Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Види земельних правовідносин : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Види земельних правовідносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

З урахуванням відмінностей природних властивостей землі та неоднакового господарського її використання можуть вини-кати різні види земельних правовідносин.

Одні відносини складаються в процесі сільськогосподарського виробництва; інші – під час використання землі в промисловості і будівництві; треті – в лісовому господарстві; четверті – у разі розподілу і використанні земель населених пунктів. Це свідчить про поділ земель за їх основним господарським призначенням. Кожний із названих в пункті першому цього розділу чотирьох елементів правовідносин набуває тут свого значення. Так, зе-мельні правовідносини в сфері сільськогосподарського вироб-ництва мають свої правові норми, свій об’єкт, своїх учасників відносин, свій правовий зміст, що проявляється у здійсненні прав та дотриманні відповідних обов’язків під час сільськогос-подарського використання землі. Так само виглядає справа з іншими видами використання земель.

Поділ земельних правовідносин на види можна будувати і за іншими ознаками, в залежності від того, яку особливість зе-мельних правовідносин ми бажаємо виділити і дослідити. Своє юридичне значення має, наприклад, класифікація земельних правовідносин за їх суб’єктом. Учасниками цих відносин мо-жуть бути сільськогосподарські організації, товариства, акціо-нерні об’єднання, громадяни тощо. За своїм змістом земельні правовідносини характеризуються тими правами й обов’язка-Розділ IV. Земельні правовідносини

ми, які повинні визначати поведінку їх учасників. Так, праву того чи іншого громадянина на отримання землі відповідає обов’язок державного органа надати чи сприяти в наданні йому земельної ділянки. Праву орендодавця, що здав ділянку в орен-ду, відповідає обов’язок орендаря своєчасно виплатити оренд-ну плату за користування землею.

За функціональним призначенням земельні правовідноси-ни поділяються на: регулятивні та правоохоронні.

Регулятивні правовідносини – це такі відрегульовані нормами земельного права відносини, які проявляються у вчиненні учас-никами даних відносин позитивних дій. Це – звичайні земельні відносини, які зустрічаються у практиці придбання, використан-ня земельних ділянок, приклади про які наводились вище.

Правоохоронні земельні відносини, на відміну від регулятив-них, викликаються відхиленнями у поведінці учасника земель-них відносин від норми закону. Тому правоохоронні земельні відносини виникають з приводу правопорушень, коли наступає необхідність юридичного впливу на порушника земельного законодавства. Названі відносини можуть виникати і при відсутності правопорушення, коли є загроза його настання. В такому випадку з боку державних органів вживаються охоронні (попереджувальні) заходи, щоб не допустити правопорушення.

Земельні правовідносини можуть поділятись на матеріальні, що виникають внаслідок господарської діяльності, і процесу-альні, які виникають на підставі процесуальних норм.

Матеріальні відносини – це правові норми, які встановлю-ють певні суттєві права і обов’язки учасників земельних пра-вовідносин, наприклад, право на отримання земельної ділянки, зобов’язання охороняти (зберігати) родючість грунту.

Процесуальні відносини – це правові норми, які встановлю-ють порядок подачі заяв, прохань про виділення землі, порядок оскарження рішень державних органів, процедуру розгляду земельних спорів, якщо вони виникають, тощо.

За своїм юридичним змістом найбільш складними являють-ся земельні правовідносини, в яких реалізуються права держа-ви як власника землі. Управлінський державний орган, як і

Земельне право України

всякий власник, має право повного володіння землею. Ці відно-сини держави ще називають абсолютними земельними право-відносинами. Однак це не означає, що держава може нехтувати економічними законами чи нормами права, не рахуючись із законними інтересами землекористувачів. Держава, як і всі інші власники землі, повинна намагатися будувати свої відносини з користувачами її землею на взаємовигідній основі.

Державний орган, який діє в якості господарюючого суб-’єкта, повинен проявляти підвищену увагу до того, щоб його власні дії та дії його партнерів – володарів землі, не наносили збитків природі, щоб у складених за його участю орендних до-говорах знайшли відображення належні права третіх осіб, на-приклад власників комунікацій, що проходять по земельній ділянці, і т.ін.

Контроль за використанням та охороною земель покладаєть-ся на відповідні державні служби та їхні органи на місцях: Дер-жавний комітет України по земельних ресурсах, який здійснює контроль за станом використання і охорони всіх земель неза-лежно від їх відомчої належності та форм власності; Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики Украї-ни; Держкомлісгосп України; Держводгосп України.

Земельні правовідносини можуть виникати, змінюватись і припинятись на підставі правомірних і неправомірних дій (пра-вопорушень). Так, наприклад, у разі систематичного порушен-ня земельного законодавства землевласник чи землекористувач може бути позбавлений права на землю. Земельна ділянка може бути вилучена (викуплена) і в разі відсутності порушень, якщо вона стане необхідною для державних чи громадських потреб.

Зміни у змісті земельних правовідносин відбуваються під час часткового вилучення земельних ділянок, наприклад, у ви-падку угоди сторін про зміну умов договору оренди, а також під час інших обставин, що не приводять до повного припинен-ня права користування землею.

Земельні правовідносини можуть поділятися за ступенем взаємних зобов’язань їх учасників. Вони можуть бути відноси-нами рівноправності (партнерськими) і відносинами підлеглості

Розділ IV. Земельні правовідносини

однієї сторони іншій. Як правило, рівноправні земельні відно-сини виникають між тими чи іншими громадянами або юридич-ними особами. Так, погодження між сусідами про порядок ви-користання суміжних ділянок здійснюється шляхом вільної домовленості. Одна сторона не може диктувати іншій обов’яз-кових умов поведінки, що не враховують інтересів сусіда. Сто-рони цих відносин зобов’язані в рівній мірі не порушувати ус-тановленого порядку користування землею. Усунення порушень допускається не шляхом “самосуду”, а компетентним органом держави. Партнерські відносини складаються між орен-датором і орендодавцем, у тому числі у разі здавання земель-ної ділянки в оренду, оскільки учасники цих відносин зобов’я-зані поважати права один одного, добиватись взаємної згоди, не порушувати законних інтересів іншої сторони.

Під час відносин підлеглості складається інший характер по-ведінки суб’єктів права користування землею. В цих відносинах, як правило, однією із сторін є орган управління, який за зако-ном правомочний давати ті чи інші вказівки землекористувачу, добиватися від нього відповідних дій, контролювати його пове-дінку тощо. Так, посадова особа землевпорядної служби може вимагати від будь-якої сільськогосподарської організації припи-нення робіт, що приносять шкоду угіддям, і власник, землекори-стувач зобов’язані підкоритись цим законним вимогам.