Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Розвиток ринку землі : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Розвиток ринку землі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Як відомо, земельні ділянки легально визначаються об’єктом реального обігу землі. Складається відповідна правозастосовна практика. Формується нове законодавство, яке регулює відно-сини, пов’язані з ринком землі.

“Ринок землі” та “обіг землі” - різні за місткістю словоспо-лучення: перше ширше, ніж друге, і включає поряд із системою угод із землею також механізми та інфраструктуру, що їх забез-печують. Під обігом землі розуміють сукупність угод із землею (земельними ділянками, частиною земельної ділянки, правом на земельну частку (пай), правами на землю). Ринок землі на да-ному етапі розвитку економіки є:

♦          інструментом і одночасно гарантією реалізації основних конституційних прав громадян та юридичних осіб на зем-лю;

♦          правом мати землю в приватній власності, правом вільно (якщо це не завдає шкоди довкіллю і не порушує прав і законних інтересів інших осіб) здійснювати володіння, користування та розпоряджання землею;

♦          важливим інструментом досягнення мети першого етапу земельної реформи;

♦          невід’ємною умовою і засобом здійснення економічних реформ у цілому.

Розділ VIII. Земельний обіг України

Внаслідок політичного й економічного характеру в Україні з юридичної точки зору існують два ринки землі: нелегальний (чорний) і легальний.

Легальний ринок землі з самого початку формувався згідно з волею законодавця. З цієї причини ринок земельних ділянок громадян пов’язаний із Декретом Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 р. №15, ринок земельних ділянок несільськогосподарського при-значення – з Указом Президента України від 19 січня 1999 р. №32 “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарсько-го призначення”. Ринок права на землю пов’язаний також з указами Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарсько-го виробництва” від 10 листопада 1994 р. № 666, “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогос-подарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 р. № 720, “Про приватизацію та оренду земельних ділянок не-сільськогосподарського призначення для здійснення підприє-мницької діяльності” від 12 липня 1995 р. № 608.

Зокрема, станом на 1 січня 2000 р. кількість власників землі та землекористувачів зросла до 22 млн. З 1993 р. започатко-вано продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, пе-реважно для будівництва автозаправних станцій, а також тих, на яких знаходяться об’єкти незавершеного будівництва. За цей час органи місцевого самоврядування прийняли рішення про продаж понад 1500 земельних ділянок на загальну суму понад 45 млн грн., із них у 15 обласних центрах України прода-но 143 земельні ділянки на загальну суму понад як 16 млн грн.

Процес приватизації земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення значно активізувався після видання Указу Президента України від 19 січня 1999 р. № 32 “Про про-даж земельних ділянок несільськогосподарського призначення”. Протягом 1999 р. органи місцевого самоврядування прийняли рішення про продаж суб’єктам підприємницької діяльності України понад 1 тис. земельних ділянок на загальну суму близь-Земельне право України

ко 25 млн грн. Приклади продажу земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти приватизації, є у кожному регіоні. Найбіль-ше їх у Донецькій та Львівській областях.

Однак процес становлення ринкових земельних відносин просувається дуже повільно. За вісім років тільки 60 відсотків громадян України, яким земельні ділянки було надано у кори-стування, приватизували їх. Тричі переносилися граничні стро-ки завершення приватизації.

У деяких регіонах, зокрема в містах, інших населених пунк-тах, органи місцевого самоврядування ігнорують виконання за-конів України та указів Президента України з питань привати-зації земельних ділянок, що не сприяє залученню інвестицій і кредитних ресурсів в економіку країни, підтримці підприємниц-тва та житлового будівництва, сталому розвитку населених пунктів. Лише три відсотки земельних ділянок, на яких знахо-дяться приватизовані суб’єктами підприємницької діяльності об’єкти, перебувають у власності цих суб’єктів. Внаслідок цього недостатньо використовуються можливості наповнення місцевих бюджетів, фінансування за рахунок надходження коштів від приватизації земельних ділянок соціальних програм, будівницт-ва об’єктів соціальної сфери, створення додаткових робочих місць і поліпшення соціально-економічного розвитку територій.

У той же час продаж підприємствам, іншим суб’єктам підприємницької діяльності земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення з державної власності, площа яких ста-новить близько 200 тис. га, відкриває можливість залучення до зведеного бюджету України понад 50 млрд грн.

Основною причиною, що стримує розвиток ринку землі, є недосконале правове забезпечення безоплатної привати-зації й продажу з державної власності земельних ділянок, зокрема суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам України, реєстрації земельних ділянок та прав на них, захисту прав власників землі, необгрунтовані обмеження щодо категорій земель, які можуть бути безоплатно приватизовані громадянами чи продані з державної власності юридичним осо-бам. Крім того, відсутнє чітке визначення правового режиму

Розділ VIII. Земельний обіг України

земель несільськогосподарського призначення у населених пунктах та за їхніми межами.

Одним із законодавчих актів у цьому напрямі є Указ Пре-зидента України “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогос-подарського призначення” від 4 лютого 2000 р. № 168/2000, основні положення якого будуть висвітлені нижче.