Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Право приватної власності на землю : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. Право приватної власності на землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Згідно з нормами Земельного кодексу України суб’єктами права приватної власності на землю є громадяни та юридичні особи.

Об’єктом права приватної власності на землю є земельна ділянка. В якості об’єкта права приватної власності земельна ділянка відповідає ознакам, установленим для об’єкта земель-ного права і цивільного права, як нерухоме майно.

Крім того, для того, щоб бути об’єктом права приватної влас-ності, земельна ділянка повинна бути вільною від законодав-чих обмежень надання землі громадянам та юридичним особам.

Земельним законодавством закріплені певні категорії зе-мель, які можуть перебувати лише в державній чи комунальній власності і не можуть бути передані у приватну власність.

До таких земель належать:

♦ землі загального користування населених пунктів (май-дани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набе-режні, парки, сквери, бульвари, кладовища), а також землі, надані для розміщення будинків органів державної влади;

Розділ V. Право власності на землю

♦          землі гірничодобувної промисловості, єдиної енергетичної та космічної систем, транспорту, зв’язку, оборони;

♦          землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

♦          землі лісового фонду, за винятком невеликих (до 5 га) ділянок лісів, що входять до складу угідь сільськогоспо-дарських підприємств, селянських (фермерських) госпо-дарств;

♦          землі водного фонду, за винятком невеликих (до 3 га) ділянок водойм, боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, селянських (фер-мерських) господарств;

♦          землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипро-бувальних станцій, сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, племінних заводів, радгоспів і конезаводів, господарств по вирощуванню хмелю, ефіро-олійних, лікарських рослин, фруктів і винограду.

Перераховані категорії земель - це землі, що перебувають у державній чи комунальній власності, обмежені в обігу чи обме-жено обігоспроможні. Щоб стати об’єктом приватної власності, ці земельні ділянки повинні бути переведені в установленому порядку в іншу категорію, із якої можливе надання земель у власність громадян чи юридичних осіб.

Громадяни і юридичні особи можуть володіти правами на землю індивідуально і спільно. Земельним кодексом України визначено положення про те, що земельна ділянка, на якій роз-ташовано об’єкт нерухомого майна, що перебуває у власності двох або більше громадян чи юридичних осіб, належить їм на праві спільної власності.

Земельна ділянка може перебувати у спільній власності з визначенням частки кожного із співвласників або без визна-чення часток співвласників (спільна сумісна власність). Спільна власність на земельну ділянку є спільною частковою власністю, крім випадків, коли Земельним кодексом передбаЗемельне право України

чена спільна сумісна власність на земельну ділянку. Якщо частки учасників спільної власності не можуть бути визначені на підставі закону та не встановлені за згодою сторін, такі частки вважаються рівними.

Кожний учасник спільної часткової власності зобов’язаний пропорційно до своєї частки вносити плату за земельну ділян-ку, а також нести інші витрати щодо її утримання. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що пе-ребуває у спільній частковій та у спільній сумісній власності, здійснюється за договором. Типові форми договорів про спільну часткову власність і спільну сумісну власність на зе-мельну ділянку затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Право приватної власності на землю як різновидність май-нових цивільних прав виникає за такими підставами:

♦          придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

♦          безоплатної передачі із земель права державної і кому-нальної власності;

♦          приватизації земельних ділянок, що були раніше надані громадянам у користування;

♦          одержання у спадщину;

♦          виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю) внаслідок паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств.

Громадяни України набувають право власності на земельні частки (паї) внаслідок паювання земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Іноземні громадяни можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в ме-жах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільсько-господарського призначення, на яких розташовані об’єкти не-рухомого майна, що належить їм на праві приватної власності.

Особам без громадянства земельні ділянки не передаються.

Припинення права власності на земельну ділянку виникає у випадках відчуження земельної ділянки відповідно до зако-Розділ V. Право власності на землю

нодавства, або смерті власника чи припинення існування юри-дичної особи. Майже завжди з припиненням права власності на земельну ділянку однієї особи право приватної власності на ту саму ділянку виникає в іншої особи.

Згідно з нормами Земельного кодексу України право влас-ності на земельну ділянку припиняється у разі:

♦          добровільної відмови власника від права на земельну ділянку;

♦          смерті власника земельної ділянки за відсутністю спад-коємця;

♦          відчуження земельної ділянки;

♦          звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності, на вимогу кредитора;

♦          примусового відчуження земельної ділянки для суспіль-них потреб;

♦          конфіскації;

♦          порушення законодавства України під час набуття права власності на земельну ділянку.

Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь органу вико-навчої влади або органів місцевого самоврядування здійснюєть-ся за його заявою до відповідного органу.

Органи виконавчої влади або органи місцевого самовряду-вання у разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають угоду про передачу права власності на зе-мельну ділянку. Дана угода підлягає нотаріальному посвідчен-ню та державній реєстрації.

У разі добровільної відмови власника земельної ділянки на користь громадянина або юридичної особи між ними укла-дається угода про переуступлення права, яка також підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі:

♦          використання земельної ділянки не за призначенням;

♦          неусунення допущених порушень законодавства (забруд-нення земель радіоактивними і хімічними речовинами,

            Земельне право України     

відходами, стічними водами, забруднення земель бактері-ально-паразитичними і карантинно-шкідливими організма-ми, засмічення земель забороненими рослинами, пошкод-ження і знищення родючого шару грунту, об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, пору-шення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель спо-собами, які наносять шкоду здоров’ю населенню) в термі-ни, встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

♦          конфіскації земельної ділянки;

♦          викупу (вилучення) земельної ділянки для суспільних потреб, якщо власник не дає згоди на це;

♦          примусового звернення стягнень на земельну ділянку за зобов’язаннями власника цієї земельної ділянки.

У разі настання стихійного лиха, аварій, епідемій та інших надзвичайних обставин земельні ділянки, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, за рішенням органів виконавчої влади можуть бути відчужені (вилучені) з мотивів суспільних потреб у порядку, встановленому Земельним кодек-сом України. Припинення права власності на земельну ділян-ку здійснюється за умови повного відшкодування її вартості.

Конфіскація земельної ділянки може бути здійснена вик-лючно за рішенням суду у випадках, обсягах та порядку, вста-новлених законом.