Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та передача їх у спільне користування членам об’єднань власників багатоквартирних будинків 6.1. Поняття прибудинкових територій, встановлення та закріплення їхніх меж і передачі їх у спільне користування : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та передача їх у спільне користування членам об’єднань власників багатоквартирних будинків 6.1. Поняття прибудинкових територій, встановлення та закріплення їхніх меж і передачі їх у спільне користування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Порядок встановлення та закріплення меж прибудинко-вих територій існуючого житлового фонду та передачі їх у спільне користування членам об’єднань власників багатоквар-тирних будинків регламентується Положенням з даного пи-тання, затвердженим спільно наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомунгоспу України та Фонду державного майна України від 5 квітня 1996 р. № 31/30/53/396.

Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків (далі – Положення) розроблено відповідно до Зе-мельного кодексу України, законів України “Про основи містобудування”, “Про місцеві Ради народних депутатів Ук-раїни та місцеве самоврядування”, “Про власність”, Указів Президента України від 21 серпня 1995 р. №760/95 “Про положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію” та “Положення про районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію”, від 30 грудня 1995 р. №1194/95 “Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам сільських, селищних і міських Рад” та від 12 липня 1995 р. №608/95 “Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності”, Постанови Кабінету

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Міністрів України від 31 липня 1995 р. №588 “Про затверджен-ня Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і ви-користання майна житлових будинків, яке перебуває у загаль-ному користуванні”, Державних будівельних норм “Містобуду-вання. Планування і забудова міських і сільських поселень”.

Розроблення Положення обумовлено особливістю земель-них ділянок багатоквартирної несадибної житлової забудови, які, як правило, знаходяться у спільному користуванні декіль-кох юридичних осіб (власників будинків) і мають єдину інфра-структуру та об’єкти обслуговування будинків (проїзди, троту-ари, майданчики для господарських цілей та інше).

Прибудинкова територія - це встановлена за проектом под-ілу території мікрорайону (кварталу) та проектом забудови зе-мельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудо-ви, яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку (будинків) і пов’язаних з ним господарських та техн-ічних будівель і споруд. Прибудинкова територія встановлюєть-ся для будинку (будинків) і не може виділятися для частини будинку (блоку, поверху, секцій квартир тощо).

Склад та поділ території мікрорайону кварталу на окремі земельні ділянки прибудинкових територій визначаються не-обхідністю забезпечення ефективного утримання та експлуа-тації житлового будинку та прибудинкових територій на підставі дотримання встановлених будівельних, протипожеж-них і санітарних норм.

Прибудинкова територія включає:

♦          територію під житловим будинком (житловими будинками);

♦          проїзди та тротуари;

♦          озеленені території;

♦          ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

♦          майданчики для відпочинку дорослого населення;

♦          майданчики для занять фізичною культурою;

♦          майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;

♦          майданчики для господарських цілей;

Земельне право України

♦          майданчики для вигулювання собак;

♦          інші території, пов’язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших пов’язаних з ними об’єктів.

Розміри земельних ділянок прибудинкових територій визначаються пропорційно залежно від загальної площі жит-лових, допоміжних і нежилих приміщень, поверховості бу-динків, їх розташування в межах населеного пункту відпов-ідно до державних норм і правил і затвердженої проектно-технічної документації.

Межі земельних ділянок прибудинкових територій вста-новлюються за проектами цих ділянок відповідно до затвер-джених у встановленому порядку норм і проектно-технічної документації. Затверджений відповідними органами місцево-го самоврядування за місцем розташування цих ділянок про-ект поділу території мікрорайону (кварталу), групи будинків є підставою для розробки проектів відведення земельних ділянок прибудинкових територій будинку (будинків) цьо-го мікрорайону (кварталу).

В проекті поділу території мікрорайону, виходячи з існую-чої ситуації, встановлюються також території спільного корис-тування, які знаходяться у спільній частковій власності. Утри-мання та використання вказаних територій або об’єктів здійснюється відповідно до угод, укладених зацікавленими об’єднаннями власників, що створюються власниками для уп-равління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні. Ці території не підля-гають поділу на місцевості.

У складі прибудинкової території також визначаються об’єкти, що використовуються сторонніми користувачами з установле-ними правилами експлуатації та користування (спільні проїзди, наскрізні проходи у будовах тощо), їх межі. В проекті також встановлюються сторонні користувачі.

