Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ ХХІ Правовий режим земель водного фонду 1. Поняття, склад та загальна характеристика земель водного фонду : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Розділ ХХІ Правовий режим земель водного фонду 1. Поняття, склад та загальна характеристика земель водного фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Води являються найважливішим компонентом навколиш-нього природного середовища, відновлювальним обмеженим і вразливим природним ресурсом. Вони використовуються і охо-роняються як основа життя і діяльності народів, що прожива-ють на території України, забезпечують економічне, соціальне, екологічне благополуччя населення, існування тваринного та рослинного світу.

До земель водного фонду належать землі, зайняті:

♦          морями, річками, озерами, водосховищами, іншими во-доймами, болотами, а також островами;

♦          прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;

♦          гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

♦          береговими смугами водних шляхів.

Землі в смугах відведення надаються органам водного гос-подарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і ви-користовуються ними для лісопосадок, ремонту споруд, будів-ництва переправ, виробничих приміщень, складів тощо.

Зони охорони встановлюються навколо водойм, водних джерел і гідротехнічних споруд для виконання комплексу сан-ітарних, протиерозійних заходів і створення захисних лісона-саджень з метою збереження і поліпщення водних ресурсів.

Правовий режим земель водного фонду, а також водні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом Украї-ни, Водним кодексом України та Законом України “Про охо-рону навколишнього природного середовища”.

Розділ XXI. Правовий режим земель водного фонду

Завданням земельного законодавства є регулювання земель-них відносин з метою створення умов для раціонального вико-ристання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворен-ня родючості грунтів земель водного фонду, поліпшення навко-лишнього природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю водного фонду.

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження науково обгрунто-ваного, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення ста-ну водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Завданням законодавства про охорону навколишнього при-родного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впли-ву господарської та іншої діяльності на навколишнє середови-ще, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікаль-них територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.

Водне законодавство взаємодіє з нормами міжнародного пра-ва, з цивільним, санітарним, адміністративним, земельним і фінан-совим законодавством. Зокрема, відносини, пов’язані з викорис-танням води, вилученої із водних об’єктів, регламентуються не водним, а цивільним та іншими галузями законодавства.