Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Правові форми користування землями лісового фонду : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Правові форми користування землями лісового фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Користування земельними ділянками лісового фонду може бути постійним або тимчасовим (ст.9 ЛК України).

У постійне користування земельні ділянки лісового фон-ду надаються спеціалізованим лісогосподарським підприєм-ствам, іншим підприємствам, установам, організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи для ведення лісового гос-подарства, а також для спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства, культурно-оздо-ровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

проведення науково-дослідних робіт в порядку, передбаче-ному Лісовим кодексом України.

У постійне користування для цієї ж мети окремі земельні ділянки лісового фонду площею до 5 га, якщо вони входять до складу угідь селянських (фермерських) господарств, можуть також надаватися громадянам із спеціальною підготовкою.

Право постійного користування земельними ділянками лісо-вого фонду посвідчується державним актом на право постійного користування землею.

У тимчасове користування за погодженням з постійними лісокористувачами земельні ділянки лісового фонду можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об’єднан-ням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним особам та громадянам для спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господар-ства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і тури-стичних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Тимчасове користування земельними ділянками лісового фонду може бути короткостроковим - до трьох років і довгос-троковим - від трьох до двадцяти п’яти років.

Право тимчасового користування земельними ділянками лісового фонду оформляється договором, форма якого і поря-док реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до економічного, екологічного і соціального зна-чення лісового фонду, його місцерозташування і функцій лісо-вий фонд поділяється на три групи: першу, другу і третю. Ос-новна мета такого поділу полягає в тому, щоб визначити режим заготівлі деревини і забезпечити охорону найбільш цінних лісів, що мають важливе правоохоронне значення.

До першої групи відносяться ліси, основним призначенням яких є виконання водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних,. оздоровчих та інших функцій, а також ліси особ-ливо охоронних природних територій. До них входять:

♦ заборонні смуги лісів по берегах річок, озер, водосховищ, інших водних об’єктів;

Земельне право України

♦          заборонні смуги лісів, які захищають нерестилища цінних промислових риб;

♦          протиерозійні ліси;

♦          захисні смуги лісів вздовж залізничних магістралей, авто-мобільних доріг державного та місцевого значення;

♦          державні захисні лісові смуги.

До другої групи лісів відносяться ліси в регіонах з високою щільністю населення та розвинутою мережею наземних транс-портних шляхів; ліси, що виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції, що мають обме-жене експлуатаційне значення; а також ліси в регіонах з недо-статніми лісовими ресурсами, для збереження яких вимагаєть-ся обмеження режиму лісокористування.

До лісів третьої групи відносяться ліси багатолісових рай-онів, що мають переважно експлуатаційне значення. Під час заготівлі деревини в цих лісах повинно забезпечуватись збере-ження їх екологічних функцій. Ліси третьої групи поділяються на основні і резервні.

Порядок використання земель лісового фонду, режим їх правової охорони залежить від того, до якої групи відносяться ліси, а також визначається нормами, що регулюють режим лісо-вої експлуатації. В лісовому фонді можуть здійснюватись такі види лісокористування:

♦          заготівля деревини, живиці;

♦          заготівля другорядних лісових ресурсів (пнів, кори, ново-річних ялинок);

♦          побічне лісокористування (сінокосіння, випасання тва-рин, розміщення пасік, заготівля соків, збір дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів);

♦          користування ділянками лісового фонду для потреб мис-ливського господарства;

♦          користування ділянками лісового фонду для науково-дос-лідних цілей;

♦          користування ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих і спортивних цілей.

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

Згідно зі ст. 10 Лісового кодексу України право користуван-ня ділянками лісового фонду може виникати на підставі дого-вору оренди. Умови оренди визначаються за угодою сторін у договорі. Орендар має переважне право на поновлення догово-ру оренди земельних ділянок лісового фонду після закінчення строку його дії.