Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Землі національних природних і регіональних ландшафтних парків : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2.3. Землі національних природних і регіональних ландшафтних парків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Національні природні парки є природоохоронними, рекреацій-ними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загаль-нодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, істори-ко-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Розділ XIX. Правовий режим земель особливо охоронних територій

Ділянки землі та водного простору з усіма природними ре-сурсами та об’єктами вилучаються з господарського викорис-тання і надаються національним природним паркам у порядку, встановленому Законом України “Про природно-заповідний фонд України” та іншими актами законодавства України.

До складу територій національних природних парків мо-жуть включатися ділянки землі та водного простору інших зем-левласників та землекористувачів.

На національні природні парки покладається виконання таких основних завдань:

♦          збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;

♦          створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умо-вах з додержанням режиму охорони заповідних природ-них комплексів та об’єктів;

♦          проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроб-ка наукових рекомендацій з питань охорони навколиш-нього природного середовища та ефективного викорис-тання природних ресурсів;

♦          проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

На території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням:

♦          заповідна зона - призначена для охорони та відновлен-ня найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для при-родних заповідників;

зона регульованої рекреації - в її межах проводяться ко-роткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туЗемельне право України

ристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороня-ються рубки лісу головного користування, промислове рибальство й мисливство, інша діяльність, яка може нега-тивно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони;

♦          зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщен-ня готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслугову-вання відвідувачів парку;

♦          господарська зона - у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комуналь-ного призначення парку, а також землі інших землевлас-ників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природ-ного середовища.

На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рек-реації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану на-вколишнього природного середовища та зниження рекреацій-ної цінності території національного природного парку.

Зонування території національного природного парку, рек-реаційна та інша діяльність на його території провадяться відпо-відно до Положення про національний природний парк та Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його при-родних комплексів і об’єктів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекре-аційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забез-печення умов для організованого відпочинку населення.

Регіональні ландшафтні парки організовуються, як правило, без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів.

Розділ XIX. Правовий режим земель особливо охоронних територій

В разі необхідності вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів для потреб регіональних ландшаф-тних парків провадиться в порядку, встановленому законодав-ством України.

На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких завдань:

♦          збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;

♦          створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’єктів;

♦          сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.

На території регіональних ландшафтних парків з урахуван-ням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, істо-рико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей може проводитися зонування з ура-хуванням вимог, встановлених для територій національних природних парків.

Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів і порядок його реалізації затверджуються державним органом, який прийняв рішення про організацію парку.