Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Правове регулювання відтворення та охорони земель лісового фонду : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. Правове регулювання відтворення та охорони земель лісового фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Основною метою відтворення земель лісового фонду яв-ляється своєчасне відтворення лісів на непокритих лісом зем-лях, покращання породного складу лісів, підвищення продук-тивності лісів і забезпечення раціонального використання земель лісового фонду. Лісорозведення представляє собою ство-рення лісів на нелісових землях, скорочення непродуктивних земель лісового фонду, створення захисних насаджень на зем-лях, що не входять в лісовий фонд.

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

Використання земельних ділянок лісового фонду, ведення лісового господарства повинні забезпечувати підвищення про-дуктивності лісів. Воно здійснюється шляхом застосування системи науково обгрунтованих рубок, відтворення лісів, пол-іпшення їх природного стану, створення і ефективного вико-ристання постійної лісонасіннєвої бази на селекційно-гене-тичній основі, гідролісомеліорації, догляду за лісами і проведення інших лісогосподарських робіт. Заходи щодо підви-щення продуктивності лісів здійснюються лісокористувачами і лісгоспами України.

На лісокористувачів покладені такі зобов’язання: здійсню-вати догляд за лісами, проводити роботу по селекції, лісовому насінництву і сортовипробовуванню цінних деревних порід, підвищенню родючості грунтів, попередженню водної і вітро-вої ерозії грунтів, заболочення, засолення та інших процесів, що погіршують стан земель; здійснювати рубки проміжного кори-стування, якщо нема іншого виконавця цих рубок; вживати заходів щодо ефективного відтворення лісів, створення нових лісів та проведення гідромеліорації надмірного зволоження зе-мель; будувати дороги лісогосподарського призначення; нада-вати лісокористувачам допомогу у виборі відтворення лісів, забезпечувати посівним і посадковим матеріалами.

Обов’язок проведення лісовідтворювальних заходів на ви-рубках лежить на лісокористувачах. Крім того, вони зобов’язані дотримуватись вимог щодо збереження оптимальних умов для відтворення лісів. Особливо важливо, що лісокористувачі зобо-в’язані використовувати техніку і технології, відносно яких проведена державна екологічна експертиза і які забезпечують надійне збереження і відтворення лісів.

Як передбачає Земельний кодекс України, охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільсько-господарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму

Земельне право України

земель природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та істо-рико-культурного призначення.

Система раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, ресурсозберігаючий, відтворювальний ха-рактер і передбачати збереження грунтів, обмеження негатив-ного впливу на них, а також на рослинний і тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти навколиш-нього середовища.

3 метою належної охорони та захисту земель лісового фон-ду ст. 98 Лісового кодексу України передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільно - правову та кримінальну відпові-дальність за порушення правил використання земель лісового фонду, зокрема за:

♦          розкорчовування земельних ділянок лісового фонду і використання їх для спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів тощо, без належного доз-волу;

♦          порушення строків повернення земельних ділянок лісо-вого фонду, що перебувають у тимчасовому користуванні або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

♦          пошкодження сіножатей, пасовищ і ріллі на земельних ділянках лісового фонду;

♦          знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, дренажних систем і доріг на земельних ділянках лісового фонду, а також полезахисних лісових смуг, захисних лісо-вих насаджень на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць, каналів.

Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства.

Лісове законодавство передбачає спеціальні вимоги, що сто-суються лісокористувачів, щодо розроблення і затвердження за згодою лікористувачів планів протипожежних заходів та їх ре-алізації. Громадяни та юридичні особи в місцях проведення на території лісового фонду робіт, культурно-масових та інших

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

заходів зобов’язані мати засоби пожежогасіння і утримувати ці засоби в пожежнонебезпечний період в готовності, яка забез-печує їх негайне використання.

Для забезпечення захисту лісів від шкідників і хвороб лісо-користувачі зобов’язані проводити роботи способами і з дотри-манням технологій, які забезпечують покращання санітарного стану лісів.