Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Договір оренди землі : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Договір оренди землі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Відповідно до вимог Закону України “Про оренду землі” договір оренди землі – це угода сторін про взаємні зобов’язан-ня, відповідно до яких орендодавець за плату передає оренда-реві у володіння і користування земельну ділянку для госпо-дарського використання на обумовлений договором строк.

Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі.

Невід’ємною частиною договору оренди є план (схема) зе-мельної ділянки.

Договір оренди земельної ділянки посвідчується нотаріально.

Умови договору оренди земельної ділянки не можуть супе-речити законам України.

Істотними умовами договору оренди земельної ділянки є:

а)         об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної

ділянки);

б)         термін договору оренди;

в)         орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терм-

іни та порядок внесення і перегляду);

г)         цільове призначення, умови використання і збереження

якості землі;

д)         умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

е)         існуючі обмеження і обтяження щодо використання зе-

мельної ділянки;

є) сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випад-кового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

ж)        відповідальність сторін.

Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов, перед-бачених Законом, є підставою для відмови у державній реєст-рації договору оренди, а також для визнання договору не-дійсним відповідно до законів України.

Земельне право України

За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки мо-жуть бути зазначені й інші умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов’язань сторін, а також обстави-ни, що можуть вплинути на зміну або припинення договору оренди тощо).

Умови договору оренди земельної ділянки діють у випадках, коли після набрання договором чинності законами України вста-новлені інші правила, ніж ті, що передбачені договором, а також випадків, визначених законами України, якщо вони підвищують рівень захисту прав орендарів, орендодавців, третіх осіб.

Договір оренди земельної ділянки, що перебуває у власності громадян або юридичних осіб, укладається між власником і особою, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду, в по-рядку, визначеному Законом.

Особа, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відпов-ідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самовря-дування заяву (клопотання).

Розгляд заяви (клопотання) і надання земельної ділянки в оренду провадяться у порядку, передбаченому Земельним ко-дексом України.

У разі згоди орендодавця надати земельну ділянку в орен-ду сторони укладають договір, в якому обумовлюють істотні та інші умови оренди землі.

Надання земельної ділянки в оренду без зміни її цільового призначення, межі якої визначені в натурі, здійснюється без розроблення проекту її відведення.

У разі зміни цільового призначення земельної ділянки надан-ня її в оренду здійснюється за проектом відведення в порядку, зазначеному Земельним кодексом України. Проект відведення земельної ділянки є невід’ємним додатком до договору оренди.

Умови, строки, а також плата за розроблення проекту відве-дення земельної ділянки, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, визначаються за згодою сторін.

У разі надходження двох або більше клопотань (заяв) на оренду однієї і тієї ж земельної ділянки, що є у державній або

Розділ VI. Право землекористування

комунальній власності, відповідні орендодавці проводять зе-мельний аукціон (конкурс) щодо набуття права оренди зе-мельної ділянки, якщо законом не встановлено інший спец-іальний порядок.

Порядок набуття права оренди земельної ділянки на кон-курентних засадах визначається орендодавцями з дотриманням вимог законодавства про добросовісну конкуренцію.

Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх істотних умов, підписання його сторонами і державної реєстрації.

У разі надання земельної ділянки в оренду в порядку відве-дення договір оренди підписується після перенесення її меж у натуру (на місцевість).

Термін договору оренди земельної ділянки ( у тому числі й до настання певної умови) визначається за погодженням сторін, але не більш як на п’ятдесят років.

Укладений договір оренди земельної ділянки підлягає дер-жавній реєстрації.

Факт державної реєстрації засвідчується печаткою реєстру-ючого органу з підписом уповноваженої на це особи та зазна-ченням дати реєстрації на всіх примірниках договору. Один зареєстрований примірник договору зберігається в органі, який здійснив його реєстрацію.

Порядок та органи, що здійснюють державну реєстрацію, визначаються Кабінетом Міністрів України.