Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Продаж земельних ділянок несільсько-господарського призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Продаж земельних ділянок несільсько-господарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського при-значення регламентується Указом Президента України “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призна-чення” від 19 січня 1999 р. № 32. Даний продаж стосується зе-мель, що перебувають у державній або комунальній власності і запроваджується з метою створення умов для ефективного використання землі, стимулювання підприємницької діяльності, заохочення інвестицій.

Об’єктами купівлі-продажу відовідно до цього Указу є зе-мельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти нерухомого май-на, в тому числі об’єкти незавершеного будівництва та закон-сервовані об’єкти, що приватизовані (відчужені) відповідно до законодавства України.

Дія цього Указу не поширюється на:

♦          земельні ділянки, надані у користування та передані у власність громадянам України із земель, що перебувають у державній або комунальній власності, для ведення осо-бистого підсобного господарства, будівництва та обслуго-вування жилого будинку і господарських будівель, дачно-го і гаражного будівництва, садівництва, а також громадянам і юридичним особам України для ведення то-варного сільськогосподарського виробництва;

♦          земельні ділянки, що перебувають у державній або кому-нальній власності і не можуть бути передані у колектив-ну та приватну власність.

Продавцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення є:

♦          щодо земель комунальної власності - сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи;

щодо земель державної власності - районні, обласні, Киї-вська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Рішення про про-даж земельних ділянок зазначені органи виконавчої влаЗемельне право України

ди приймають за попереднім погодженням цих питань на сесіях відповідних рад. Покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути:

♦          громадяни України - суб’єкти підприємницької діяль-ності;

♦          юридичні особи України.

Земельна ділянка несільськогосподарського призначення може придбаватися одним покупцем, а також кількома покуп-цями у спільну сумісну або у спільну часткову власність.

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення продаються покупцям, яким належать об’єкти нерухомого май-на, що розташовані на такій земельній ділянці.

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, щорічно визначаються у переліку, який затверджується радами або уповноваженими ними органами, місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Авто-номної Республіки Крим.

На підставі затвердженого щорічного переліку відповідні місцеві державні органи земельних ресурсів розробляють техн-ічний паспорт кожної земельної ділянки, в якому зазначається її правовий режим, кількісні та якісні характеристики, а також проект її відведення.

Положення про технічний паспорт земельної ділянки не-сільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу, затвер-джується Державним комітетом України по земельних ресурсах.

Громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності та юри-дичні особи України, заінтересовані у купівлі земельних діля-нок несільськогосподарського призначення, подають до відпо-відної сільської, селищної, міської ради або уповноваженого нею органу, місцевої ради або уповноваженого нею органу, місце-вої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Респуб-ліки Крим заяву (клопотання) установленого зразка.

Зразок заяви (клопотання) та порядок її подання затверд-жуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ VIII. Земельний обіг України

Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автоном-ної Республіки Крим у місячний строк від дня надходження заяви (клопотання) приймає рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

Рішення сільської, селищної, міської ради або уповноваже-ного нею органу, місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим є підставою для укла-дення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільсько-господарського призначення між покупцем і продавцем.

Організацію купівлі-продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення здійснюють місцеві державні орга-ни земельних ресурсів.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогоспо-дарського призначення підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право власності на цю земельну ділянку.

Вартість земельної ділянки несільськогосподарського при-значення визначається Державним комітетом України по зе-мельних ресурсах або його органами на місцях на підставі екс-пертної грошової оцінки.

Оплата вартості земельної ділянки несільськогосподарсько-го призначення може здійснюватися за згодою сторін із розст-роченням платежу.

Право власності на придбану земельну ділянку виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості прид-баної земельної ділянки.

За видачу державного акта на право власності на землю справляється плата в порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Державний акт на право власності на землю реєструється місцевими державними органами земельних ресурсів. Форму державного акта на право власності на землю затверджує Каб-інет Міністрів України.

Земельне право України

Кошти, одержані від продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, у розмірі 90 відсотків зараховуються відповідно до Державного бюджету України або на спеціальні бюджетні рахунки рад, на території яких знаходяться придбані земельні ділянки.

Для компенсації витрат, пов’язаних з організацією продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на рахунки місцевих державних органів земельних ресурсів зара-ховується 10 відсотків вартості проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебували у дер-жавній або комунальній власності.

Спори, що виникають у процесі продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вирішуються судом або господарським судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.

Громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності та юри-дичні особи України, які є власниками об’єктів нерухомого майна, в тому числі об’єктів незавершеного будівництва та за-консервованих об’єктів, що приватизовані (відчужені) відпові-дно до законодавства України, подають відповідно заяву та клопотання про купівлю земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення, на яких ці об’єкти розташовані, за зраз-ками згідно з додатками:

♦          щодо земель комунальної власності - до відповідної сільської, селищної, міської ради або уповноваженого ними органу;

♦          щодо земель державної власності - до відповідної місце-вої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

У заяві громадянина України - суб’єкта підприємницької діяльності зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані: серія і номер, ким і коли вида-ний, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної осо-би - платника податків та інших обов’язкових платежів, у кло-потанні юридичної особи України - найменування,         Розділ VIII. Земельний обіг України         

місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код.

До заяви (клопотання) додаються такі документи:

♦          копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

♦          договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують право власності на нього;

♦          державний акт на право постійного користування землею або договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди).

У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до заяви (клопотання) додається список покупців з визначенням частки земельної ділянки.

Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Авто-номної Республіки Крим після надходження заяви (клопо-тання) у термін, визначений Указом Президента України від 19 січня 1999 р. № 32, приймає рішення про відмову в про-дажу земельної ділянки несільськогосподарського призначен-ня з таких підстав:

♦          неподання документів, необхідних для прийняття рішен-ня щодо продажу такої земельної ділянки;

♦          виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

♦          стало відомо, що стосовно покупця порушено справу про банкрутство або про припинення діяльності юри-дичної особи.

Рішення про відмову в продажу земельної ділянки не-сільськогосподарського призначення доводиться до відома по-купця у письмовій формі в установлений термін органом, який прийняв рішення.

Рішення про відмову в продажу такої земельної ділянки, а також залишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більше місяця може бути оскаржено у судовому порядку.

Земельне право України