Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Формування меж земельних ділянок спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб в існуючій багатоповерховій забудові : Земельне право України : Бібліотека для студентів

7.4. Формування меж земельних ділянок спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб в існуючій багатоповерховій забудові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Система землевпорядних заходів щодо визначення прав власності на землю, обмежень, сервітутів і меж земельних діля-нок в існуючій забудові включає:

♦          розробку плану земельно-господарського устрою (зону-вання цільового використання земель);

♦          розробку проекту визначення меж земельних ділянок спільної власності фізичних та юридичних осіб або про-екту відведення земельних ділянок;

♦          підготовку документів, що посвідчують право власності або право користування землею;

♦          проведення державної землевпорядної експертизи;

♦          реєстрацію земельних ділянок, прав на них, обмежень та сервітутів.

Визначення меж земельної власності в існуючій забудові, узаконення (визнання) прав на земельні ділянки здійснюють-ся на підставі розроблених та затверджених проектів землеус-трою з урахуванням існуючої кадастрової інформації про зем-лю та додержанням вимог щодо експлуатації будівель і споруд, а також за рішенням відповідних органів.

Земельне право України

Проект визначення меж земельних ділянок спільної влас-ності фізичних та юридичних осіб може передбачати:

♦          розмежування та об’єднання земельних ділянок;

♦          удосконалення зовнішніх меж земельних ділянок;

♦          узаконення (визнання) прав власності на землю;

♦          встановлення обмежень та сервітутів у відповідності з висновками органу містобудування та інших державних органів.

Розмежування полягає в поділі земельної ділянки, яка скла-дається з реальних земельних часток, на дві чи більшу кількість земельних ділянок або в розподілі земельної ділянки за рівня-ми: наземний, підземний та надземний. В цьому випадку межі земельних ділянок для кожного рівня встановлюються окремо і права на землю закріплюються за різними власниками.

Земельна ділянка, необхідна для розміщення та обслугову-вання будинку (будівлі, споруди), який перебуває у власності декількох осіб, розподілу в натурі (на місцевості) не підлягає і належить цим особам на праві спільної (часткової або сумісної) власності. При цьому видається один правоустановлюючий документ, до якого додається перелік співвласників (співкори-стувачів) із зазначенням їх земельних часток.

Суміжні земельні ділянки можуть бути об’єднані в одну земельну ділянку, в результаті чого права на ділянки, що були об’єднані, анулюються і оформляється право на нову ділян-ку. При цьому права та обов’язки, що були встановлені для первісних ділянок, можуть залишитися незмінними стосов-но нової ділянки.

Забудована територія, окремі елементи якої (проїзди, тротуа-ри, майданчики для господарських цілей та інше) створювалися для спільного обслуговування групи будинків, об’єднується в одну земельну ділянку, яка належить власникам будинків на правах спільної (часткової або суміжної) власності з обов’язковим вста-новленням реальних та (або) ідеальних земельних часток.

Удосконалення зовнішніх меж земельних ділянок здійснюється за згодою їх власників та інших осіб, майнові інтеРозділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

реси яких пов’язані з цими ділянками (орендарів, заставоутри-мувачів тощо).

Якщо при удосконаленні меж зміна площі кожної з земельних ділянок не перевищує 6%, то вважається, що земельна власність залишилася незмінною і права власників не анулюються.

Якщо зміна площі земельних ділянок перевищує 6%, то цей факт розглядається як скасування старої та утворення нової земельної ділянки, про що готується новий розпорядчий доку-мент на право власності (користування) землею.

Встановлення меж земельних ділянок, розташованих в од-ному кварталі, доцільно провадити одночасно для всіх ділянок.

Встановлення меж окремої земельної ділянки може здійсню-ватися лише у випадках її поділу на декілька нових або при об-’єднанні суміжних ділянок чи удосконаленні їх спільної межі.

Якщо встановлення меж земельної ділянки призводить до ущемлення інтересів суміжних землекористувачів (немож-ливість проїзду, проходу до шляхів загального користування, підключення до інженерних комунікацій тощо), то у висновках відповідних державних органів в обов’язковому порядку заз-начаються обмеження та сервітути.

У спільній частковій власності на землю можуть бути вста-новлені юридичні межі. Юридична межа – це повітряна пло-щина, яка визначає, де умовно закінчується власність одного землеволодільця і починається власність другого землеволоділь-ця. Вона на місцевості не закріплюється.

