Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. Складання проектів щодо встановлення меж сільських населених пунктів 8.1. Мета і зміст складання проектів : Земельне право України : Бібліотека для студентів

8. Складання проектів щодо встановлення меж сільських населених пунктів 8.1. Мета і зміст складання проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Складання проектів щодо встановлення меж сільських на-селених пунктів здійснюється на підставі Технічних вказівок з цього питання, схвалених Науковою радою Українського нау-ково-дослідного і проектно-вишукувального інституту по зем-Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

леустрою від 11 жовтня 1991 р. (протокол №5) і затверджених Держкомземом України 30 жовтня 1991 р.

Проекти встановлення меж сільських населених пунктів складаються з метою забезпечення реалізації прав сільських Рад з регулювання земельних відносин на території сільських на-селених пунктів, що знаходяться у їх віданні.

Під час визначення території населеного пункту слід керу-ватись: Постановами Верховної Ради України, рішеннями відповідних Рад, Земельним кодексом України, згаданими тех-нічними вказівками та іншими діючими нормативно-технічни-ми документами з цих питань.

Проекти включають техніко-економічне обгрунтування розмірів сільських населених пунктів з урахуванням розробле-них проектів планування та забудови і перспектив розвитку землеволодіння та землекористування.

Проекти встановлення меж сільських населених пунктів розробляються на підставі завдання на проектування, яке скла-дається сільською Радою одночасно по всіх сільських населених пунктах, розташованих на території цієї сільської Ради. Проек-ти розглядаються і погоджуються сільською Радою, затверджу-ються районною (міською) Радою.

На основі затверджених проектів встановлюються межі сільських населених пунктів у натурі.

До підготовчих робіт відносяться:

♦          збір, вивчення та аналіз планово-картографічних матеріалів, земельно-облікової документації, матеріалів відводу земель в межах села, проекту планування та забудови, проектів внутрігосподарського землеустрою, проектної документації з питань охорони навколишнього прирородного середови-ща і грунтоводоохорони, матеріалів інвентаризації земель, даних про склад та чисельність населення;

♦          обстеження території сільського населеного пункту, вибір опорного планово-картографічного матеріалу, визначення обсягів польових вимірювальних робіт з метою приведен-ня планово-картографічного матеріалу у відповідність з натурою;

Земельне право України

♦          нанесення на планову основу меж усіх землеволодінь (крім особистих підсобних господарств громадян) і зем-лекористувань, що знаходяться на території сільського населеного пункту;

♦          проведення польового обстеження і погодження меж сільських населених пунктів.

У проекті встановлених меж сільських населених пунктів визначаються функціонально взаємоув’язані території (земельні ділянки), що використовуються для розміщення всього житло-вого та культурно-побутового будівництва, а також об’єктів виробничого призначення, створення систем інженерного об-ладнання і благоустрою, забезпечення санітарно-гігієнічних та рекреаційних умов, ведення особистого підсобного господар-ства, інших потреб.

Загальна площа населеного пункту визначається з урахуван-ням потреби населення в додатковій площі для розвитку особи-стих підсобних господарств, індивідуальної забудови тощо.

В межі сільських населених пунктів включають:

♦          зони житлової забудови з ділянками для ведення особи-стого підсобного господарства (в цілому);

♦          території загального користування з громадськими будів-лями, зеленими насадженнями, майданами, водоймища-ми, вулицями, проїздами;

♦          ділянки для розміщення об’єктів комунального призна-чення (водозаборів, очисних споруд тощо);

♦          виробничі зони, що знаходяться в межах села;

♦          землі, надані в установленому порядку організаціям, підприємствам, установам для цільового призначення в межах населеного пункту;

♦          рекреаційні зони, що знаходяться в межах населеного пункту або безпосередньо прилягають до нього;

♦          сільськогосподарські угіддя, які розташовані в межах на-селеного пункту;

♦          резервні території, необхідні для розширення забудови сільських населених пунктів відповідно до перспектив їх розвитку і архітектурно-планіровочної структури.

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Проект встановлення меж сільських населених пунктів роз-робляється на основі та з урахуванням:

♦          вимог контурно-меліоративної організації території;

♦          обгрунтованих даних проектів планування та забудови сіл;

♦          змін в межах населеного пункту, викликаних перерозпо-ділом земель між землеволодільцями та землекористува-чами згідно з Земельним кодексом;

♦          даних інвентаризації земель, проведеної згідно з постано-вою Верховної Ради Української РСР “Про земельну ре-форму”.

На стадії складання проекту площа населеного пункту обчис-люється як сума контурів, що входять в межі населеного пункту. За основу приймають дані коректування планових матеріалів минулих років. Якщо до населеного пункту відноситься частина площі контура, то обчислена площа всіх ділянок контура повин-на бути ув’язана до загальної площі контура.

Вирахування площ здійснюється по окремих землеволодіннях та землекористуваннях, земельних угіддях загального користуван-ня. Провадиться розшифровка земель, що не показані на плані, шляхом рекогносцирувального обстеження кварталів населеного пункту. Як правило, на цій стадії робіт використовуються дані попереднього вирахування площ. Площа особистих підсобних господарств вираховується в цілому по населеному пункту.

Експлікація земель в межах населеного пункту складається по землеволодільцях (крім особистих підсобних господарств) і землекористувачах, землях загального користування.

У результаті проведеної роботи складається графічне крес-лення проекту встановлення меж сільських населених пунктів.

Проект встановлення меж сільських населених пунктів по-годжується з суміжними землеволодільцями або землекористу-вачами, районними (міськими) землевпорядними, природоохо-ронними, санітарними органами та органом архітектури і подається на розгляд до сільської Ради.

Сільська Рада розглядає проект встановлення меж сільських населених пунктів та зі своїм висновком подає проект на роз-гляд районної Ради.

Земельне право України

Проект встановлення меж сільських населених пунктів розглядається і затверджується районною Радою народних депутатів.