Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Земельно-правові норми : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Земельно-правові норми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Зміст конкретних земельних правовідносин, а також їх практичний вияв здебільшого залежить від розуміння тієї пра-вової норми, яка служить для них основою.

Земельно-правова норма, як і всяка інша правова норма, має свою внутрішню структуру, тобто складові частини, пов’язані між собою певним логічним змістом. До цих складових частин входять: гіпотеза, диспозиція і санкція.

Першою складовою частиною земельно-правової норми є гіпотеза, тобто опис умов дії правової норми. Причому “умова” не обов’язково повинна бути конкретним описом. Зазвичай

Земельне право України

лише вказується на ту чи іншу фактичну обставину, подію, діян-ня. Так, у земельному законодавстві міститься немало статтей, в яких описуються дуже короткі фактичні обставини, необхідні для застосування даної правової норми. Цими фактичними обставинами може бути, наприклад, те, що користувач земель-ної ділянки є громадянин чи державна, громадська організація. В інших нормах мається на увазі громадянин не взагалі, а, на-приклад, той, що мешкає у місті, селі. Юридичний статус суб-’єкта земельного права служить тут необхідною умовою для застосування відповідної земельно-правової норми. Юридич-ним фактом може бути також заявлене громадянином бажан-ня створити селянське (фермерське) господарство. В гіпотезі можливе відсилання і на факт, що вимагає застосування нор-ми охорони прав землевласника і землекористувача, оскільки їхні порушені права підлягають поновленню.

Другу частину правової норми складає диспозиція, яка вка-зує, якою повинна бути поведінка людей, організацій, підприємств, установ у разі наявності передбачених гіпотезою фактичних обставин чи умов. Так, якщо громадянин проявить бажання займатися індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві і якщо він має досвід і здібності для цього (“гіпотеза”), йому повинна бути надана земельна ділянка для ведення селянського господарства. В яких розмірах, в якій місцевості, на яких підставах, на яких умовах – відповіді на ці питання треба шукати в диспозиціях інших правових норм.

Санкція – також є складовою частиною земельно-правової норми. Вона, звичайно, може бути відсутньою у правовій нормі, розрахованій на регулювання позитивних діянь. Однак право-охоронна норма передбачає заходи впливу до порушника зе-мельного законодавства, тобто до осіб, що не дотримують при-писів регулятивної норми. В охоронній нормі гіпотезою є опис правопорушення. У даному разі факт, що проявляється в не-правомірному діянні, служить підставою для застосування за-ходів примусу. Тут санкція виступає другим елементом охорон-ної норми, що вказує на юридичні наслідки скоєного правопорушення (вилучення ділянки, штраф тощо). Санкція

Розділ IV. Земельні правовідносини

може бути не лише каральною (штрафною), а й правопоновлю-ючою, розрахованою лише на поновлення порушеного права.

Особливість охоронної норми в земельному праві полягає ще і в тому, що дана норма може не мати самої санкції, якщо вона міститься в інших галузях законодавства. Так, криміналь-но-правові санкції за суспільно небезпечні земельні правопору-шення треба шукати, як правило, в Кримінальному кодексі України; адміністративно-правові санкції – в Кодексі України про адміністративні порушення. Поновлююча санкція містить-ся в окремих ст.х Цивільного кодексу України, в яких вказано, що правопорушник зобов’язаний відшкодувати потерпілій сто-роні збитки в повному обсязі. Враховуючи це, охоронні норми в земельному законодавстві можуть бути досить короткими, наприклад, у вигляді формули: “Шкода, (збитки) заподіяна порушенням прав землевласника чи орендаря, підлягає відшко-дуванню в повному обсязі.” Сам характер відшкодування міститься, як було вказано, в іншій правовій нормі.

Структурні частини земельно-правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція) викладаються у ст.х, пунктах того чи іншо-го нормативного акта по-різному.

Оскільки норми земельного права діють у певному логічно-му взаємозв’язку, тобто одні із них регулюють позитивні дії людей, інші – правоохоронні – охороняють їх від порушень, то в законодавчій практиці часто допускається роздільне їх фор-мулювання. Це вимагає вдумливого вивчення правових норма-тивних актів і виникаючих на їх основі земельних правовідно-син. Процес пізнання ускладнюється ще й тим, що заради уникнення небажаних повторень у земельному законодавстві є відсилочні статті, тобто норми, які не викладають повністю їх зміст, а відсилають до інших статтей даного чи навіть іншого нормативного акта. Застосовується і прямий спосіб викладен-ня тих чи інших елементів правової норми – без відсилання до інших статтей нормативного акта.

У кожному випадку для встановлення розуміння правової норми необхідне її тлумачення, аналіз її юридичного змісту. У даному разі важливо встановити мету правової норми, відпов-Земельне право України

істи на питання, яку роль дана норма покликана виконувати у ході регулювання конкретних земельних відносин. У зв’язку з цим земельно-правові норми характеризуються не лише як ре-гулятивні і правоохоронні, про які згадувалось вище. В земель-ному законодавстві є багато норм, які за способом правових приписів покликані посилити регулятивну і правоохоронну функції земельного права. Це – зобов’язуючі, забороняючі і уповноважуючі норми.

Зобов’язуюча норма проголошує обов’язок вчиняти певні активні дії. Так, окремі статті Земельного кодексу України зо-бов’язують усіх власників земельних ділянок здійснювати ком-плекс заходів щодо охорони своїх ділянок у порядку, який вста-новлено іншими ст.ми даного Кодексу.

Забороняюча норма встановлює обов’язок не вчинювати дій, що забороняються даною нормою. На відміну від зобов’я-зуючих норм, що вимагають активних дій, забороняючі нор-ми приписують утримуватись від вчинення дій, не бажаних з точки зору закону. Так, окремі статті Земельного кодексу України забороняють порушувати права інших власників чи користувачів земельних ділянок, а також порушувати порядок користування лісними угіддями, водними та іншими природ-ними об’єктами.

Уповноважуюча норма дає право учасникам земельних відносин вчиняти певні дії, вказані у даній нормі, наприклад, проводити посіви і насадження, здавати угіддя в оренду тощо.