Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ : Земельне право України : Бібліотека для студентів

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село.

Бюро технічної інвентаризації (БТІ) – підприємство кому-нальної власності, яке згідно з чинним законодавством здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, державну реєстрацію правоустановлюючих документів на них, оцінку та облік нерухомості (крім земельних ділянок).

Будівля (споруда) – об’єкт нерухомого майна, який збудо-вано (споруджено) на виділеній в установленому порядку зе-мельній ділянці і призначений для задоволення відповідних по-треб фізичної(их) чи (або) юридичної(их) особи (осіб).

Вартість земельної ділянки – це грошове вираження земель-ної вартості на даний конкретний момент.

Відчуження земельної ділянки – передача права власності на земельну ділянку (тобто права володіння, користування чи розпорядження землею) її власником іншій фізичній чи юри-дичній особі, територіальній громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безплатне (даруван-ня, спадщина тощо).

Власність на землю – належність фізичній особі, юридичній особі, територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння, користування та розпорядження нею.

Власник земельної ділянки – фізична чи юридична особа, територіальна громада чи держава, яка володіє сукупністю трьох правомочностей власника по володінню, користуванню та роз-порядженню належною на праві власності земельною ділянкою.

Володіння земельною ділянкою – одне з трьох повноважень власника земельної ділянки, що полягає в можливості мати її в розпорядженні і використанні.

Геодезична площа земельної ділянки – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена геоде-зична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі.

Земельне право України

Грошова оцінка земельної ділянки – капіталізований рент-ний дохід від використання земельної ділянки.

Девелоперська діяльність – діяльність, що пов’язана з роз-робкою та впровадженням інвестиційних проектів з об’єктами нерухомого майна.

Державний акт на право приватної власності на землю – документ, виданий уповноваженим державним органом, що підтверджує право власності громадянина чи юридичної особи на земельну ділянку.

Державне мито – грошова сума, що стягується в судових і арбітражних органах, нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, міських, сільських, селищних радах та інших уповноваже-них на те органах за вчинення ними дій з об’єктами нерухомого майна і видачу документів, що мають юридичне значення.

Договір – угода між двома або більше сторонами (фізични-ми та (або) юридичними особами), яка встановлює для його учасників відповідні права та обов’язки.

Договір купівлі-продажу – договір, за яким продавець зо-бов’язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну гро-шову суму.

Експертна оцінка земельної ділянки – визначення вартості земельної ділянки з урахуванням економічної ситуації, що скла-лася, співвідношенням попиту та пропозиції, очікуваних змін, найкращого та найбільш ефективного використання та доданої прибутковості землі.

Загальна межа – це межа, при якій точна лінія, яка розме-жовує ділянки, не встановлюється.

Зовнішня межа земельної ділянки встановлюється з ме-тою фіксації територіального поширення прав власності на землю і повинна бути замкнутою. Внутрішня межа земель-ної ділянки виникає, якщо на земельній ділянці є сторонні землекористувачі.

Заклад – застава рухомого майна, за якою майно, що є пред-метом застави, передається заставодавцем у володіння заставо-держателя.

Словник термінів

Застава – один із способів забезпечення зобов’язань. В силу застави кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого рухомого або нерухомого майна переваж-но перед іншими кредиторами.

Земельна ділянка – частина земної поверхні, що має фіксо-вані межі, характеризується певним місцерозташуванням, при-родними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

Земельний кадастр – система обліку кількості та якості зе-мель, яка призначена для забезпечення державних органів вла-ди, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ і громадян вірогідними і необхідними відомостями про природний, господарський стан та правовий режим земель з метою організації раціонального використання та охорони зе-мель, регулювання земельних відносин, землеустрою, обгрунту-вання розмірів плати за землю.

Земельний аукціон (ліцітація) – спосіб продажу землі, при якому покупцем стає особа, яка запропонувала найвищу ціну. Розрізняють примусові та добровільні аукціони. Примусові зе-мельні аукціони проводять судові органи, або органи влади, банки, щоб стягнути борг. Добровільні земельні аукціони орган-ізовують для найвигіднішого продажу землі.

Землі сільськогосподарського призначення – землі, на-дані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.

Землі населених пунктів – усі землі в межах населених пунктів. Межі населених пунктів встановлюються згідно з за-конодавством України.

Іпотека – застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.

