Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Виникнення, зміна і припинення земельних правовідносин : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Виникнення, зміна і припинення земельних правовідносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Земельні відносини виникають, змінюються та припиняють-ся завдяки наявності різних підстав. Однією з підстав виник-нення земельних правовідносин являється заява (клопотання) про це зацікавленої особи. Вона оформляється у відповідності з порядком про порушення названих клопотань перед держав-ним органом (чи господарською організацією), в компетенцію якого входить розгляд і вирішення цих питань.

Розділ IV. Земельні правовідносини

Юридичною підставою на отримання земельної ділянки може бути договір, наприклад, при здачі землі в оренду. Вида-ча (отримання) основного земельного документа (свідоцтва) про право власності, користування, володіння, оренди даної земельної ділянки та інших документів (плану ділянки), а та-кож державна реєстрація права являються в сукупності юри-дичною підставою, що засвідчує відповідне право на земельну ділянку. Без названих земельних документів та їх реєстрації право на земельну ділянку не виникає.

Після виконання земельного відводу в натурі настає стадія безпосереднього користування землею. При цьому виникають відносини щодо внутрігосподарської організації землекористу-вання, виконання договірних зобов’язань і т.ін. У процесі внут-рігосподарського використання землі виникають також земель-но-рентні відносини, тобто відносини, пов’язані з привласненням доходів від експлуатації угідь. Таким чином, у виникненні і розвитку земельних правовідносин проявляєть-ся реальна дія земельного законодавства, тобто застосування норм земельного права. При цьому закінчення одних право-відносин являється підставою для виникнення інших.

В процесі використання землі права і обов’язки учасників земельних правовідносин можуть змінюватися. Так, оренда-тор при погіршенні умов користування землею, викликаних стихійними явищами, має право вимагати зміни раніше вка-заних в договорі зобов’язань (наприклад, якщо він поніс значні збитки від посухи, паводка тощо). Зміни в земельних правовідносинах можуть виникати при розробці нового про-екту внутрігосподарського землеустрою, після обстеження угідь з метою уточнення їх кадастрових оцінок і т.ін. Зокрема, це може призводити до легальної трансформації угідь (колиш-ня оранка, наприклад, виключається із обробітку і переводить-ся в пасовисько і навпаки). Таким чином, змінюються права і обов’язки особи, що володіє землею. Тут важливо підкресли-ти, щоб зміни у земельних відносинах виникали не само-вільно, а на підставі конкретної правової норми, тобто у відпо-відності з вимогами закону.

Земельне право України

Припинення земельних відносин. Це зазвичай виникає од-ночасно з припиненням користування конкретною земельною ділянкою. Підставою для такого припинення являється договір про продаж земельної ділянки, рішення компетентного дер-жавного органу про вилучення (викупу) землі для державних чи суспільних потреб. Підставою припинення земельних право-відносин можуть бути такі події чи дії, як смерть громадянина – власника землі чи землекористувача, закінчення терміну орен-ди землі, добровільна відмова від земельної ділянки, і т.ін.

Припинення земельних правовідносин буває повним або частковим. Так, при зменшенні розмірів земельної ділянки ви-никає припинення користування нею лише в певній частині, яка відповідає зменшенню її розмірів. Можуть бути припинені відносини орендатора і орендодавця в якійсь частині складено-го ними договору (наприклад, погоджене сторонами припинен-ня меліорації угідь, видобутку корисних копалин на цій ділянці). При інших обставинах, вказаних в законі чи договорі, корис-тування припиняється повністю.

Окремі земельні правовідносини можуть припинятися у випадку настання певних подій, наприклад, закінчення конт-рольної перевірки стану угідь даного господарства. Коли влас-ник землі подає річні відомості по кількості і якості земель, він погашає одне із своїх зобов’язань перед державою. Деякі зе-мельні правовідносини між органами землеустрою і господар-ством припиняються після затвердження і перенесення в на-туру погодженого проекта внутрігосподарського землеустрою.

Правоохоронні земельні відносини припиняються після вчинення учасником цих відносин дій, що усувають правопо-рушення. Якщо порушник земельного закону притягнутий до юридичної відповідальності, то акт застосування стягнення оз-начає припинення охоронних земельних правовідносин.