Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Правовий режим земель оздоровчого призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Правовий режим земель оздоровчого призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

До земель оздоровчого призначення відносяться земельні ділянки, що мають природні лікувальні фактори, сприятливі для організації профілактики та лікування, а також курорти.

Україна має різноманітні види медичних природних ліку-вальних ресурсів, що дозволяють здійснювати ефективне лікування в санаторно-лікувальних установах і зміцнювати здоров’я людей.

До них відносяться:

♦          лікувальні мінеральні води;

♦          озокерит, солі та інші корисні копалини;

♦          ропа лиманів і озер;

♦          лікувальний клімат;

♦          акваторії морів та озер, річок, призначених для відпочин-ку та лікувально-оздоровчої мети;

♦          пляжі водних об’єктів;

Розділ XIX. Правовий режим земель особливо охоронних територій

♦ ліси, лісопарки, інші зелені насадження, що виконують оздоровчі та санітарно-гігієнічні функції.

Щоб бути визнаною оздоровчою місцевістю, земельна ділянка повинна володіти одним чи декількома унікальними природними лікувальними ресурсами, бути придатною для організації лікування і профілактики захворювань, а також для відпочинку населення. На її території повинна бути необхідна кількість запасів мінеральних вод та інших лікувальних ре-сурсів. Площа її повинна бути придатною для курортного буд-івництва, задовільняти екологічним і санітарно-епідеміологіч-ним правилам, встановленим для особливо охоронних територій лікувально-оздоровчого призначення. Ця земельна ділянка повинна мати джерела господарсько-питного і техніч-ного водопостачання, надійні системи енергозабезпечення. На місцевостях, визнаних лікувально-оздоровчими, у майбутньо-му створюються курорти.

Курортом являється особливо охоронна лікувально-оздо-ровча місцевість, що володіє природними лікувальними ресур-сами і необхідними для експлуатації будівлями, спорудами, включаючи об’єкти інфраструктури.

Територія визнається лікувально-оздоровчою місцевістю чи курортом регіонального значення Кабінетом Міністрів Украї-ни за погодженням з органами місцевого самоврядування.

Діючим законодавством України земельні ділянки лікуваль-но-оздоровчих місцевостей і курортів визнані особливо охорон-ними природними територіями. На цих землях забороняється діяльність, що суперечить їх цільовому призначенню або може негативно впливати на природні лікувальні фактори цих земель.

З метою охорони природних лікувальних факторів земель оздоровчого призначення встановлюються округи санітарної охорони. У межах цих округів забороняється передавати зе-мельні ділянки у власність і надавати їх у користування, у тому числі в оренду, тим підприємствам, установам, організаціям і громадянам, діяльність яких є несумісною з охороною природ-них лікувальних властивостей та забезпеченням сприятливих умов для відпочинку населення.

Земельне право України

Режим округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих місцевостей встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У складі округа виділяється до трьох зон. Для земель кож-ної із зон передбачений особливий охоронний режим.

Режим першої зони установлюється для територій, де зна-ходяться джерела мінеральних вод та інших корисних копалин, що використовуються з лікувальною метою.

На території першої зони забороняється проживання та здійснення всіх видів господарської діяльності, за винятком робіт, пов’язаних з використанням природних ресурсів з ліку-вально-оздоровчою метою за умови застосування екологічно безпечних та раціональних технологій.

Режим другої зони встановлюється для території, з якої виникає стік поверхневих та грунтових вод до місця знаход-ження мінеральних озер, лиманів, пляжів, неглибокого заляган-ня мінеральних вод, для природних парків та інших земельних насаджень, для територій, зайнятих будівлями і спорудами са-наторно-курортних установ і призначених для санаторно-ку-рортного будівництва.

На території другої зони забороняється розміщення об’єктів і споруд, не пов’язаних безпосередньо із створенням і розвит-ком сфери курортного лікування та відпочинку, а також про-ведення робіт, що забруднюють навколишнє середовище і при-зводять до виснаження природних ресурсів. Серед заборонених такі види робіт, як будівництво промислових об’єктів, тварин-ницьких комплексів, ферм; створення водосховищ; використан-ня ядохімікатів, мінеральних добрив; викид стічних і дренаж-них вод у водні об’єкти; вирубка земельних насаджень тощо.

Режим третьої зони встановлюється для ближніх областей живлення і ділянок розвантаження мінеральних вод, водозбір-них майданів, джерел інших корисних копалин, віднесених до категорії лікувальних.

На території третьої зони вводяться обмеження на розмі-щення промислових і сільськогосподарських об’єктів і споруд, а також на проведення господарської діяльності, що сприяє заб-рудненню навколишнього середовища, природних лікувальних

Розділ XIX. Правовий режим земель особливо охоронних територій

ресурсів і їх джерел. Допускаються лише ті види робіт, які не викликають негативного впливу на природні лікувальні ресур-си і санітарний стан лікувально-оздоровчих місцевостей.

Власники земель та землекористувачі, що перебувають на лікувально-оздоровчих місцевостях, зобов’язані дотримуватися встановленого в округах санітарної охорони режиму і викону-вати передбачені санітарно-оздоровчі заходи.

Розвиток і забудова земель в межах округів санітарної охо-рони здійснюється в суворій відповідності з генеральним пла-ном курорту.