Іноземні інвестори – суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, ство-рені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи – іноземці, які не мають постійного

Земельне право України

місця проживання на Україні і не обмежені в дієздатності; іно-земні держави, міжнародні урядові та неурядові організації, інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються та-кими відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досяг-нення соціального ефекту.

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.

Кадастровий квартал – компактне об’єднання земельних ділянок у населеному пункті, яке обмежене інженерними спо-рудами або природними межами.

Кадастрова зона – сукупність (об’єднання) земельних діля-нок, які знаходяться за межами населених пунктів на території сільської (селищної) ради, або об’єднання кадастрових кварталів у населених пунктах.

Комунальна власність на землю – власність на землю, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, районів у містах, а також об’єкти їх спільної власності, що перебувають в уп-равлінні районних і обласних рад.

Ліцітатор – особа, що веде земельний аукціон.

Межа – це матеріальні об’єкти, які позначають межі земель-ної ділянки, або умовна лінія на поверхні, яка розділяє дві уза-конені ділянки.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване держа-вою право та реальна здатність територіальної громади – жи-телів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жи-телів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самовря-дування вирішувати питання місцевого значення в межах Кон-ституції і законів України.

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність дер-жавних органів, органів місцевого та регіонального самовряду-вання, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань

Словник термінів

громадян no створенню та підтриманню повноцінного життє-вого середовища, яка включає прогнозування розвитку і пла-нування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спо-рудження інших об’єктів, регенерацію історичних поселень, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Містобудівельний кадастр населених пунктів документ, який містить систему даних про належність території до відпо-відних функціональних зон, їхнє сучасне та перспективне при-значення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан за-будови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності і призначений для за-безпечення в установленому порядку суб’єктів містобудуван-ня необхідною інформацією.

Моніторинг землі - система спостережень за станом земель-ного фонду з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення й ліквідації наслідків негативних процесів.

Нерухоме майно (нерухомість) - вид майна, переміщення якого без завдання йому шкоди неможливе або обмежене.

Оренда землі - засноване на договорі строкове, платне ко-ристування землею.

Орендна плата за користування землею встановлений за взаємною згодою орендодавця та орендаря розмір плати за користування земельною ділянкою, що є предметом оренди.

Оцінка нерухомого майна - це процес визначення відпов-ідного виду вартості (ринкової, балансової, залишкової тощо).

Оцінка нерухомого майна здійснюється з метою:

♦          проведення операцій купівлі-продажу нерухомого майна;

♦          проведення операцій застави нерухомого майна (іпотека);

♦          проведення розділу майна і встановлення розміру часток на майно, що перебуває у спільній власності;

♦          оподаткування нерухомого майна та сплати державного мита тощо.

Оцінювач - юридична чи фізична особа, яка має відповід-ну кваліфікацію та право (спеціальний дозвіл) на проведення робіт з оцінки.

Земельне право України

Плата за землю – це податок (обов’язковий платіж), що справляється з юридичних і фізичних осіб за використанням земельних ділянок.

Податки – обов’язкові платежі в бюджет, які здійснюють фізичні та юридичні особи згідно з законом.

Постійне користування землею – використання земельної ділянки без заздалегідь встановленого строку

Підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, вико-нанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одер-жання прибутку.

Підприємець – фізична особа, що здійснює підприємниць-ку діяльність, тобто ініціативну, систематичну, на власний ри-зик діяльність з метою одержання прибутку, без створення юридичної особи, і зареєстрована як підприємець у встановле-ному законом порядку.

Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробни-чу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одер-жання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має са-мостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

Підприємство з іноземними інвестиціями – підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створе-не відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не мен-ше 10 відсотків.

Правоустановлюючий документ – документ, що підтверд-жує право власності фізичної чи юридичної особи на об’єкт нерухомості.

До правоустановлюючих відносяться такі документи: до-говір купівлі-продажу, договір дарування, міни, договір довіч-ного утримання, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання нерухомого майна з відкритих торгів, держав-ний акт на право приватної власності на землю тощо.

Словник термінів

Право власності – це врегульовані законом суспільні відно-сини щодо володіння, користування і розпорядження земель-ною ділянкою (майном).

Право державної власності на землю – сукупність пра-вових норм, що визначають правові підстави і порядок на-буття і реалізації права власності на землю держави, об’єкти права власності держави на землю, суб’єкти права державної власності на землю, гарантії держави як суб’єкта земельних правовідносин, підстави і порядок припинення права влас-ності держави на землю.

