Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Лісовпорядкування та державний лісовий кадастр : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Лісовпорядкування та державний лісовий кадастр


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Лісовпорядкування включає систему державних заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів та їх відтворення, оцінку лісових ресурсів, а також підвищення культури ведення лісового господарства.

Лісовпорядкування на всій території України провадиться державними лісовпорядними службами за кошти державного бюджету і за єдиною системою в порядку, встановленому Дер-жавним комітетом лісового господарства України за погоджен-ням з Міністерством охорони навколишнього природного се-редовища.

Під час лісовпорядкування здійснюються:

♦          визначення меж і внутрігосподарська організація тери-торії лісового фонду, що перебуває у користуванні пост-ійних лісокористувачів;

♦          виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;

♦          інвентаризація лісового фонду з визначенням породного і вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;

♦          виявлення деревостанів, що потребують рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, визначення заходів щодо відновлення лісів і лісорозведення, меліорації, охо-рони та захисту лісів тощо, а також порядку і способів проведення цих робіт;

Земельне право України

♦          обгрунтування поділу лісів на групи і віднесення їх до категорій захисності;

♦          обчислення розрахункової лісосіки, обсягів рубок, пов’я-заних з веденням лісового господарства, та обсягів вико-ристання інших видів лісових ресурсів;

♦          визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісороз-ведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, а також інших лісогосподарських робіт;

♦          лісобіологічні та інші обстеження і дослідження;

♦          авторський нагляд за здійсненням розроблених під час лісовпорядкування заходів, а також інші лісовпорядні дії.

У матеріалах лісовпорядкування дається комплексна оцін-ка ведення лісового господарства, використання лісових ре-сурсів, користування земельними ділянками лісового фонду, розробляються основні положення організації та розвитку лісо-вого господарства.

Матеріали лісовпорядкування затверджуються державни-ми органами лісового господарства за погодженням з місце-вими Радами та органами охорони навколишнього природно-го середовища. Вони є основою для організації ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів пост-ійними лісокористувачами.

Плата за використання лісових ресурсів та користування зе-мельними ділянками лісового фонду регулюється ст.ст. 89-91 Лісового кодексу України.

Загальне використання лісових ресурсів є безоплатним.

Спеціальне використання лісових ресурсів та користуван-ня земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливсь-кого господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослі-дних робіт є платним. Плата справляється за встановленими таксами або у вигляді орендної плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових ресурсів на конкурсних умовах.

Розмір плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду вста-новлюється, виходячи з лімітів їх використання і такс на лісо-Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

ву продукцію та послуги з урахуванням якості і доступності. Такси і порядок справляння таких платежів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі застосування конкурсних умов реалізації лісових ресурсів плата за них встановлюється не нижче від діючих такс.

Розмір орендної плати визначається за угодою сторін у договорі оренди, але не нижче від встановлених такс на лісові ресурси.

Ради в межах своєї компетенції можуть встановлювати пільги щодо справляння платежів, передбачених Лісовим кодек-сом України.

Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів дер-жавного значення в розмірі 80 відсотків зараховуються до дер-жавного бюджету і 20 відсотків - відповідно до бюджету Авто-номної Республіки Крим та бюджетів областей.

Плата за використання лісових ресурсів місцевого значен-ня і користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рек-реаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення на-уково-дослідних робіт зараховується відповідно до бюджету Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування.

Ці платежі спрямовуються на виконання робіт щодо відтво-рення лісів, проведення лісогосподарських заходів та утриман-ня лісів у належному санітарному стані.