До цих об’єктів відносяться окремі ділянки (ігрові майдан-чики, майданчики для занять фізичною культурою, для тимча-сового зберігання автомобілів, для господарських цілей та для вигулювання собак), об’єкти загального призначення для гру-Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

пи будинків кварталу, мікрорайону. Земельні ділянки, необхідні для здійснення реконструкції, ремонту та експлуатації існуючих магістральних наземних та підземних інженерних мереж, пере-даються Об’єднанням власників будинків у користування, інші види мереж – надаються у власність з встановленими прави-лами експлуатації. Усі ці ділянки використовуються власника-ми землі з обмеженнями, що передбачаються правилами, зат-верджуваними у встановленому порядку. Межі цих об’єктів та особливості їх використання встановлюються у проекті поділу території (мікрорайону, кварталу) та подаються в складі проек-ту відведення земельних ділянок прибудинкових територій.

У разі неможливості поділу території мікрорайону, квар-талу, групи будинків, окремі складові якої створювалися для спільного обслуговування групи будинків, без ущемлення інтересів співвласників цих будинків та порушення діючих норм і проектно-технічної документації прибудинкова тери-торія об’єднується в одну земельну ділянку, яка переходить у спільне користування або у спільну часткову власність співвласників будинків.

Замовниками проекту поділу території мікрорайону, квар-талу виступають, як правило, відповідні органи місцевого само-врядування.

Проект поділу території є містобудівним обгрунтуванням виділення прибудинкових територій (земельних ділянок). Він розробляється на підставі проекту забудови території опорно-го (чергового) плану з урахуванням рішень містобудівної доку-ментації і містить графічний матеріал – план поділу прибудин-кових територій, який виконується на відкоригованому топогеодезичному плані, і пояснювальну записку.

Пояснювальна записка містить відомості про прибудинкові території та землеволодіння під громадськими та іншими спо-рудами мікрорайону (кварталу, групи будинків). Подається роз-рахунок площі прибудинкових територій, яка припадає на оди-ницю загальної площі будинку.

Наводиться перелік умов використання об’єктів з установ-леними правилами експлуатації, обумовленими їх загальним

Земельне право України

користуванням (спільні проїзди, майданчики, частини споруд, наскрізні проходи у будинках тощо).

У тому випадку, коли на території мікрорайону (кварталу, групи будинків) є ділянки, не освоєні згідно з містобудівною документацією або наднормативні надлишки території, необхі-дно встановлювати їх межі як резервних ділянок.

Передача прибудинкових територій (земельних ділянок) у користування чи власність Об’єднанням власників будинків здійснюється за їх зверненням до відповідних органів місцево-го самоврядування.

Дозвіл на підготовку проекту відведення прибудинкової території видається відповідними органами місцевого самовря-дування на підставі затвердженого проекту поділу території мікрорайону (кварталу, групи будинків).

Розроблення проекту поділу території мікрорайону (квар-талу) виконують спеціалізовані проектні організації, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на розроблення проектно-плану-вальної документації, за договором з замовником.

Замовником розроблення проекту відведення прибудин-кової території виступають відповідні органи місцевого само-врядування.

Розроблення проекту відведення прибудинкової території виконують структурні підрозділи міських управлінь (відділів) або районних відділів земельних ресурсів Держкомзему Украї-ни та інші землевпорядні організації, що мають дозволи (ліцензії) на здійснення цього виду діяльності, в термін, обумов-лений договором.

Всі витрати, пов’язані з підготовкою та складанням проекту відведення прибудинкової території, замовник бере на свій кошт.

Після затвердження проекту відведення прибудинкової те-риторії здійснюється перенесення та закріплення меж прибу-динкової території в натуру (на місцевість).

Межі встановленої прибудинкової території закріплюються межовими знаками на місцевості. Розмір та архітектурне рішен-ня межових знаків встановлюються відповідними органами місцевого самоврядування.

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Після відведення прибудинкової території складається акт про перенесення меж в натурі. До акта додається план зовнішніх меж ділянки із зазначенням її розмірів.

Об’єднанням власників будинків видається державний акт на право постійного користування землею.

Державний акт на право постійного користування землею реє-струється в міському управлінні (відділі) або у районному відділі земельних ресурсів, перший примірник якого видається замовни-ку, а другий примірник постійно зберігається за місцем реєстрації.