Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Право комунальної власності на землю : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Право комунальної власності на землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Відповідно до ст. 140 Конституції України, а також ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ко-мунальними утвореннями є село, селище, місто, район у місті. Відповідно до чинного законодавства комунальні утворення є суб’єктами права. До них застосовуються норми і правила про юридичні особи.

У Земельному кодексі України також відмічається, що землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.

Розділ V. Право власності на землю

Право комунальної власності на землю територіальні грома-ди сіл, селищ, міст реалізують як безпосередньо, так і через їх органи місцевого самоврядування.

У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, які не знаходяться у приватній або дер-жавній власності, а також земельні ділянки поза їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.

Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть створювати фонд земель запасу для подальшого його використання в своїх інтересах. Ці територіальні громади набувають право комуналь-ної власності на землю у разі:

♦          передачі їм земель права державної власності;

♦          примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів задоволення суспільних потреб за умови попе-реднього і повного відшкодування їх вартості;

♦          одержання у спадщину;

♦          придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

♦          з інших підстав, прямо передбачених законом.

Комунальна власність на землю - це власність комунальних

утворень в межах їх територій. Однак і тут не всі землі знахо-дяться в комунальній власності. Вони визначаються методом “відрахування” земель державної і приватної власності.

В першу чергу це землі, зайняті комунальними об’єктами (інженерної і соціальної інфраструктури, школами, лікарнями, підприємствами громадського харчування, театрами, музеями, дитячими установами, комунальним житлом тощо). На тери-торії комунального утворення виділяються землі загального користування. Це - дороги, вулиці, сквери, насадження, парки, майдани, пляжі, цвинтарі тощо.

У комунальну власність можуть включатись землі, отримані за рішенням місцевої адміністрації у власників земельних діля-нок шляхом їх викупу в установленому порядку, а також землі, що передаються із державних земель.

Усі землі комунальної власності проходять державну реєстрацію в органах Державного комітету по земельних ресурсах України.

Земельне право України

Від імені комунальних утворень їх органи місцевого само-врядування здійснюють права володіння, користування та роз-порядження комунальними землями. Державними і приватни-ми землями вони не мають права розпоряджатися.

Вони мають право здійснювати об’єднання, обмін, перероз-поділ комунальних земель між комунальними утвореннями. Це може здійснюватись на основі договору між ними за згодою з органами державної влади. Крім того вони виконують і публічні функції як органи публічної влади.

На землях права комунальної власності дозволяється буді-вництво будинків, будівель і споруд відповідно до законодав-ства та державних стандартів, норм, правил, а також місцевих правил забудови. Забудова повинна здійснюватися згідно з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої місто-будівної документації, плану земельно-господарського устрою.

Розміри площі земельних ділянок для будівництва та обслу-говування житлових будинків, дачного і гаражного будівництва, спорудження інших будівель і споруд та озеленення територій встановлюються відповідною містобудівною і землевпорядною планувальною документацією з урахуванням вимог, визначених державними нормами і місцевими правилами.

Громадянам за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель права комунальної власності можуть передаватися у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для споруд-ження індивідуальних житлових будинків, господарських буд-івель і гаражів.

Житловим, житлово-будівельним кооперативам за рішен-ням сільської, селищної, міської ради із земель права комуналь-ної власності можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися у довгострокову оренду земельні ділянки для жит-лового будівництва, розмір яких встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації. Гаражно-будівельні кооперативи можуть придбати земельні ділянки у власність або у користування на умовах оренди.

Прибудинкові земельні ділянки, на яких розташовані бага-токвартирні житлові будинки, що перебувають у комунальній

Розділ V. Право власності на землю

власності, надаються в постійне користування організаціям або будинковим кооперативам, які здійснюють управління цими будинками. У разі приватизації багатоквартирних житлових будинків і утворенні при цьому житлового товариства прибу-динкові земельні ділянки передаються безоплатно у власність або надаються в оренду цим товариствам на їх вибір.

Порядок використання прибудинкових земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, визна-чається спеціально уповноваженими органами виконавчої вла-ди з питань земельних ресурсів та з питань містобудування і архітектури. Розміри та конфігурація прибудинкових територій визначаються на підставі проектів розподілу земель території, кварталу, мікрорайону.

На землях права комунальної власності забороняється діяльність, яка суперечить їх призначенню або може негативно вплинути на здоров’я населення, яке проживає на цих терито-ріях. З метою забезпечення ефективного використання земель, сприятливих санітарних і екологічних умов проживання насе-лення на землях права комунальної власності здійснюється зонування правового режиму їх використання. Порядок зону-вання і використання цих земель визначається законом.