Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Зміна, припинення, поновлення, розірвання договору орен-ди землі регламентується Законом України “Про оренду землі” (ст.ст. 25-28).

Зміна умов договору оренди земельної ділянки можлива за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору орен-ди спір вирішується у судовому порядку.

Договір оренди земельної ділянки припиняється у разі:

♦          закінчення терміну, на який було укладено договір;

♦          розірвання договору оренди згідно зі ст. 28 цього Закону;

♦          одержання орендарем земельної ділянки у власність у порядку, передбаченому Земельним кодексом України;

♦          примусового викупу (вилучення) земельної ДІЛЯНКИ 3 мотивів суспільної необхідності у порядку, встановлено-му законами України;

♦          смерті громадянина-орендаря, засудження його до позбав-лення волі та відмови осіб, зазначених у ст. 8 цього Зако-ну, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

♦          ліквідації юридичної особи - орендаря.

Після закінчення строку, на який було укладено договір, орендар, який належно виконував обов’язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на понов-лення договору. У разі продовження договору оренди на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

Договір оренди земельної ділянки може бути розірвано за взаємною згодою сторін.

На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути до-строково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами їх обов’язків, передбачених ст. ст. 22, 23 цього Закону та договором, у разі випадкового знищення чи по-шкодження об’єкта оренди, яке суттєво перешкоджає перед-баченому договором використанню земельної ділянки, а таЗемельне право України

кож на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Перехід права власності на орендовану земельну ділян-ку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки.

У разі припинення або розірвання договору оренди земель-ної ділянки орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором оренди. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для забез-печення своїх вимог до орендодавця.

Якщо недбале ставлення орендаря до земельної ділянки або інші його дії чи бездіяльність призвели до її деградації, висна-ження, зниження родючості, забруднення, останній зобов’яза-ний відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду.

У разі відмови орендаря від укладеного договору оренди орендодавець має право на відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за шість місяців з часу підписан-ня договору, якщо відмова не пов’язана з порушенням орендо-давцем договору оренди.

Скарги, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за до-говором оренди землі та порушення земельного законодавства.

За невиконання зобов’язань договору оренди земельної ділянки, у тому числі за зміну або розірвання договору в одно-сторонньому порядку, сторони несуть відповідальність згідно з законами України та договором.

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були обумовлені ним у до-говорі оренди, але які суттєво перешкоджають передбаченому договором використанню земельної ділянки.

У разі виявлення таких недоліків орендар має право:

♦ вимагати зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків земельної ділянки;

Розділ VI. Право землекористування

♦          утримувати певну суму понесених ним витрат на усунен-

ня недоліків орендної плати, попередньо повідомивши

про це орендодавця;

♦          вимагати дострокового розірвання договору.

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, які ви-

никли в результаті недоліків переданої в оренду земельної ділянки, якщо про такі недоліки земельної ділянки зазначено в договорі оренди.

Орендар несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення земельного законодавства згідно з законами України.

Орендована для несільськогосподарського використання зе-мельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця пере-даватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння і користування на будівлю або споруду, яка розташована на орендованій земельній ділянці, а також в інших випадках і межах, передбачених законом.

Орендар має право передавати в суборенду земельні ділян-ки сільськогосподарського призначення особам, визначеним Законом лише у разі і на строк:

а)         тимчасової непрацездатності (хвороби);

б)         інвалідності;

в)         призову на строкову військову службу до Збройних Сил

України, інших військових формувань, створених відпо-

відно до законодавства України;

г)         навчання з відривом від виробництва;

д)         обрання на виборні посади в органи місцевого самовря-

дування та органи державної влади України, якщо згідно

з законами України він не може суміщати свою службо-

ву діяльність з іншою посадою, займатися підприємниць-

кою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Умови договору суборенди земельної ділянки (її частини) мають бути визначені в межах договору оренди земельної ділян-ки (її частини) і не суперечити йому. Термін суборенди не може перевищувати строку дії договору оренди земельної ділянки.

Земельне право України

У разі припинення або розірвання договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

За бажанням однієї зі сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально.

Право орендаря на отримання орендованої земельної ділян-ки у власність також визначається Законом. Орендар земель-ної ділянки має переважне право на отримання орендованої земельної ділянки у власність у випадках і порядку, визначе-них Земельним кодексом України.

Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб щодо цієї земельної ділянки.

При укладенні договору оренди землі орендодавець зобов-’язаний вказати у договорі на існуючі обмеження та обтяжен-ня у використанні земельної ділянки, інші права третіх осіб щодо земельної ділянки, яка передається в оренду. Невиконан-ня орендодавцем такого зобов’язання дає право орендарю ви-магати зменшення орендної плати або розірвання договору оренди та відшкодування збитків.