Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Право державної власності на землю : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Право державної власності на землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

У ході проведення земельної реформи в Україні питання про право державної власності на землю має важливе значен-ня для науки і практики. Це питання не мало ніякого значення раніше, коли вся земля була виключно державною власністю, вона не ділилась на власність Союзу РСР та союзних республік. Лише розмежовувалась їх компетенція щодо розпорядження єдиним державним фондом.

Після отримання самостійності і набуття суверенітету Ук-раїною в неї виникло право державної, комунальної і приват-ної власності на землю. Названі форми власності були закріп-лені Конституцією України, Законом України “Про власність”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельним кодексом України.

Відповідно до норм Земельного кодексу України у дер-жавній власності перебувають усі землі України за межами населених пунктів (крім земель права комунальної та приват-ної власності), а також землі в межах населених пунктів, на яких розташовані об’єкти права державної власності.

Право державної власності на землю набувається і реалі-зується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону.

До земель, що перебувають виключно у державній власності, належать:

♦          землі гірничодобувної промисловості, земельні ділянки із затвердженими родовищами корисних копалин загально-державного значення;

♦          землі єдиної енергетичної та космічної систем;

♦          землі залізниць, що належать до державної власності, ав-томобільних доріг державного значення, землі державних об’єктів повітряного і трубопровідного транспорту, дер-жавних установ зв’язку та інформації;

♦          землі Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону;

Розділ V. Право власності на землю

♦          землі природно-заповідного фонду та інші землі приро-доохоронного призначення загальнодержавного значен-ня, а також землі територій та об’єктів загальнодержавно-го значення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;

♦          землі лісового фонду, крім земель права комунальної та приватної власності;

♦          землі водного фонду, крім земель права комунальної та приватної власності;

♦          землі державних сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, а також державних учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, державних елітно-насінницьких і насінницьких господарств;

♦          землі державних племінних заводів, племінних держав-них господарств, конезаводів, державних господарств з вирощування хмелю, ефіроолійних і лікарських рослин, фруктів і винограду;

♦          земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

♦          землі Національної академії наук України, державних га-лузевих академій наук, інших державних наукових уста-нов та організацій;

♦          землі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внас-лідок Чорнобильської катастрофи.

Держава може створювати фонд земель запасу для подаль-шого використання з метою забезпечення загальнодержавних потреб, які необхідні для провадження діяльності, що належить до такої за Конституцією та іншими законами України.

Держава набуває права власності на землю у разі:

♦          примусового відчуження земельних ділянок у власників

з мотивів суспільних потреб за умови попереднього і

повного відшкодування її вартості;

Земельне право України

♦          придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

♦          одержання у спадщину;

♦          передачі у власність державі земельних ділянок права комунальної власності територіальними громадами сіл, селищ, міст.

Земельні ділянки права державної власності надаються, як правило, державним підприємствам, установам, організаціям в користування чи оренду. Ці ділянки повинні пройти державну реєстрацію в органах Державного комітету по земельних ресурсах України. Дані органи ведуть державний облік і моніторинг земель, земельний кадастр. У них обліковуються всі державні землі.

Держава є самостійним суб’єктом цивільних і відповідних їм земельних правовідносин, наприклад, в угодах діє як рівноп-равна сторона. Вона проявляє себе в цьому випадку не як пуб-лічна влада, а як звичайний власник землі. На неї розповсюд-жуються правила і норми про юридичних осіб. Від імені держави виступають її органи влади в межах своїх повнова-жень. Вони розпоряджаються лише державними землями.

Право державної власності на землю гарантується Консти-туцією України і набувається та реалізується виключно на підставі Земельного кодексу України, інших законів, що вида-ються відповідно до нього.