Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Надання земель для користування надрами : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Надання земель для користування надрами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні осо-би та громадяни.

Надра надаються у користування для:

♦          геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промисло-вого розроблення родовищ корисних копалин загально-державного значення;

♦          видобування корисних копалин;

♦          будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’я-заних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

♦          створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значен-ня (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

Земельне право України

♦ задоволення інших потреб.

Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визначається користування надрами без зазда-легідь встановленого строку

Тимчасове користування надрами може бути короткостро-ковим (до п’яти років) і довгостроковим (до двадцяти років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше.

Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислового розроблення родовищ корисних копалин та цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Кори-стування надрами за межами гірничого відводу забороняється.

Гірничі відводи для розроблення родовищ корисних копа-лин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуван-ням корисних копалин, надаються Державним комітетом Ук-раїни по нагляду за охороною праці, крім випадків, передбаче-них Кодексом України “Про надра”.

Гірничі відводи для розроблення родовищ корисних копа-лин місцевого значення надаються Верховною Радою Респуб-ліки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськи-ми радами і підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду.

При наданні гірничих відводів вирішуються питання щодо правильності поділу родовищ корисних копалин на окремі гірничі відводи з метою запобігання залишенню поза гірничи-ми відводами менш цінних ділянок родовищ та не придатних для самостійного розроблення, дотримання вимог безпеки під час проведення гірничих і підривних робіт, під час розроблен-ня родовищ корисних копалин та при використанні надр для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, відвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього природного середовища. Розділ XXII. Правовий режим земель надрокористування

Порядок надання гірничих відводів встановлюється Кабіне-том Міністрів України.

Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з кори-стуванням надрами, проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами чи гірничих відводів.

Місцеві ради у ході надання земельної ділянки для розроб-ки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у користування і надра.

Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціально-го дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірни-чого відводу.

Користування надрами здійснюється без надання гірничо-го відводу чи спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, перед-бачених Кодексом України “Про надра”.

Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-про-мислового розроблення родовищ корисних копалин загально-державного значення, надра надаються у користування без на-дання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр.

Дослідно-промислове розроблення родовищ корисних копа-лин загальнодержавного значення здійснюється з метою уточ-нення їх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сирови-ни на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Видобуті під час дослідно – промислового розроблення корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку.

Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розроблення родовищ торфу надаються без надання гірни-чого відводу на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються після попереднього погодження з органами

            Земельне право України     

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці та Міністерства охорони здоров’я України на місцях.

Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод допускається у виняткових випадках у разі додержання норм, правил та ви-мог, передбачених законодавством України.

Надра для вказаних цілей надаються за результатами спец-іальних досліджень та на підставі проектів, виконаних на замов-лення зацікавлених підприємств, установ та організацій.

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм зе-мельних ділянок мають право без спеціальних дозволів (ліцензій) та гірничого відводу видобувати для своїх госпо-дарських і побутових потреб корисні копалини місцевого зна-чення і торф загальною глибиною розроблення до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використання надр для господарських і побутових потреб.

Видобування корисних копалин місцевого значення і тор-фу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного се-редовища, погоджується з місцевими радами та органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях.