Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Земельна ділянка та її складові : Земельне право України : Бібліотека для студентів

7.2. Земельна ділянка та її складові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Поняття земельної ділянки є базовим поняттям земельного права та землеустрою в населених пунктах.

Розміри земельних ділянок та їх компонентів обумовлю-ються функціональним використанням (призначенням) і об-грунтовуються раціональним (ефективним) використанням землі, будівельними, протипожежними, санітарними та інши-ми нормами з урахуванням придатності та цінності території населеного пункту.

Розмір земельної ділянки характеризується фізичною та аналітичною площами. В правоустановлюючих документах на-водиться аналітична площа земельної ділянки.

Земельні ділянки можуть бути подільними і неподільними.

Подільними земельними ділянками є такі, що без порушен-ня їх сутності (втрати істотних складових) можуть бути под-ілені на реальні земельні частки, кожна з яких після поділу ут-ворює нову земельну ділянку, здатну забезпечити нормативні вимоги щодо забудови або іншого її використання.

Неподільними земельними ділянками є такі, що склада-ються з ідеальних земельних часток і не можуть бути под-ілені в натурі (на місцевості) без шкоди для їх раціональ-ного використання.

Межі земельної ділянки поширюються на підземний та на-земний простір, який власник земельної ділянки вправі вико-Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

ристовувати на свій розсуд, якщо інше не передбачене чинним законодавством (про надра, про використання повітряного простору тощо) та не порушує прав інших осіб.

Розміри земельних ділянок різного функціонального вико-ристання в існуючій забудові визначаються, виходячи з необх-ідності забезпечення умов експлуатації розташованих на них будинків, будівель, споруд, насаджень на підставі дотримання встановлених будівельних, протипожежних і санітарних норм відповідно до цільового призначення цих ділянок, а також ра-ціонального використання суміжних ділянок.

Для кожної земельної ділянки має бути вказано її функціо-нальне використання, на основі якого визначається норматив-ний розмір земельної ділянки.

У разі поліфункціонального використання земельної ділян-ки її розмір визначається з урахуванням нормативів, встанов-лених для кожного виду використання окремо.

Розміри земельних ділянок під об’єктами визначаються відповідно до затвердженого в установленому порядку проек-ту землеустрою.

Земельна ділянка може включати компоненти, які забезпе-чують її функціональну цілісність:

♦          територію під будинками (спорудами, будівлями);

♦          господарські та інші майданчики;

♦          шляхи, проїзди та тротуари;

♦          озеленені території;

♦          замкнуті водні простори (при наявності) тощо.

Ряд з цих елементів нормується за питомими розмірами та відстанню до будинків, будівель і споруд, а також до ліній рег-ламентації, які впливають на визначення граничних розмірів земельних ділянок в залежності від загальної площі основних, обслуговуючих та допоміжних будівель і споруд, їх поверхо-вості та взаєморозміщення.

До комплексу нормативних параметрів, що визначають роз-міри земельної ділянки, також відносяться: коефіцієнт забудо-ваності, частка озеленених та відкритих просторів, які встановЗемельне право України

люються відповідно до цільового призначення ділянки і дифе-ренціюються в залежності від цінності території.