Право комунальної власності – сукупність правових норм, що визначають правові підстави і порядок набуття та реалізації територіальними громадами та органами місцево-го самоврядування права власності на землю, об’єкти права комунальної власності, суб’єкти права комунальної власності на землю, гарантії захисту прав територіальних громад на землю, правові підстави і порядок припинення права влас-ності територіальних громад на землю.

Право приватної власності на землю – сукупність правових норм, що визначають правові підстави і порядок набуття й ре-алізації громадянами України та юридичними особами Украї-ни права володіти, користуватись і розпоряджатись земельною ділянкою, права і обов’язки власників земельних ділянок, об-’єкти права власності держави на землю, суб’єкти права держав-ної власності на землю, гарантії захисту права приватної влас-ності на землю, підстави і порядок припинення права власності на землю громадян та юридичних осіб.

Продаж земельної ділянки за конкурсом – передача права власності на земельну ділянку покупцю, який запропонував найвищу ціну, або за рівних умов – найкращі пропозиції щодо забудови даної земельної ділянки.

Приватизація державного земельного фонду (приватизація землі) – передача громадянам України у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого підсобного госпо-дарства, будівництва житлового будинку і господарських буді-вель, садівництва, дачного і гаражного будівництва.

Земельне право України

Промислові будівлі – будівлі, які призначені для розміщен-ня промислових підприємств і забезпечують необхідні експлу-атаційні вимоги та життєдіяльність людей, що зайняті у вироб-ничому процесі.

Реєстрація права власності на землю – закріплення прав власності на землю шляхом внесення достовірної інформації про суб’єкт і об’єкт власності із правоустановлюючого докумен-та до державного реєстру.

Реституція – відновлення стану майна, який існував на момент вчинення дії, що завдала шкоди, тобто це повернення або відновлення матеріальних цінностей в натурі.

Розпорядження земельною ділянкою – одна із складових правомочностей власника земельної ділянки, яка означає мож-ливість суб’єкта права власності на землю на свій розсуд виз-начати долю належної йому земельної ділянки способами, які не заподіюють шкоди здоров’ю, навколишньому природному середовищу і не порушують прав інших власників земельних ділянок і землекористувачів.

Рієлтор – фізична особа, яка виконує рієлторську діяльність на підставі ліцензії, працює в штаті рієлторської фірми на підставі трудового договору, договору підряду або договору доручення з нею як індивідуальний підприємець без створен-ня юридичної особи, зареєстрований у встановленому законом порядку.

Рієлторська діяльність – виконувана на постійній основі діяльність по наданню для інших осіб за плату або іншу вина-городу послуг по реалізації громадсько-правових угод з неру-хомістю і правами на неї.

Ринкова вартість земельної ділянки – вартість земельної ділянки, яка сформована попитом покупців і пропозицією про-давців на ринку нерухомого майна за взаємною згодою.

Ринок нерухомості – система економічних відносин, що виникають під час операцій з об’єктами нерухомості, в межах якої формується попит, пропозиції, ціни та вартість на них.

Санітарно-захисна зона – зона, яка відокремлює промисло-ве підприємство від житлової забудови.

Словник термінів

Сервітут – обмежене право користування землею, яке за-безпечує іншому землекористувачеві можливість користуван-ня нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором.

Спільна сумісна власність на нерухоме майно – власність на нерухоме майно, право на яке мають дві і більше фізичних осіб, без визначення розміру частки кожного суб’єкта власності (співвласників).

Спільна сумісна власність передбачає рівність часток влас-ності кожного суб’єкта власності об’єкта нерухомості (співвлас-ника). Розмір частки може бути визначено лише тоді, коли спільна сумісна власність ліквідується і замість неї створюєть-ся спільна часткова власність або особиста.

Спільна часткова власність – власність, право на яку мають дві і більше фізичні та (або) юридичні особи з визначенням у правоустановлюючих документах розміру часток власності кож-ного співвласника.

Ставка плати за землю – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним про-живанням у межах села, селища, міста, що є самостійними ад-міністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністра-тивний центр.

Тимчасове користування земельною ділянкою – тимчасове платне використання земельної ділянки строком до 3-х років або до 25 років (на умовах оренди – до 50 років).

Фізична площа земельної ділянки – це площа земної по-верхні в межах ділянки з урахуванням нерівностей фізичної поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо.

Формування земельної ділянки – встановлення її технічних, економічних характеристик та юридичного статусу в процесі землеустрою.

Ціна земельної ділянки – це фактична сума грошей, за яку продана/придбана земельна ділянка.