Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Відповідальність за порушення водного законодавства : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Відповідальність за порушення водного законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Порушення водного законодавства тягне за собою дисцип-лінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

            Розділ XXI. Правовий режим земель водного фонду     

Водокористувачі звільняються від відповідальності за пору-шення водного законодавства, якщо вони виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.

Відповідальність за порушення водного законодавства не-суть особи, винні у:

♦          самовільному захопленні водних об’єктів;

♦          забрудненні та засміченні вод;

♦          порушенні режиму господарської діяльності у водоохо-ронних зонах та на землях водного фонду;

♦          руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або пору-шенні природних умов поверхневого стоку під час будів-ництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

♦          введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без очисних споруд чи пристроїв належ-ної потужності;

♦          недотриманні умов дозволу або порушенні правил спец-іального водокористування;

♦          самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівниц-тво ставків, дамб, каналів, свердловин);

♦          порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;

♦          пошкодженні водогосподарських та гідрометричних спо-руд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та вста-новлених режимів їх роботи;

♦          незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об’єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціоноване скидання зворотних вод;

♦          використанні земель водного фонду не за призначенням;

♦          неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об’єктах;

♦          відмові від надання (приховуванні) проектної докумен-тації та висновків щодо якості проектів підприємств, спо-руд та інших об’єктів, що можуть впливати на стан вод, а

            Земельне право України     

також актів і висновків комісій, які приймали об’єкт в експлуатацію;

♦ порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення.

Законодавством України може бути встановлено відпові-дальність і за інші правопорушення щодо використання і охо-рони вод та відтворення водних ресурсів.

Підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без грома-дянства зобов’язані відшкодувати збитки, завдані ними внасл-ідок порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень вод-ного законодавства, не звільняє винних від плати за спеціаль-не водокористування, а також від необхідності здійснення за-ходів щодо ліквідації шкідливих наслідків.

Притягнення винних у порушенні водного законодавства до відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законо-давства.