Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Розмежування земель права державної і комунальної власності : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Розмежування земель права державної і комунальної власності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Розмежування земель права державної та комунальної влас-ності регламентується нормами Земельного кодексу України. Завдання цього заходу полягає у визначенні і встановленні в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності.

Порядок щодо розмежування земель права державної та комунальної власності визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах та його органами на місцях.

Визначення і встановлення в натурі меж земельних ділянок здійснюється під час передачі земель права державної власності у комунальну і навпаки.

Земельне право України

Передача земель з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням:

♦          Кабінету Міністрів України (крім земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, що перебува-ють у сфері управління районних державних адмініст-рацій);

♦          Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміні-страцій - щодо земельних ділянок, на яких розміщені об-’єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управл-іння районних державних адміністрацій.

Передача земель з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням:

♦          сільських, селищних, міських рад - щодо земельних діля-нок права комунальної власності відповідних територі-альних громад, сіл, селищ, міст;

♦          районних, обласних рад щодо земельних ділянок права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.

Земельним кодексом передбачено певний порядок передачі земель права державної власності у комунальну.

Передача земель права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється за клопотанням відповідних сільських, селищних, міських рад, a у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст -за клопотанням районних або обласних рад на підставі про-ектів відведення земельних ділянок.

Передача земель права державної у комунальну власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі висновків:

♦          спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

♦          за наявності нерухомого майна права державної влас-ності - спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного майна.

Розділ V. Право власності на землю

За наявності позитивного висновку спеціально уповнова-жених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та з питань державного майна відповідна сільська, селищна, міська рада замовляє землевпорядній організації розроблення проекту відведення земельної ділянки, у комунальну власність.

Проект відведення земельної ділянки що передається у ко-мунальну власність, погоджується відповідною сільською, се-лищною, міською радою, а у випадках передачі земельних діля-нок у спільну власність територіальної громади – відповідними районними або обласними радами, і після одер-жання позитивного висновку державної землевпорядної екс-пертизи подається відповідно на розгляд Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облас-них, Київської і Севастопольської міських державних адміні-страцій згідно з їх компетенцією.

Передача земель права комунальної власності у державну власність здійснюється за клопотанням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій відповідно до їх компетенції на підставі проектів відведення земельних ділянок.

Передача земель права комунальної власності у держав-ну власність здійснюється за рішенням сільських, селищних, міських рад за наявності позитивного висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земель-них ресурсів.

Проект відведення земельної ділянки, що передається у дер-жавну власність, погоджується з відповідною сільською, селищ-ною, міською радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями і після одержан-ня позитивного висновку державної землевпорядної експерти-зи подається на розгляд рад відповідно до їх компетенції.

Межі земельних ділянок права державної і комунальної власності встановлюються в натурі (на місцевості) на підставі проектів відведення земельних ділянок, що передаються у ко-мунальну чи державну власність, відповідними землевпорядни-ми організаціями.

Земельне право України

Органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядуван-ня, після встановлення меж земельних ділянок права державної і комунальної власності в натурі (на місцевості), видається план меж у розрізі населених пунктів або адміністративно-територі-альних утворень.

Порядок складання планів меж та їх зміст визначається спеціально уповноваженим органом виконачої влади з питань земельних ресурсів.

Організація робіт, пов’язаних з розмежуванням земель пра-ва державної і комунальної власності, здійснюється відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Витрати, пов’язані з розмежуванням земель права держав-ної і комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.