Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ ХVІІІ Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 1. Правовий режим земель промисловості : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Розділ ХVІІІ Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 1. Правовий режим земель промисловості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Згідно з вимогами Земельного кодексу України землями промисловості визнаються землі, надані для розміщення та ек-сплуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-руд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адмініст-ративно-побутових будівель, інших споруд.

Землі промисловості можуть перебувати у громадян та юри-дичних осіб у постійному або тимчасовому користуванні на умовах оренди, крім земель, що перебувають виключно у дер-жавній власності.

Земельні ділянки промислових підприємств призначені для розміщення цехів, внутрізаводських комунікацій, під’їзних шляхів, складських приміщень та інших необхідних будівель і споруд та для організації виробничої діяльності. Частина зе-мельної ділянки зайнята адміністративними і культурно-побу-товими будівлями (заводоуправління, їдальня, медпункт). При цьому об’єктом права землекористування є саме підприємство. Воно відповідає за стан і використання землі.

Розмір ділянки даного підприємства визначається проектом його будівництва з врахуванням максимально економного ви-користання землі.

Як правило, нові підприємства будуються в промислових районах (вузлах), де організуються загальні допоміжні вироб-ництва, інженерні споруди, системи енерго-, водопостачання та інші комунікації. Тому проекти підприємств повинні бути по-в’язані з проектами планування промислових районів, схема-Розділ XVIII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку

ми генеральних планів промислових вузлів, а при їх відсутності -з існуючими комунікаціями і спорудами. Виконання цих вимог сприяє охороні та раціональному використанню земель.

Крім того, в проект будівництва закладаються можливості дотримання протипожежних норм; раціональні рішення щодо охорони водоймищ, грунту і атмосферного повітря, відведення стічних вод; затрати на зняття і збереження родючого шару грунтів, на рекультивацію і компенсацію збитків, спричинених попереднім землекористувачам.

Ділянки для відвалів, відходів, шлаконакопичувачів нале-жить вибрати на землях, не придатних для сільського господар-ства, з дотриманням норм і правил безпеки.

Будівельні норми і правила встановлюють цілу низку забо-ронених заходів. Розміщення підприємств, будівель, споруд і комунікацій не допускається:

♦          на площах залягання корисних копалин без погодження з органами державного гірничого нагляду;

♦          в небезпечних зонах відвалів породи вугільних і сланце-вих шахт чи збагачувальних фабрик;

♦          в зонах активних селевих потоків і сніжних завалів, які можуть загрожувати забудові;

♦          в зелених зонах міст і селищ міського типу;

♦          на землях, зайнятих чи призначених для лісів, лісопарків;

♦          на ділянках, забруднених органічними і радіоактивними відходами до закінчення строків, установлених органами санітарно-епідеміологічної служби;

♦          на землях заповідників і їх охоронних зон;

♦          в охоронних зонах пам’яток історії, археології, архітекту-ри, мистецтв, що охороняються державою.

Шдприємства, що діють на тимчасово представлених зе-мельних ділянках, зобов’язані за свій рахунок привести їх в стан, придатний для використання за основним призна-ченням. Рекультивація ведеться в ході основної діяльності, а в разі неможливості цього - не пізніше одного р. після за-вершення робіт.

Земельне право України

Підприємства, діяльність яких порушує грунтовий покрив, зобов’язані знімати і зберігати родючий шар для рекультивації земель і підвищення родючості малопродуктивних угідь.

Навколо промислових підприємств залежно від характеру виробництва повинні створюватися санітарно-захисні зони відповідно до норм, затверджених у встановленому порядку. В межах цих зон житлове будівництво забороняється.

Створення санітарно-захисної зони не позбавляє власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, землі яких опинилися в межах цієї зони, права власності або користуван-ня ними з обмеженнями, встановленими для цих зон.

Захисні зони в межах міст, селищ міського типу повинні впорядковуватися і озеленюватися промисловими підприєм-ствами відповідно до проектів планування і забудови цих на-селених пунктів.