Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Управління в галузі використання земель лісового фонду : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Управління в галузі використання земель лісового фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Важливе значення для забезпечення раціонального викори-стання, відтворення і охорони земель лісового фонду відіграє організація державного управління в цій сфері. В основі кла-сифікації органів, що здійснюють державне управління в дано-му напрямі, лежить обсяг і характер їх компенсації. Тому прий-нято розрізняти органи державного управління загальної і спеціальної компетенції.

Органами державного управління загальної компетенції виступають органи державної влади, повноваження яких у сфері організації використання лісів і земель лісового фонду пов’язані з адміністративно-територіальним поділом. Такими функціями наділені Верховна Рада України та органи місцево-го самоврядування.

Кожний із цих органів у межах наданих йому повноважень здійснює функції управління лісами і землями лісового фонду на всій території України.

Верховна Рада України здійснює управління лісами і земля-ми лісового фонду на підставі ст. 11 Лісового кодексу України. До її відання у галузі регулювання лісових відносин належать:

♦          законодавче регулювання лісових відносин;

♦          розпорядження лісовим фондом;

♦          визначення основних напрямків державної політики у га-лузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

♦          визначення повноважень Рад і органів державної вико-навчої влади щодо організації охорони, захисту, викорис-тання та відтворення лісів;

            Земельне право України     

♦          вирішення інших питань у галузі регулювання лісових

відносин.

Верховна Рада України також делегує відповідним Радам свої повноваження щодо розпорядження лісами.

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі регулювання лісових відносин на її території належить:

♦          розпорядження лісовим фондом відповідно до Лісового кодексу та інших актів законодавства;

♦          розроблення і вдосконалення лісового законодавства Автономної Республіки Крим;

♦          здійснення контролю за охороною, захистом, використан-ням та відтворенням лісів;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду за межами населених пунктів у постійне користування та припинен-ня права користування ними;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду за межами населених пунктів у тимчасове користування для прове-дення науково-дослідних робіт та припинення права ко-ристування ними;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду у тимчасове користування для потреб мисливського господарства та припинення права користування ними;

♦          вирішення інших питань у галузі регулювання лісових відносин у межах своєї компетенції.

Законодавчі акти Автономної Республіки Крим у галузі регулювання лісових відносин не повинні суперечити лісово-му законодавству України.

До відання обласних рад у галузі регулювання лісових відносин на їх території належить:

♦          надання земельних ділянок лісового фонду за межами населених пунктів у постійне користування та припинен-ня права користування ними;

♦          розроблення та організація виконання обласних програм розвитку лісового господарства і використання лісових ресурсів;

            Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду      

♦          здійснення контролю за охороною, захистом, використан-ням та відтворенням лісів;

♦          віднесення лісів до категорій захисності у випадках, пе-редбачених частиною другою ст. 40 Лісового кодексу;

♦          поділ лісів за розрядами такс в порядку, встановленому законодавством;

♦          забезпечення здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації лісових пожеж, а також заборона відвідан-ня лісів населенням, в’їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки в порядку, перед-баченому законодавством;

♦          організація благоустрою земельних ділянок лісового фон-ду і культурно-побутового обслуговування відпочиваю-чих у лісах зелених зон та інших лісах, що використову-ються для цих цілей, а також заборона в разі потреби використання окремих лісових ресурсів;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду за межами населених пунктів у тимчасове користування для за-готівлі деревини шляхом рубок головного користування і живиці, проведення науково-дослідних робіт та припи-нення права користування ними;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду у тимчасове користування для потреб мисливського господарства та припинення права користування ними;

♦          вирішення інших питань у галузі регулювання лісових відносин у межах своєї компетенції.

До відання районних рад у галузі регулювання лісових відносин на відповідній території належить:

♦          здійснення контролю за охороною, захистом, використан-ням та відтворенням лісів;

♦          забезпечення здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації лісових пожеж, а також заборона відвідан-ня лісів населенням, в’їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки в порядку, перед-баченому законодавством;

Земельне право України

♦          організація благоустрою земельних ділянок лісового фон-ду і культурно-побутового обслуговування відпочиваю-чих у лісах зелених зон та інших лісах, що використову-ються для цих цілей;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду за межами населених пунктів у тимчасове користування для куль-турно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристич-них цілей та припинення права користування ними;

♦          вирішення інших питань у галузі регулювання лісових відносин у межах своєї компетенції.

