Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ ХХ Правовий режим земель лісового фонду 1. Поняття і види земель лісового фонду : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Розділ ХХ Правовий режим земель лісового фонду 1. Поняття і види земель лісового фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Землі лісового фонду - це найбільша за площею категорія земель. Ці землі являються головним засобом виробництва в лісовому господарстві. Використання та охорона лісів знахо-дяться в прямій залежності від стану земель даної категорії. В свою чергу експлуатація лісових ресурсів створює безпосе-редній вплив на стан земель лісового фонду. Безперечно, біо-логічні зв’язки землі і лісів визначають суть правового поняття земель лісового фонду, яке являє собою самостійну правову категорію по відношенню до лісового фонду.

Відношення, пов’язані з використанням земель лісового фонду, є різновидністю земельних відносин, однак регулюють-ся не лише земельним, а й лісовим законодавством.

Згідно з вимогами Земельного кодексу України землями лісового фонду визнаються землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства.

Ст. 4 Лісового кодексу України визначає, що всі ліси на території України становлять її лісовий фонд.

До лісового фонду не належать:

♦          усі види зелених насаджень у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;

♦          окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогоспо-дарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і садових ділянках.

Землі лісового фонду поділяються на: а) лісові:

♦          вкриті лісовою (деревною і чагарниковою) рослинністю;

♦          не вкриті лісовою рослинністю, які підлягають заліснен-ню (зруби, згарища, рідколісся, пустирі тощо), зайняті лісовими шляхами, просіками тощо;

Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду

б) нелісові:

♦          зайняті спорудами, пов’язаними з веденням лісового господарства, трасами ліній електропередач, продук-топроводами та підземними комунікаціями тощо;

♦          зайняті сільськогосподарськими угіддями (рілля, бага-торічні насадження, сіножаті, пасовища, надані для по-треб лісового господарства);

♦          зайняті болотами і водоймами в межах земельних діля-нок лісового фонду, наданих для потреб лісового гос-подарства.

Ліси України за екологічним і господарським значенням поділяються на першу і другу групи.

До першої групи належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції.

Залежно від переваг виконуваних ними функцій ліси пер-шої групи належать до таких категорій захисності:

♦          водоохоронні (смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів, смуги лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб, а та-кож захисні лісові насадження на смугах відводу каналів);

♦          захисні (ліси протиерозійні, приполонинні, захисні сму-ги лісів вздовж залізниць, автомобільних доріг міжнарод-ного, державного та обласного значення, особливо цінні лісові масиви, державні захисні лісові смуги, байрачні ліси, степові переліски та інші ліси степових, лісостепо-вих, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища). До цієї категорії належать також полезахисні лісові смуги, захисні лісові насадження на смугах відводу залізниць, захисні лісові насадження на смугах відводу автомобільних доріг;

♦          санітарно-гігієнічні та оздоровчі (ліси населених пунктів, ліси зелених зон навколо населених пунктів і промисло-вих підприємств, ліси першого і другого поясів зон сані-тарної охорони джерел водопостачання та ліси зон ок-ругів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій).

Земельне право України

До першої групи належать також ліси на територіях природ-но-заповідного фонду (заповідники, національні природні пар-ки, пам’ятки природи, заповідні урочища, регіональні ланд-шафтні парки, ліси, що мають наукове або історичне значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження і субальпійські деревні та чагарникові угрупування.

До другої групи належать ліси, що поряд з екологічним ма-ють експлуатаційне значення і для збереження захисних функцій, безперервності та невиснажливості використання яких встановлюється режим обмеженого лісокористування.

Переведення лісових земель до нелісових для використан-ня у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, використанням лісових ресурсів і користуванням земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господар-ства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і тури-стичних цілей та проведення науково-дослідних робіт, прова-диться за рішенням органів, які надають ці землі у користування відповідно до земельного законодавства.

Переведення лісових земель до інших категорій провадить-ся за згодою відповідних державних органів лісового господар-ства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Се-вастополя.