Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Правовий режим земель транспорту : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Правовий режим земель транспорту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Правовий режим земель транспорту регламентується Зако-ном України “Про транспорт” та Земельним кодексом України.

Землями транспорту визнаються землі, надані в користу-вання або у власність підприємствам та організаціям залізнич-ного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту, вдосконалення і роз-витку об’єктів транспорту.

Землі транспорту можуть перебувати у державній, кому-нальній або приватній власності.

Згідно з вимогами земельного законодавства землі транс-порту повинні використовуватися лише за прямим призначен-ням без заподіяння шкоди прилеглим територіям шляхом здійснення викидів в атмосферу шкідливих речовин автотран-спортом, нерегульованого концентрованого скидання талих і дощових вод, безпечного пропуску повеней, забруднення на-фтопродуктами та внаслідок дії інших негативних факторів.

Розділ XVIII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку

У процесі проектування, будівництва та експлуатації заліз-ничних і автомобільних шляхів забезпечується:

♦          безпечне скидання на прилеглі території утворення уз-довж доріг потоків талих і дощових вод;

♦          безпечний пропуск повеней під мостовими переходами;

♦          створення захисних насаджень уздовж автомобільних шляхів;

♦          створення умов для безпечної міграції диких тварин.

Землі морського та річкового транспорту використовують-

ся із забезпеченням охорони берегів від руйнування і прибе-режних смуг від забруднення.

Землі трубопровідного транспорту використовуються з до-держанням правил безпечного проведення робіт на прилеглих територіях і безпечного проїзду через них.

Під час проектування, крім дотримання загального принци-пу - розміщувати об’єкти на непридатних для сільського гос-подарства землях або угіддях гіршої якості, - необхідно також вибирати оптимальні напрямки трас, щоб не створювати не-зручності сусіднім господарствам.

На територіях поселень об’єкти транспорту розміщуються лише за згодою відповідних місцевих адміністрацій.

На період будівництва, реконструкції чи ремонту своїх спо-руд підприємства мають право отримувати земельні ділянки для тимчасового користування. Порядок їх повернення такий самий, як і для підприємств промисловості. Тимчасові ділянки можуть передаватись підприємствам, установам і організаціям для улаштування під’їзних шляхів, вантажно-розвантажуваль-них майданчиків, складів та інших об’єктів з обов’язковою ком-пенсацією витрат на утримання і покращання таких ділянок.

Нормальна експлуатація, а також безпека об’єктів транспор-ту забезпечуються встановленням охоронних зон, розмір і ре-жим яких залежить від виду транспорту і визначається відпов-ідними нормами або проектно-технічною документацією. Землі цих зон залишаються у землекористувачів, але мають особли-вий режим, про який їх зобов’язано письмово повідомити відповідне транспортне підприємство.

Земельне право України

Відповідальність за утримання в належному стані земель, наданих у користування підприємствам і організаціям транспор-ту, і використання їх за цільовим призначенням покладається на керівників (власників) цих підприємств, установ і організацій.

До земель залізничного транспорту належать землі, надані в користування підприємствам і установам залізничного транс-порту відповідно до чинного законодавства України. До скла-ду цих земель входять землі, які є смугою відведення залізниць, а саме землі, надані під залізничне полотно та його облашту-вання, станції з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирсь-кого господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, ка-налізації, захисні і укріплюючі насадження, службові і культур-но-побутові приміщення та інші споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту.

Уздовж земель залізничного транспорту можуть встановлю-ватися охоронні зони. Вони включають: ділянки, необхідні для збереження міцності і стійкості споруд та пристроїв; ділянки, покриті лісом та іншою рослинністю, у разі порушення яких можуть утворюватись зсуви, спливи, рови, селеві потоки, рухомі піски, снігові лавини; смуги, що забезпечують необхідну відстань від об’єктів до населених пунктів, промислових підприємств і окремих будівель; смуги, що необхідні для встановлення вибу-ховонебезпечних зон в камінних та інших кар’єрах.

В зонах з особливими умовами землекористування заборо-няються: будь-які будівельні, монтажні, гірничі, кар’єрні роботи без письмового дозволу управління залізниці; вирубувати ліс і порушувати рослинний покрив способами, які можуть призве-сти до виникнення зсувів, селевих потоків, ровів, рухомих пісків, снігових заносів; споруджувати лінії зв’язку, електроме-режі, а також трубопроводи без погодження з Міністерством шляхів сполучення України.

