4. Користування землями водного фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Користування землями водного фонду регулюється Земель-ним кодексом України і Водним кодексом України.

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними встановлюється земель-ним законодавством.

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спец-іалізовані служби по догляду за водними об’єктами, прибереж-ними захисними смугами, смугами відведення, береговими сму-гами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть на-даватися підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, інозем-ним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогос-подарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення нау-ково-дослідних робіт.

Користування цими ділянками у зазначених цілях здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і во-дойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з до-держанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Право користування земельною ділянкою на землях водного фонду виникає після встановлення меж цієї ділянки в натурі

Розділ XXI. Правовий режим земель водного фонду

(на місцевості) і одержання відповідного документа, що по-свідчує це право.

Право постійного користування землями водного фонду посвідчується державним актом, який видається і реєструється сільськими, селищними і міськими Радами.

Право тимчасового користування землями водного фонду оформляється договором, який укладається між відповідною Радою і юридичною або фізичною особою.

Користувачі земель водного фонду зобов’язані:

♦          виконувати заходи щодо охорони земель від ерозії, підтоп-лення, забруднення відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами та від інших процесів руй-нування;

♦          суворо дотримуватися встановленого режиму для зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів;

♦          запобігати проникненню у водні об’єкти стічних вод, пе-стицидів і добрив через прибережні захисні смуги.

На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладан-ням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геолого-розвідувальні роботи.

Дозволи на проведення зазначених робіт видаються в уста-новленому законом порядку.

Користування землями прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм і на островах здійснюється у режимі обмеженої господарської діяльності.

На зазначених землях забороняється діяльність, що негатив-но впливає або може вплинути на їх стан чи суперечить їхньо-му призначенню, зокрема:

♦          розорювання земель (крім підготовки грунту для залужен-

ня і заліснення), а також садівництво та городництво;

Земельне право України

♦          зберігання та застосування пестицидів і добрив;

♦          влаштування літніх таборів для худоби;

♦          будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідро-метричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

♦          миття і обслуговування транспортних засобів та техніки;

♦          влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, ското-могильників, полів фільтрації тощо.

Під час користування землями прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток, лиманів і на островах за-бороняється:

♦          застосування стійких і сильнодіючих пестицидів;

♦          влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;

♦          влаштування вигребів для накопичення господарсько-по-бутових стічних вод обсягом більш як один кубічний метр на добу;

♦          влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезараження рідких відходів.

Користувачі, що експлуатують гідротехнічні (водопідпірні, водопропускні, водозахисні або водозабірні) споруди водогос-подарських систем, зобов’язані дотримуватися встановлених режимів їх роботи та правил експлуатації, здійснювати посад-ку, догляд та охорону лісів у смугах відведення каналів, гідро-технічних та інших споруд міжгосподарського значення.

На ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення допуска-ються рубки догляду та санітарної рубки, що проводяться згідно з рекомендаціями органів лісового господарства.

За використанням та охороною земель водного фонду здійснюється державний контроль у встановленому законодав-ством порядку.

Розділ XXI. Правовий режим земель водного фонду