Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Із вимог Земельного кодексу України випливає, що право постійного користування земельними ділянками із земель пра-ва державної та комунальної власності набувають лише підприє-мства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності, тобто юридичні особи. Цим Кодексом встановлено також порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам із земель права держав-ної або комунальної власності.

Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень їх власників за проектами відведення цих ділянок.

Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок і перенесення їх меж у натуру (на місцевість) визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт.

Юридичні особи, заінтересовані в одержанні земельних діля-нок у постійне користування із земель державної або комуналь-ної власності, звертаються з відповідним клопотанням до сільської, селищної, міської ради або місцевої державної адмін-істрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які мають

Розділ VI. Право землекористування

право надавати земельні ділянки у постійне користування. Клопотання про відведення земельних ділянок, що надають-ся у постійне користування Кабінетом Міністрів України, по-даються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, об-ласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До клопотання про відведення земельної ділянки додають-ся документи, що обгрунтовують її розмір, призначення та місце розташування. Перелік документів та їх зміст визначають-ся спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з пи-тань земельних ресурсів.

Відповідна сільська, селищна, міська рада або місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Респуб-ліки Крим розглядають клопотання (заяву) у 10-денний строк і дають згоду на розроблення проекту відведення зе-мельної ділянки.

Проект відведення земельної ділянки погоджується із зем-лекористувачем та після одержання позитивного висновку дер-жавної землевпорядної експертизи подається до відповідної сільської, селищної, міської ради або місцевої державної адмін-істрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які розг-лядають його у місячний строк і в межах своєї компетенції приймають рішення про надання земель.

Якщо надання земельної ділянки у користування прова-диться обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або Кабінетом Міністрів України, сільські, селищні, міські ради або районні державні адміністрації за місцем розміщення земельної ділянки подають свій висновок обласній державній адміністрації, Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Якщо надання земельної ділян-ки провадиться Кабінетом Міністрів України, висновок по-дається обласними державними адміністраціями або Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Висновок про надання земельної ділянки приймається місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищ-ними, міськими радами у 10-денний строк.

Земельне право України

Якщо надання земельної ділянки у користування прова-диться Кабінетом Міністрів України, Рада міністрів Автоном-ної Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації подають свій висновок та проект відведення спеціально уповноваженому органу виконавчої вла-ди з питань земельних ресурсів, який розглядає ці матеріали і у 20-денний строк подає їх разом з висновком державної зем-левпорядної експертизи Кабінету Міністрів України.

У разі відмови сільської, селищної, міської ради або місце-вої державної адміністрації у наданні земельної ділянки в ко-ристування або залишення клопотання без розгляду питання вирішується у судовому порядку.

У разі задоволення позову щодо надання в постійне корис-тування земельної ділянки рішення суду є підставою для пере-несення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та ви-дачі державного акта на право постійного користування землею.