Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Обмеження щодо використання земельних ділянок : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Обмеження щодо використання земельних ділянок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Обмеження щодо використання земельних ділянок регла-ментується нормами Земельного кодексу України. Право обме-женого використання земельної ділянки обтяжує (обмежує) право власності на земельні ділянки і дає можливість користу-ватися земельною ділянкою або її частиною в обсязі, передба-ченому законом або договором.

Розділ VII. Право земельного сервітуту

Перехід права власності на земельну ділянку не є підставою для припинення встановленого права обмеженого використан-ня цієї ділянки іншими особами.

Права на земельну ділянку можуть бути обмежені законом або договором:

♦          забороною на продаж або інше відчуження певним осо-бам або дозволів на відчуження певним особам протягом установленого строку;

♦          правом на переважну купівлю у разі її продажу;

♦          умовою розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків у виз-наченому проектом порядку;

♦          забороною на зміну цільового призначення земельної ділянки, зовнішнього вигляду нерухомого майна, рекон-струкції або знесення будинків, будівель, споруд без по-годження в установленому порядку;

♦          умовою здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;

♦          забороною на провадження окремих видів діяльності;

♦          умовою додержання природоохоронних вимог або вико-нання визначених робіт, у тому числі щодо охорони грун-тового покриву, тваринного свігу, рідкісних рослин, пам’я-ток природи, історії і культури, археологічних об’єктів, які розміщені на земельній ділянці;

♦          умовою надавати право полювання, вилову риби, збиран-ня дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в уста-новлений час і в установленому порядку.

Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації. Визначення меж обмежень земельних ділянок здійснюється проектами землеустрою.

Обмеження щодо використання земельних ділянок настає також у зв’язку з виділенням на даних земельних ділянках охо-ронних зон, зон санітарної охорони, зон особливого режиму використання земель, санітарно-захисних зон тощо.

Охоронна зона - це територія з особливим режимом вико-ристання земель і природокористування, яка виділяється навкоЗемельне право України

ло особливо цінних природних об’єктів, водних об’єктів, об’єктів історичної і культурної спадщини, гідрометеорологіч-них станцій з метою їхньої охорони і захисту від антропоген-них впливів, а також уздовж ліній зв’язку, ліній електропере-дачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту, навколо об’єктів промисловості, для забезпечення належних умов екс-плуатації, запобігання випадкам можливого ушкодження.

Зона санітарної охорони – це територія з особливим режи-мом використання земель, що прилягає до підземних та відкри-тих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних спо-руд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення, на які поширюються обмеження щодо використання земель з метою забезпечення їхньої санітарно-епідеміологічної надійності.

Режим використання земель у санітарних зонах встанов-люється спеціально уповноваженими органами виконавчої вла-ди з питань екології, природних та земельних ресурсів, з питань охорони здоров’я, водного господарства та геології.

Зони особливого режиму використання земель – це території, що прилягають до військових об’єктів Міністерства оборони та інших військових формувань, призначених для забезпечення без-пеки, збереження озброєння, військової техніки та іншого військо-вого майна, а також захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, що можуть виникнути на цих об’єктах унаслідок аварій, стихійного лиха і пожеж.

Режим використання земель у зонах особливого використання земель встановлюється спеціально уповноваженими органами ви-конавчої влади з питань екології, природних та земельних ресурсів.

Санітарно-захисна зона – це територія з регульованим режи-мом використання земель, що відокремлює від житлової забудо-ви об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних хвиль, радіочастот, електричних полів, іонізуючих випромінювань.

Режим використання земель у санітарно-захисних зонах встановлюється спеціально уповноваженими органами вико-навчої влади з питань екології, природних та земельних ре-сурсів, а також санітарного нагляду.