Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6.2. Надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Замовник звертається з клопотанням до відповідного орга-ну місцевого самоврядування про надання дозволу на підготов-ку матеріалів про попереднє погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків). До клопотання додаються необхідні обгрунтовуючі матеріали та розрахунки.

Відповідні органи місцевого самоврядування розглядають у місячний термін клопотання і дають замовнику дозвіл на підго-товку матеріалів попереднього погодження місця розташуван-ня будівництва житлового будинку (будинків).

Замовник погоджує найбільш доцільне місце розташуван-

ня будівництва житлового будинку, розміри намічуваної зе-

мельної ділянки та умови її відведення з власником землі (зем-

лекористувачем),      місцевими      землевпорядниками,

природоохоронними, санітарними органами, органами містобу-дування та архітектури і подають матеріали погодження до відповідного органу місцевого самоврядування.

Матеріали погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків) повинні включати:

♦          викопіювання з генерального плану міста або проекту забудови населеного пункту;

копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній вар-іантів розміщення житлового будинку (будинків) із зазЗемельне право України

наченням загальної площі, яку необхідно вилучити, а та-кож визначення умов їх відведення.

Всі витрати, пов’язані з підготовкою матеріалів попереднь-ого погодження місця розташування об’єкта, замовник бере на свій кошт.

Фінансування проектних робіт до погодження місця розта-шування об’єкта не допускається.

Рішення про погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків) є підставою для одержання за-мовником архітектурно-планувального завдання на проектуван-ня, яке видається органами містобудування та архітектури.

Розроблення та затвердження проектно-кошторисної до-кументації на будівництво житлового будинку (будинків) здійснюється згідно із існуючими будівельно-планувальними нормативами.

Після розроблення та затвердження у встановленому по-рядку проектно-кошторисної документації замовник звер-тається до відповідних органів місцевого самоврядування з клопотанням про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво житлового бу-динку (будинків).

До клопотання додаються:

♦          копія генерального плану будівництва, затвердженого у встановленому порядку;

♦          проект організації будівництва житлового будинку (бу-динків);

♦          титульний список або довідка про фінансування будів-ництва;

♦          рішення місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих комітетів Рад про погодження місця розташу-вання будівництва житлового будинку (будинків);

♦          інші матеріали.

Відповідні органи місцевого самоврядування розглядають клопотання у місячний термін і дають замовнику дозвіл на скла-дання проекту відведення земельної ділянки.

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Проект відведення земельної ділянки під будівництво жит-лового будинку погоджується з власником землі (землекорис-тувачем) та подається місцевим органам державної виконавчої влади та виконавчим комітетам Рад, які розглядають його у місячний термін і приймають рішення про вилучення і надан-ня у спільне користування або спільно-сумісну власність зе-мельної ділянки (прибудинкової території) для спорудження житлового будинку (будинків).

Проект відведення земельної ділянки прибудинкової те-риторії розробляється на підставі затвердженої проектної до-кументації.

Закріплення меж наданої земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Земельними ділянками, наданими спочатку під споруджен-ня житлового будинку (будинків), а потім у спільне користу-вання для обслуговування будинку або спільну часткову власність, члени Об’єднання власників будинків користуються за згодою всіх власників будинку, залежно від розміру часток у спільній власності на житловий будинок.