприємств, розташованих на те-риторії сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

♦          для ведення селянського господарства - до 2 га;

♦          для будівництва і обслуговування житлових будинків у сільських населених пунктах - до 0,25 га, в селищах - до 0,15 га, в містах - до 0,1 га;

♦          для індивідуального дачного будівництва - до 0,1 га;

♦          для будівництва індивідуальних гаражів - до 0,01 га.

Громадяни, які виявили бажання вести фермерське госпо-

дарство, подають до місцевої державної адміністрації, якщо зе-мельна ділянка перебуває в державній власності, або до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка пере-буває в комунальній власності, заяву, підписану головою ство-рюваного фермерського господарства.

У заяві на відведення земельної ділянки зазначаються:

♦          бажані розмір і місце розташування земельної ділянки;

♦          кількість членів фермерського господарства;

♦          відомості про досвід роботи в сільському господарстві і наявність кваліфікації або спеціальної підготовки.

Заяву громадянина про передачу земельної ділянки у власність або надання в оренду відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає у місячний строк. У разі їх згоди щодо передачі або надання земельної ділянки грома-дянин замовляє розроблення проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки погоджується в поряд-ку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконав-чої влади з питань земельних ресурсів.

Земельне право України

Рішення про передачу у власність або надання в оренду земель громадянам для ведення фермерського господарства приймають відповідні місцеві державні адміністрації або сільські, селищні, міські ради у місячний строк.