До відання міських рад у галузі регулювання лісових відно-син на їх території належить:

♦          надання земельних ділянок лісового фонду у постійне користування та припинення права користування ними;

♦          надання земельних ділянок лісового фонду у тимчасове користування для спеціального використання лісових ресурсів, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортив-них і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт та припинення права користування ними;

♦          здійснення контролю за охороною, захистом, використан-ням та відтворенням лісів;

♦          забезпечення здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації лісових пожеж, а також заборона відвідан-ня лісів населенням, в’їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки в порядку, перед-баченому законодавством;

♦          організація благоустрою земельних ділянок лісового фон-ду і культурно-побутового обслуговування відпочиваю-чих у лісах зелених зон та інших лісах, що використову-ються для цих цілей;

♦          вирішення інших питань у галузі регулювання лісових відносин у межах своєї компетенції.

До відання селищних і сільських рад у галузі регулювання лісових відносин на їх території належить:

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

♦          надання земельних ділянок лісового фонду у постійне користування в межах селищ і сіл та припинення права користування ними;

♦          надання в межах селищ і сіл земельних ділянок лісового фонду у тимчасове користування для спеціального вико-ристання лісових ресурсів, культурно-оздоровчих, рекре-аційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, а також за їх межами для за-готівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення по-бічних лісових користувань та припинення права корис-тування цими ділянками;

♦          здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації лісових пожеж, залучення для їх гасіння про-типожежної техніки, а також заборона відвідання лісів населенням, в’їзду до них транспортних засобів у пер-іод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаче-ному законодавством;

♦          організація благоустрою земельних ділянок лісового фон-ду і культурно-побутового обслуговування відпочиваю-чих у лісах зелених зон та інших лісах, що використову-ються для цих цілей;

♦          вирішення інших питань у галузі регулювання лісових відносин у межах своєї компетенції.

Громадяни та їх об’єднання, громадські комітети і ради са-моврядування мають право у встановленому порядку брати участь у розгляді радами питань, пов’язаних з використанням лісового фонду, а також сприяти радам і спеціально уповнова-женим органам державної виконавчої влади у здійсненні за-ходів щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

До органів державного управління крім загальної компе-тенції відносяться органи спеціальної компетенції, які здійсню-ють державне управління у сфері використання, захисту і охо-рони лісів у якості свого основного завдання. Таким державним

Земельне право України

органом управління є Державний комітет України по лісовому господарству.

Державний комітет України по лісовому господарству здійснює відповідні функції безпосередньо і через свої терито-ріальні (місцеві) органи: обласні та районні управління, відділи лісового господарства, лісгоспи, лісгоспи-технікуми, дослідні лісові господарства, а також національні парки.

Державний комітет України по лісовому господарству здійснює свою діяльність на підставі однойменного Положен-ня про нього, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

До компетенції Державного комітету України по лісовому господарству входять:

♦          визначення меж і внутрігосподарська організація тери-торії лісового фонду, що перебуває у користуванні пост-ійних лісокористувачів;

♦          виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;

♦          інвентаризація лісового фонду з визначенням породного і вікового складу деревостанів, лісних і кількісних харак-теристик лісових ресурсів;

♦          виявлення деревостанів, що потребують рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, визначення заходів щодо відновлення лісів і лісорозведення, меліорації, охо-рони та захисту лісів тощо;

♦          обчислення розрахункової лісосіки, обсягів рубок, пов’я-заних з веденням лісового господарства та обсягів вико-ристання інших видів лісових ресурсів;

♦          визначення обсягів роботи щодо відновлення лісів і лісо-розведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, а також інших лісогосподарських робіт;

♦          лісобіологічні та інші обстеження і дослідження;

♦          авторський нагляд за здійсненням розроблених під час лісогосподарювання заходів, а також інші лісовпорядні дії.

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду