Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Земельне право України : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги гро-мадськості, різних верств населення країни незалежно від на-явності чи відсутності у них земельних ділянок. В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв’яз-ку з проведенням земельної реформи, приватизації землі; роз-витком багатоукладної економіки на основі поєднання переваг колективної форми організації праці і приватної власності, осо-бистого інтересу в підвищенні продуктивності праці на землі; прийняттям нового Земельного кодексу України, яким зніма-ються всі суперечності та неузгодженості чинних нормативно-правових актів щодо земельних питань.

Водночас навчально-методичних видань на рівні підруч-ників, які могли б систематизувати, узагальнити коло проблем земельного законодавства та об’єднати їх у програму дисципл-іни “Земельне право”, видано в Україні одиниці. Такі обстави-ни створюють для студентів юридичних і аграрних вузів відповідні труднощі у вивченні згаданої правової дисципліни. Це і зумовлює нагальну потребу в даному виданні.

Зміст видання побудований на вимогах освітньо-професій-ної програми щодо підготовки спеціалістів-юристів, затвердже-ної Фаховою радою з права Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Проблеми згаданої на-вчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних законо-давчих актів і нормативних документів: Конституції України, нового Земельного кодексу України, кодексів інших галузей права, указів Президента України, декретів і постанов Кабіне-ту Міністрів України, відомчих нормативних документів, що регулюють земельні правовідносини в державі.

Земельне право як галузь права, наука і навчальна дисцип-ліна пов’язане з Аграрним правом, іншими галузями права, а також є правовою базою для державних органів, що регулюють земельні правовідносини. Виходячи з цього, автор даного підручника використав наукові розробки, висвітлені в підруч-нику “Аграрне право України”, підготовленому колективом

Вступ

відомих вчених-аграрників України під керівництвом академі-ка АПрН України, професора В.З.Янчука і академіка Академії екологічних наук, професора В.І.Андрейцева.

Орієнтиром для автора під час підготовки даного видання був також підручник “Земельне право”, виданий колективом відомих вчених Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України за редакцією доктора юридичних наук, профе-сора, академіка АПрН України В.І.Семчика і кандидата юридич-них наук П.Ф.Кулинича.

Став у нагоді також збірник “Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи”, підготовлений ко-лективом співробітників Державного комітету України по зе-мельних ресурсах, а також праці окремих науковців і спец-іалістів Комітету, опубліковані в журналі “Землевпорядний вісник”.

Джерелом для підготовки книги були також власні лекції автора.

В основу побудови структури підручника “Земельне право України” покладено Програму курсу “Земельне право”, розроб-лену професором Андрейцевим В.І. і опубліковану ним в прак-тикумі “Екологічне і Земельне право України”.

Матеріал, що пропонується, поділений у книзі на дві великі частини: Загальну і Особливу, що випливає з програми на-вчальної дисципліни “Земельне право”.

У Загальній частині висвітлюються теоретичні і практичні проблеми, шляхи їх вирішення, що мають відношення до всіх видів земель незалежно від їх цільового призначення. Земель-не право подається в історичній площині його розвитку. Ши-роко розглядаються проблеми правового забезпечення земель-ної реформи, приватизації земель, правових форм ефективного використання, відновлення та охорони земель, становлення й удосконалення земельного права і земельного законодавства України в сучасних умовах. Дається характеристика: земельних правовідносин; правових форм набуття та придбання права власності на землю; правових форм використання земель. Чільне місце відведено таким темам, як право земельного серв-Вступ

ітуту, земельний обіг в Україні, економічне регулювання зе-мельних правовідносин. Висвітлюється правовий механізм уп-равління в галузі використання, відтворення та охорони земель, а також відповідальність за порушення земельного законодав-ства тощо.

Друга – Особлива частина підручника передбачає вивчен-ня проблем, що стосуються правового режиму земель різного цільового призначення, зокрема: сільськогосподарського; жит-лової і громадської забудови; природоохоронного, оздоровчо-го, рекреаційного та культурно-історичного; лісового; водного; надрокористування тощо.

Автор підручника намагався створити основну навчальну базу для земельно-правової підготовки випускників вищих юридичних і сільськогосподарських навчальних закладів Украї-ни. Дане видання має на меті допомогти студентам закладів в оволодінні основами правових знань, необхідних їм для вико-нання своїх посадово-господарських функцій у процесі майбут-ньої трудової діяльності.

Висвітлена в книзі правова інформація може слугувати для підвищення рівня правових знань з земельного права праців-ників правоохоронних органів, керівників і спеціалістів органів державного управління сільським господарством, юрискон-сультів.

Автор не претендує на вичерпне висвітлення проблеми і буде вдячний за всі зауваження та відгуки щодо подальшого поліпшення цієї книги.

Висловлюю щиру вдячність авторам усіх видань (див.пе-релік літератури), були використані при написанні даної кни-ги, та іншим науковцям, праці і статті яких також формували в автора відповідні напрями і підходи щодо підготовки видання.

Щира подяка директорові науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, докто-ру сільськогосподарських наук, професорові, академіку Академії вищої школи України І.Д.Приймаку, кандидату юридичних наук, професорові, академіку Нью-Йоркської Академії наук, академіку Української Академії наук Національного прогресу

Вступ

І.Ю.Сальману, а також професору КДУ ім.Т.Шевченка В.В.Молдовану за високу оцінку праці автора, доброзичливі побажання, обгрунтовані зауваження під час рецензування даної книги.

Висловлюю глибоку вдячність доктору технічних наук, професорові, академіку Академії інформатики України та Академії вищої школи України, заслуженому працівникові освіти України Ф.Г.Ващуку, чия вирішальна допомога дала змогу видати цю книгу.