2.4. Землі ботанічних садів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Ботанічні сади створюються з метою збереження, вивчен-ня, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типо-вих видів місцевої і світової флори шляхом створення, попов-нення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, на-вчальної і освітньої роботи.

Ботанічні сади загальнодержавного значення є науково-дос-лідними природоохоронними установами.

Земельне право України

Ботанічним садам місцевого значення у встановленому порядку може бути надано статус науково-дослідної установи.

Ділянки землі та водного простору з усіма природними ре-сурсами вилучаються з господарського використання і надають-ся ботанічним садам у порядку, встановленому Законом Украї-ни “Про природно-заповідний фонд України” та іншими актами законодавства України.

На території ботанічних садів забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню колекцій флори.

У межах ботанічних садів для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання можуть бути виділені зони:

♦          експозиційна - її відвідування дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією ботанічного саду;

♦          наукова - до складу зони входять колекції, експеримен-тальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники ботанічного саду у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації саду;

♦          заповідна - відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов’язано з проведенням наукових спостережень;

♦          адміністративно-господарська.

Зонування території ботанічних садів проводиться відпові-дно до Положення про ботанічний сад та Проекту організації території ботанічного саду, що розробляється спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджується орга-ном, у підпорядкуванні якого перебуває ботанічний сад, за по-годженням з:

♦          Міністерством охорони навколишнього природного сере-довища України - щодо ботанічних садів загальнодержав-ного значення;

♦          органами Міністерства охорони навколишнього природ-ного середовища України на місцях - щодо ботанічних садів місцевого значення.

Розділ XIX. Правовий режим земель особливо охоронних територій