Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Правовий режим зон відчуження та безумовного відселення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Правовий режим зон відчуження та безумовного відселення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Ст. 12 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначає види діяльності, заборонені у зонах відчу-ження та безумовного відселення.

Землі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відсе-леня виводяться з господарського обігу, відмежовуються від суміжних територій і переводяться до категорії радіаційно не-безпечних земель.

Земельне право України

У зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відсе-лення забороняється:

♦          постійне проживання населення;

♦          здійснення діяльності з метою одержання товарної про-дукції без спеціального дозволу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту на-селення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

♦          перебування осіб, які не мають на це спеціального дозво-лу, а також залучення до роботи осіб без їх згоди;

♦          вивезення за межі зон без спеціального дозволу Міністер-ства України з питань надзвичайних ситуацій та у спра-вах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка-тастрофи землі, глини, піску, торфу, деревини, а також заготівля і вивезення рослинних кормів, лікарських рос-лин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокорис-тування, за винятком зразків для наукових цілей;

♦          винесення або вивезення із зон будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, домашніх речей тощо без спеціального дозволу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і дозиметрично-го контролю;

♦          ведення сільськогосподарської, лісогосподарської, вироб-ничої та іншої діяльності, а також будівництво без спец-іального дозволу Міністерства України з питань надзви-чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

♦          випасання худоби, порушення середовища перебування диких тварин, спортивне та промислове полювання і ри-бальство;

♦          перегін тварин, сплав лісу. В’їзд на територію зони і виїзд з неї здійснюється тільки за спеціальними перепустками з обов’язковим дозиметричним контролем людей та транспортних засобів. Транзитний проїзд усіх видів транс-порту здійснюється за спеціальними перепустками, що видаються Адміністрацією зони;

Розділ XXIII. Правовий режим техногенно забруднених земель

♦          будь-яка інша діяльність, яка не забезпечує режим радіа-ційної безпеки;

♦          перебування осіб, які мають медичні протипоказання для роботи в контакті з джерелами іонізуючого випромінюван-ня або щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалід-ності з роботами щодо ліквідації наслідків аварії на Чорно-бильській АЕС, оскільки вони є професійно хворими.

У зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відсе-лення спеціалізованими підрозділами здійснюються обов’язкові заходи щодо:

♦          запобігання винесенню радіонуклідів з території зон і рад-іоактивному забрудненню навколишнього середовища;

♦          моніторингу стану природного середовища та медико-біо-логічного моніторингу;

♦          утримання території в належному санітарному і пожежо-безпечному стані;

♦          застосування методів фіксації радіонуклідів на місцевості.

Всі види діяльності повинні проводитись з обмеженням

загальної колективної дози радіоактивного опромінення, а та-кож з обмеженням кількості залучених осіб.

У зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відсе-лення забезпечується суворий природоохоронний режим, охо-рона територій, природних, історичних та етнокультурних па-м’яток відповідно до чинного законодавства.

Охорону громадського порядку, протипожежну безпеку на територіях зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, контрольно-пропускний режим у разі в’їзду та виї-зду з таких зон забезпечують спеціалізовані органи Міністер-ства внутрішніх справ України.

Контроль за виконанням зазначених заходів здійснюється на території зони відчуження Адміністрацією зони, зони безумовно-го (обов’язкового) відселення - відповідними обласними Радами.

Земельні ділянки, розташовані у зоні гарантованого добро-вільного відселення, належать до радіоактивно забруднених і використовуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Земельне право України

Якщо за економічними та екологічними умовами подальше використання цих земель неможливе, вони переводяться до категорії радіаційно небезпечних.

У зоні гарантованого добровільного відселення забороняється:

♦          будівництво нових, розширення діючих підприємств, без-посередньо не пов’язаних із забезпеченням радіоекологі-чного, соціального захисту населення, а також умов його життя та праці;

♦          будь-яка діяльність, що погіршує радіоекологічну ситуацію;

♦          природокористування, яке не відповідає вимогам норм радіаційної безпеки;

♦          внесення пестицидів, гербіцидів, отрутохімікатів без спеціаль-ного дозволу відповідних органів Кабінету Міністрів України;

♦          залучення школярів, учнів і студентів до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров’я.

У зоні посиленого радіоекологічного контролю забороняється:

♦          будівництво санаторіїв, піонерських таборів, баз і бу-динків відпочинку, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров’я насе-лення і навколишнє середовище;

♦          будь-яка діяльність, що погіршує радіоекологічну ситуацію;

♦          природокористування, яке не відповідає вимогам норм радіаційної безпеки;

♦          внесеня пестицидів, гербіцидів, отрутохімікатів без спеціального дозволу відповідних органів Кабінету Міністрів України;

♦          залучення школярів, учнів і студентів до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров’я.