Проектно-технічна документація встановлює розміри зе-мельних ділянок для: забезпечення смуги необхідної ширини у випадках, що вимагають індивідуального проектування зе-мельного полотна, бокових резервів, штучних протипожежних

Розділ XVIII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку

споруд, переїздів, протиерозійних і снігозатримуючих лісопоса-док; розміщення станцій, локомотивних і вагонних депо, жит-лових поселень тощо; захисних зон, а також зон перспектив-ного розвитку; тимчасових потреб (на період будівництва).

До земель морського транспорту належать землі, надані в користування під:

♦          морські порти з набережними, майданчиками, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об’єктами загально-портового і комплексного обслуговування флоту;

♦          гідротехнічні споруди і засоби навігаційної обстановки, судноремонтні заводи, майстерні, бази, склади, радіоцен-три, службові та культурно-побутові приміщення та інші споруди, що обслуговують морський транспорт.

До земель морського транспорту також належать території, насипані або намиті в акваторії за кошти портів.

Спорудження на підходах до портів (каналів) мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об’єктів, а також спорудження радіосистем у зоні радіонавігац-ійних об’єктів погоджується з адміністрацією портів.

До земель річкового транспорту належать землі, надані в користування під:

♦          порти, спеціалізовані причали, пристані і затоки з усіма техн-ічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річко-вий транспорт, пасажирські вокзали, павільйони і причали;

♦          судноплавні канали, судноплавні, енергетичні та гідро-технічні споруди, службово-технічні будівлі, берегоукріп-лювальні споруди і насадження;

♦          спеціальні насадження для вирощування деревини, в тому числі ділової, вузли зв’язку, радіоцентри і радіостанції;

♦          будівлі, берегові навігаційні знаки та інші споруди для обслуговування водних шляхів, судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, майстерні, судноверфі, відстойно-ремонтні пункти, склади, матеріально-технічні бази, інженерні мережі, службові та культурно-побутові приміщення, інші об’єкти, що забезпечують роботу річко-вого транспорту.

Земельне право України

Для робіт, пов’язаних із судноплавством на внутрішніх вод-них шляхах, поза населеними пунктами виділяється у встанов-леному порядку берегова смуга. Землі берегової смуги не ви-лучаються у землекористувачів і використовуються відповідно до чинного законодавства України.

До земель автомобільного транспорту належать землі, надані в користування під споруди і устаткування енергетичного, гараж-ного та паливно-роздавального господарства, автовокзали, авто-станції, лінійні виробничі споруди, службово-технічні будівлі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції, автотран-спортні, транспортно-експлуатаційні підприємства, авторемонтні заводи, бази, вантажні двори, майданчики контейнерні для пере-чеплення, службові та культурно-побутові приміщення й інші об’єкти, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

До земель дорожнього господарства належать землі, на-дані в користування під проїзну частину, узбіччя, земляне полотно, декоративне озеленення, резерви, кювети, мости, тунелі, транспортні розв’язки, водопропускні споруди, підхідні стіни, смуги відведення і розташовані в їх межах інші дорожні споруди та обладнання.

До складу земель дорожнього господарства входять також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування ав-томобільних доріг, а саме:

♦          паралельні об’їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові спо-руди, вловлюючі з’їзди;

♦          майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об’єкти служби дорожнього сервісу;

♦          будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служ-би з виробничими базами;

♦          придорожні лісосмуги для захисту доріг і вирощування деревини, в тому числі ділової.

Землі, що знаходяться під автомобільними дорогами загаль-ного користування та їх спорудами, надаються дорожнім орган-ізаціям у користування відповідно до чинного законодавства.

Розділ XVIII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку

До земель авіаційного транспорту належать землі, надані в користування під:

♦          аеропорти, аеродроми, відокремлені споруди (об’єкти уп-равління повітряним рухом, радіонавігаційні та посадки, очисні та інші споруди), службово-технічні території з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіац-ійного транспорту;

♦          вертольотні станції, включаючи вертольотодроми, службо-во-технічні території з усіма будівлями та спорудами;

♦          ремонтні заводи цивільної авіації, аеродроми, вертольо-тодроми, гідроаеродроми та інші майданчики для експлу-атації повітряних суден;

♦          службові об’єкти, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

До земель міського електротранспорту належать землі, надані в користування під відокремлені трамвайні колії та їх облашту-вання, колії і станції фунікулерів, канатних доріг, ескалаторів, трамвайно-тролейбусних депо, вагоноремонтні заводи, споруди енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв’язку, службові і культурно-побутові приміщення та інші споруди, не-обхідні для забезпечення роботи міського електротранспорту.