Будь-які зміни прав власності на землю та меж земельних ділянок, пов’язані з їх об’єднанням чи поділом, реєструються у земельно-кадастрових документах в установленому порядку.

Організація робіт по визначенню меж земельних ділянок спільної дольової власності фізичних і юридичних осіб в існу-ючій забудові передбачає розроблення та затвердження про-ектів землеустрою земельно-кадастрової одиниці.

Проект землеустрою розробляється з врахуванням вимог затвердженого у встановленому порядку плану земельно-гос-подарського устрою та іншої землевпорядної або проектно-техЗемельне право України

нічної документації, яка визначає розміри земельних ділянок та їх правовий статус відповідно до технічних завдань.

Замовником проекту землеустрою виступають відповідні органи місцевого самоврядування або за їх дорученням -відповідні виконавчі комітети, управління земельних ресурсів та юридичні або фізичні особи.

Завдання на розроблення проекту виконується замовником за участю землевпорядних органів та органів архітектури.

Шдготовчі роботи з розроблення проекту поділу території включають в себе натурні обстеження та аналіз даних держав-ного земельного кадастру, матеріалів відповідної землевпорядної документації, генеральних планів, проектів детального плануван-ня, чергових кадастрових планів, виконавчих зйомок, опорних історико-архітектурних планів, рішень про встановлення зон з особливим режимом використання земель, топографо-геодезич-них матеріалів, даних інвентаризації земель населеного пункгу.

Розроблення проекту включає техніко-економічне обгрун-тування розмірів та меж земельних ділянок, визначення прав власності, встановлення об’єктів сервітутів та зон з особливим режимом використання земель, опис їх меж.

До складу проекту входять:

♦          проектний план меж земельних ділянок спільної дольо-вої власності в межах мікрорайону (кварталу);

♦          кадастровий план;

♦          текстовий матеріал - пояснювальну записку з описом обмежень та сервітутів.

Проект землеустрою підлягає державній землевпорядній експертизі і затверджується відповідними органами відповідно до діючого законодавства.

Після затвердження проекту землеустрою межі визна-чених проектом земельних ділянок переносяться в натуру (на місцевість) і закріплюються межовими знаками вста-новленого зразка.

На підставі встановлених в натурі (на місцевості) меж зе-мельних ділянок видаються документи, що посвідчують пра-ва на землю. Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Розроблення проектів землеустрою виконують державні та інші землевпорядні організації.

Фінансування розроблення проекту землеустрою, а також пов’язаних з ним геодезичних вишукувальних робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, фізичних і юридичних осіб.

Таблиця

Нормативні параметри, які визначають

розміри земельних ділянок, наданих під житлову

та громадську забудову

17.

            Розмір

            земельної      

            ділянки в       

Об’єкт            кв.м та

кількість

ділянок на

1га, кв.м         Санітарні розриви, м

1          2          3

Садибний будинок

1000 кв.м/8-9 (макс.)

600 / 13-15

500 / 16-17

400 / 19-21

1.Немешпе1мвідбічної

межі ділянки і стіною

житлового будинку або

господарської будівлі.

2. Неменше15мміж

довгими сторонами

житлових будинків та між

довгими сторонами і

торцями з вікнами із

житлових кімнат (для 2-3

поверхової забудови).

3.Неменшевисоти9-16

поверхового будинку між

садибним будинком і довгою

стороною 9–16 поверхового

будинку.        

Земельне право України

Продовження табл. 17.1

1          2          3

Садибний

будинок

(блокований) 300 / 24-27 200 / 32-38 150 / 40-49 4.Неменше15мвідвікон дому до майданчика для компосту, дворової вбиральні та очисних споруд каналізації та не менше 12м - до сараю для утримання худоби і птиці.

5. В сільській місцевості житлові будинки треба розміщувати з відступом від красної лінії вулиць: магістральних - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м.

Багато квартир-ний будинок: до 3 поверхів

4-5 поверхів

6-8 поверхів

9-12 поверхів 30.1     -23,3

м2/чол.

20.2     -17,0

м2/чол.

15.3     -13,9

м2/чол. 12,2 -12,0

м2/чол.           He менше 15м між довгими сторонами житлових будинків та між довгими сторонами і торцями з вікнами із житлових кімнат. He менше 20 м між довгими сторонами житлових будинків та не менше 15 м між довгими сторонами і торцями з вікнами із житлових кімнат.