Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Орендодавці та орендарі. Їх права та обов’язки : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. Орендодавці та орендарі. Їх права та обов’язки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Статус орендодавців та орендарів у земельних правовідно-синах визначає Закон України “Про оренду землі” від 6 жовт-ня 1998 р.

Згідно з нормами даного Закону орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких пере-бувають земельні ділянки.

Земельне право України

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у ко-мунальній власності, є органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські ради.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у дер-жавній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольсь-ка міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Рес-публіки Крим та Кабінет Міністрів України у межах їх повноважень. Рішення про надання в оренду земельних діля-нок зазначені органи державної влади приймають при поперед-ньому погодженні цих питань на сесіях відповідних рад.

Орендарями земельних ділянок є фізичні або юридичні осо-би, яким на підставі договору оренди належить право володін-ня і користування земельною ділянкою.

Орендарями земельних ділянок можуть бути:

а)         районні, обласні, Київська і Севастопольська міські дер-

жавні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республі-

ки Крим та Кабінет Міністрів України;

б)         органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські

ради;

в)         громадяни України, юридичні особи, релігійні громадські

організації, міжнародні об’єднання та організації, а також

іноземні держави, іноземні фізичні та юридичні особи,

особи без громадянства.

Орендарями земельних ділянок сільськогосподарського при-значення для ведення товарного сільськогосподарського вироб-ництва можуть бути юридичні особи, установчими документа-ми яких передбачено здійснення цього виду діяльності, а також фізичні особи, які мають необхідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві.

Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодек-сом України, цим та іншими законами України та догово-ром оренди землі.

Підставою для укладення договору оренди і набуття права на оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній або державній власності, є рішення орендодавця.

Розділ VI. Право землекористування

У разі набуття права на оренду земельної ділянки на кон-курентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати конкурсу чи аукціону.

Громадяни, які мають право на земельну частку (пай) у не-державному сільськогосподарському підприємстві, можуть пе-редати в оренду відповідну земельну ділянку лише для сільськогосподарського використання в порядку, визначеному Земельним кодексом України та законами України.

При довгостроковому припиненні або розірванні догово-ру оренди за ініціативою орендодавця земельної ділянки, право на оренду якої набуто за результатами аукціону (кон-курсу), орендарю відшкодовуються орендодавцем витрати на його набуття у розмірі, визначеному умовами договору, про-тягом шести місяців.

Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду у разі згоди заставодержателя.

Орендодавець має право вимагати від орендаря:

♦          використання земельної ділянки за цільовим призначен-ням згідно з договором оренди;

♦          додержання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, державних стандартів, норм і правил проектних рішень, місцевих правил забу-дови населених пунктів;

♦          додержання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;

♦          своєчасного внесення орендної плати.

Орендодавець зобов’язаний:

♦          передати у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди, та придатну для ви-користання за цільовим призначенням;

♦          вказати в договорі про права третіх осіб на земельну ділянку;

♦          не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві користу-ватися орендованою земельною ділянкою.

Земельне право України

Орендар земельної ділянки має право:

♦          самостійно визначати напрями своєї господарської діяль-ності відповідно до призначення земельної ділянки та умов договору;

♦          за згодою орендодавця зводити у встановленому законодав-ством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

♦          одержувати продукцію і доходи;

♦          здійснювати у встановленому порядку за згодою орендо-давця зрошувальні, осушувальні, інші меліоративні робо-ти, будувати ставки та водойми.

Витрати на поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем без згоди орендодавця, відшкодуванню не підляга-ють, якщо інше не передбачено договором. Підлягають відшко-дуванню орендарю витрати на поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором.

Приступати до використання земельної ділянки орендар має право після державної реєстрації договору оренди.

Орендар зобов’язаний виконувати встановлені щодо об’єкта оренди зобов’язання, додержувати вимог, встановлених ст. 22 цього Закону, й виконувати обов’язки відповідно до умов до-говору оренди та Земельного кодексу України.

Орендар зобов’язаний додержувати режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та істо-рико-культурного призначення.

Орендареві забезпечується захист його права на орендова-ну земельну ділянку нарівні із захистом права власності на зе-мельну ділянку, передбаченим законами України.

Орендар має право витребувати орендовану земельну ділян-ку з будь-якого незаконного володіння та користування, усу-нення перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці громадянами та юридичними осо-бами, включаючи орендодавця.

Захист прав орендодавця здійснюється відповідно до Зако-ну України “Про власність”.

Розділ VI. Право землекористування